Nhàn Thê Tà Phu

Nhàn thê tà phu

Tác giả : Mặc Phong

Nhàn thê

Convert: Ngocquynh ( Lê Quý Đôn)

Thể loại : Cổ Đại , Hài …

Số chương : đang cập nhật

Edit: Quảng Hằng, Như Nguyện, ….

 ♣

Beta : Hà Đoàn,Vũ,Như Nguyện

Cảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!!

Quảng Hằng vừa phải thay bàn phím vì sặc nước, nên để số 911 cạnh bên để phòng trường hợp cười nhiều quá bị nghẹn!!!!!

Menu

Văn Án

Quyển Thượng

Nhàn Thê Tà Phu – Chương 1
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 2 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 3
Nhàn Thê Tà Phu – chương 4 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 5
Nhàn Thê Tà Phu – chương 6 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 7
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 8 Nhàn Thê Tà Phu – chương 9
Nhàn Thê Tà Phu – chương 10 Nhàn Thê Tà Phu – chương 11
Nhàn Thê Tà Phu – chương 12 Nhàn Thê Tà Phu – chương 13
Nhàn Thê Tà Phu – chương 14 Nhàn Thê Tà Phu – chương 15
Nhàn Thê Tà Phu – chương 16 Nhàn Thê Tà Phu – chương 17
Nhàn Thê Tà Phu – chương 18 Nhàn Thê Tà Phu – chương 19
Nhàn Thê Tà Phu – chương 20 Nhàn Thê Tà Phu – chương 21
Nhàn Thê Tà Phu – chương 22 Nhàn Thê Tà Phu – chương 23
Nhàn Thê Tà Phu – chương 24 Nhàn Thê Tà Phu – chương 25
Nhàn Thê Tà Phu – chương 26 Nhàn Thê Tà Phu – chương 27
Nhàn Thê Tà Phu – chương 28 Nhàn Thê Tà Phu – chương 29
Nhàn Thê Tà Phu – chương 30 Nhàn Thê Tà Phu – chương 31
Nhàn Thê Tà Phu – chương 32 Nhàn Thê Tà Phu – chương 33
Nhàn Thê Tà Phu – chương 34 Nhàn Thê Tà Phu – chương 35
Nhàn Thê Tà Phu – chương 36 Nhàn Thê Tà Phu – chương 37
Nhàn Thê Tà Phu – chương 38 Nhàn Thê Tà Phu – chương 39
Nhàn Thê Tà Phu – chương 40 Nhàn Thê Tà Phu – chương 41
Nhàn Thê Tà Phu – chương 42 Nhàn Thê Tà Phu – chương 43
Nhàn Thê Tà Phu – chương 44 Nhàn Thê Tà Phu – chương 45
Nhàn Thê Tà Phu – chương 46 Nhàn Thê Tà Phu – chương 47
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 48 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 49
Nhàn Thê Tà Phu – chương 50 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 51
Nhàn Thê Tà Phu – chương 52 Nhàn Thê Tà Phu – chương 53
Nhàn Thê Tà Phu – chương 54 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 55
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 56 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 57
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 58 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 59
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 60 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 61
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 62 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 63
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 64 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 65
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 66 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 67
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 68 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 69
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 70 Nhàn Thê Tà Phu chương 71
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 72 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 73
Nhàn Thê Tà Phu chương 74 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 75
Nhàn Thê Tà Phu chương 76 Nhàn Thê Tà Phu chương 77
Nhàn Thê Tà Phu chương 78 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 79
Nhàn Thê Tà Phu chương 80 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 81
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 82 Nhàn Thê Tà Phu chương 83
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 84 Nhàn Thê Tà Phu chương 85
Nhàn Thê Tà Phu chương 86 Nhàn Thê Tà Phu chương 87
Nhàn Thê Tà Phu chương 88 Nhàn Thê Tà Phu chương 89
Nhàn Thê Tà Phu chương 90 Nhàn Thê Tà Phu chương 91
Nhàn Thê Tà Phu chương 92 Nhàn Thê Tà Phu chương 93
Nhàn Thê Tà Phu chương 94 Nhàn Thê Tà Phu chương 95
Nhàn Thê Tà Phu chương 96 Nhàn Thê Tà Phu chương 97
Nhàn Thê Tà Phu chương 98 Nhàn Thê Tà Phu chương 99
Nhàn Thê Tà Phu chương 100 Nhàn Thê Tà Phu chương 101
Nhàn Thê Tà Phu chương 102 Nhàn Thê Tà Phu chương 103
Nhàn Thê Tà Phu chương 104 Nhàn Thê Tà Phu chương 105
Nhàn Thê Tà Phu chương 106 Nhàn Thê Tà Phu chương 107
Nhàn Thê Tà Phu chương 108 Nhàn Thê Tà Phu chương 109
Nhàn Thê Tà Phu chương 110 Nhàn Thê Tà Phu chương 111
Nhàn Thê Tà Phu chương 112 Nhàn Thê Tà Phu chương 113
Nhàn Thê Tà Phu chương 114 Nhàn Thê Tà Phu chương 115
Nhàn Thê Tà Phu chương 116 Nhàn Thê Tà Phu chương 117
Nhàn Thê Tà Phu chương 118 Nhàn Thê Tà Phu chương 119
Nhàn Thê Tà Phu chương 120 Nhàn Thê Tà Phu chương 121
Nhàn Thê Tà Phu chương 122 Nhàn Thê Tà Phu chương 123
Nhàn Thê Tà Phu chương 124 Nhàn Thê Tà Phu chương 125
Nhàn Thê Tà Phu chương 126 Nhàn Thê Tà Phu chương 127
Nhàn Thê Tà Phu chương 128 Nhàn Thê Tà Phu chương 129
Nhàn Thê Tà Phu chương 130 Nhàn Thê Tà Phu chương 131
Nhàn Thê Tà Phu chương 132 Nhàn Thê Tà Phu chương 133
Nhàn Thê Tà Phu chương 134 Nhàn Thê Tà Phu chương 135
Nhàn Thê Tà Phu chương 136 Nhàn Thê Tà Phu chương 137
Nhàn Thê Tà Phu chương 138 Nhàn Thê Tà Phu chương 139
Nhàn Thê Tà Phu chương 140 Nhàn Thê Tà Phu chương 141
Nhàn Thê Tà Phu chương 142 Nhàn Thê Tà Phu chương 143
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 144 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 145
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 146 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 147
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 148 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 149
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 150 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 151
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 152 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 153
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 154 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 155
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 156 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 157
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 158 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 159.1
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 159.2 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 160.1
Nhàn thê tà phu – Chương 160.2 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 161
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 162 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 163
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 164 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 165
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 166 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 167
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 168 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 169
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 170 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 171
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 172 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 173
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 174 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 175
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 176 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 177

Hoàn Quyển Thượng

Flowers glitter graphics

Quyển hạ

 

 Nhàn Thê Tà Phu – Chương 1 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 2 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 3 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 4 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 5 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 6 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 7 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 8 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 9.2 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 9.1 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 10 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 11 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 12 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 13 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 14.1 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 14.2 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 14.3 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 15.1 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 15.2 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 16 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Phiên ngoại Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 17 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 18 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 19 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 20 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 21 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 22 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 23 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 24 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 25 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 26.1 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 26.2 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 28 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.1 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.2 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.3 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.4 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.5 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.6 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.7 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.8 Quyển hạ
Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.9 Quyển hạ Nhàn Thê Tà Phu – Chương 29.10 Quyển hạ (Hoàn)

Nhàn Thê Tà Phu – Phiên ngoại

Hoàn