Bình An Trọng Sinh – Dư Phương

 

Bình An trọng sinh

Tác giả: Dư Phương

Thể loại hiện đại trọng sinh

Số chương 293 và 3 phiên ngoại

Edit: Quảng Hằng, Khánh Linh, Tuyết Tinh, Ishta, BBP,

Menu

Viết cho Bình An trọng sinh
Bình An trọng sinh Văn án
Bình an trọng sinh - Chương 1
Bình An trọng sinh Chương 2
Bình An trọng sinh Chương 3
Bình An trọng sinh Chương 4
Bình An trọng sinh Chương 5
Bình An trọng sinh Chương 6
Bình An trọng sinh Chương 7
Bình An trọng sinh Chương 8
Bình An trọng sinh Chương 9
Bình An trọng sinh Chương 10
Bình An trọng sinh Chương 11
Bình An trọng sinh Chương 12
Bình An Trọng Sinh Chương 13
Bình An trọng sinh Chương 14
Bình An Trọng Sinh Chương 15
Bình An trọng sinh chương 16
Bình An trọng sinh Chương 17
Bình An Trọng Sinh Chương 18
Bình An trọng sinh Chương 19
Bình An trọng sinh Chương 20
Bình An trọng sinh Chương 21
Bình An trọng sinh Chương 22
Bình An trọng sinh Chương 23
Bình An trọng sinh Chương 24
Bình An trọng sinh Chương 25
Bình An trọng sinh Chương 26
Bình An trọng sinh Chương 27
Bình An trọng sinh Chương 28
Bình An trọng sinh Chương 29
Bình An trọng sinh Chương 30
Bình An trọng sinh Chương 31
Bình An trọng sinh Chương 32
Bình An trọng sinh Chương 33
Bình An trọng sinh Chương 34
Bình An trọng sinh Chương 35
Bình An trọng sinh Chương 36
Bình An trọng sinh Chương 37
Bình An trọng sinh chương 38
Bình An trọng sinh Chương 39
Bình An trọng sinh Chương 40
Bình An trọng sinh Chương 41
Bình An trọng sinh Chương 42
Bình An trọng sinh Chương 43
Bình An Trọng sinh Chương 44
Bình An trọng sinh Chương 45
Bình An trọng sinh Chương 46
Bình An trọng sinh Chương 47
Bình An trọng sinh Chương 48
Bình An Trọng sinh Chương 49
Bình An trọng sinh Chương 50
Bình An trọng sinh Chương 51
Bình An trọng sinh chương 52
Bình An trọng sinh Chương 53
Bình An trọng sinh chương 54
Bình An trọng sinh chương 55
Bình An trọng sinh Chương 56
Bình An trọng sinh Chương 57
Bình An trọng sinh chương 58
Binh An trọng sinh - Chương 59
Bình an trọng sinh- chương 60
Bình An trọng sinh Chương 61
Bình an trọng sinh chương 62
Bình An trọng sinh Chương 63
Bình AN trọng sinh Chương 64
Bình An trọng sinh Chương 65
Bình An trọng sinh Chương 66
Bình An trọng sinh Chương 67
Bình An trọng sinh chương 68
Bình An trọng sinh chương 69
Bình An trọng sinh chương 70
Bình An trọng sinh Chương 71
Bình An trọng sinh Chương 72
Bình an trọng sinh chương 73
Bình An trọng sinh chương 74
Bình An trọng sinh Chương 75
Bình An trọng sinh Chương 76
Bình An trọng sinh Chương 77
Bình An trọng sinh chương 78
Bình An trọng sinh chương 79
Bình An trọng sinh - Chương 80
Bình An trọng sinh - Chương 81
Bình An trọng sinh - Chương 82
Bình An trọng sinh - Chương 83
Bình An trọng sinh - Chương 84
Bình An trọng sinh - Chương 85
Bình An trọng sinh - Chương 86
Bình An trọng sinh - Chương 87
Bình An trọng sinh - Chương 88
Bình An trọng sinh - Chương 89
Bình An trọng sinh - Chương 90
Bình An trọng sinh - Chương 91
Bình An trọng sinh - Chương 92
Bình An trọng sinh - Chương 93
Bình An trọng sinh - Chương 94
Bình An trọng sinh - Chương 95
Bình An trọng sinh - Chương 96
Bình An trọng sinh - Chương 97
Bình An trọng sinh - Chương 98
Bình An trọng sinh - Chương 99
Bình An Trọng Sinh - Chương 100
Bình An trọng sinh - Chương 101
Bình An trọng sinh - Chương 102
Bình An trọng sinh - Chương 103
Bình An trọng sinh - Chương 104
Bình An trọng sinh - Chương 105
Bình An trọng sinh - Chương 106
Bình An trọng sinh - Chương 107
Bình An trọng sinh - Chương 108
Bình An trọng sinh - Chương 109
Bình An trọng sinh - Chương 110
Bình An trọng sinh - Chương 111.2
Bình An trọng sinh - Chương 111.1
Bình An trọng sinh - Chương 112
Bình An trọng sinh - Chương 113
Bình An trọng sinh - Chương 114
Bình An trọng sinh - Chương 115
Bình An trọng sinh - Chương 116
Bình An trọng sinh - Chương 117
Bình An trọng sinh - Chương 118
Bình An trọng sinh - Chương 119
Bình An trọng sinh - Chương 120
Bình An trọng sinh - Chương 121
Bình An trọng sinh - Chương 122
Bình An trọng sinh - Chương 123
Bình An trọng sinh - Chương 124
Bình An trọng sinh - Chương 125
Bình An trọng sinh - Chương 126
Bình An trọng sinh - Chương 127
Bình An trọng sinh - Chương 128
Bình An trọng sinh - Chương 129
Bình An trọng sinh - Chương 130
Bình An trọng sinh - Chương 131
Bình An trọng sinh - Chương 132
Bình An trọng sinh - Chương 133
Bình An trọng sinh - Chương 134
Bình An trọng sinh - Chương 135
Bình An trọng sinh - Chương 136
Bình An trọng sinh - Chương 137
Bình An trọng sinh - Chương 138
Bình An trọng sinh - Chương 139
Bình An trọng sinh - Chương 140
Bình An trọng sinh - Chương 141
Bình An trọng sinh - Chương 142
Bình An trọng sinh - Chương 143
Bình An trọng sinh - Chương 144
Bình An trọng sinh - Chương 145
Bình An trọng sinh - Chương 146
Bình An trọng sinh - Chương 147
Bình An trọng sinh - Chương 148
Bình An trọng sinh - Chương 149
Bình An trọng sinh - Chương 150
Bình An trọng sinh - Chương 151
Bình An trọng sinh - Chương 152
Bình An trọng sinh - Chương 153
Bình An trọng sinh - Chương 154
Bình An trọng sinh - Chương 155
Bình An trọng sinh - Chương 156
Bình An trọng sinh - Chương 157
Bình An trọng sinh - Chương 158
Bình An trọng sinh - Chương 159
Bình An trọng sinh - Chương 160
Bình An trọng sinh - Chương 161
Bình An trọng sinh - Chương 162
Bình An trọng sinh - Chương 163
Bình An trọng sinh - Chương 164
Bình An trọng sinh - Chương 165
Bình An trọng sinh - Chương 166
Bình An trọng sinh - Chương 167
Bình An trọng sinh - Chương 168
Bình An Trọng Sinh - Chương 169
Bình An Trọng Sinh - Chương 170
Bình An Trọng Sinh - Chương 171
Bình An Trọng Sinh - Chương 172
Bình An Trọng Sinh - Chương 173
Bình An Trọng Sinh - Chương 174
Bình An Trọng Sinh - Chương 175
Bình An Trọng Sinh - Chương 176
Bình An Trọng Sinh - Chương 177
Bình An Trọng Sinh - Chương 178
Bình An Trọng Sinh - Chương 179
Bình An Trọng Sinh - Chương 180.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 180.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 181.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 181.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 182.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 182.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 183.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 183.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 185
Bình An Trọng Sinh - Chương 186
Bình An Trọng Sinh - Chương 187.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 187.2
Bình An Trọng Sinh – Chương 188.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 188.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 189.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 189.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 190.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 190.2 (+18)
Bình An Trọng Sinh - Chương 191 (18+)
Bình An Trọng Sinh - Chương 192
Bình An Trọng Sinh - Chương 193
Bình An Trọng Sinh - Chương 194
Bình An Trọng Sinh - Chương 195
Bình An Trọng Sinh - Chương 196
Bình An Trọng Sinh - Chương 197
Bình An Trọng Sinh - Chương 198
Bình An Trọng Sinh - Chương 199
Bình An Trọng Sinh - Chương 200
Bình An Trọng Sinh - Chương 201
Bình An Trọng Sinh - Chương 202
Bình An Trọng Sinh - Chương 203
Bình An Trọng Sinh - Chương 204
Bình An Trọng Sinh - Chương 205
Bình An Trọng Sinh - Chương 206
Bình An Trọng Sinh - Chương 207
Bình An Trọng Sinh - Chương 208
Bình An Trọng Sinh - Chương 209
Bình An Trọng Sinh - Chương 210
Bình An Trọng Sinh - Chương 211
Bình An Trọng Sinh - Chương 212
Bình An Trọng Sinh - Chương 213
Bình An Trọng Sinh - Chương 214
Bình An Trọng Sinh - Chương 215
Bình An Trọng Sinh - Chương 216
Bình An Trọng Sinh - Chương 217
Bình An Trọng Sinh - Chương 218
Bình An Trọng Sinh - Chương 219
Bình An Trọng Sinh - Chương 220
Bình An Trọng Sinh - Chương 221
Bình An Trọng Sinh - Chương 222
Bình An Trọng Sinh - Chương 223
Bình An Trọng Sinh - Chương 224
Bình An Trọng Sinh - Chương 225
Bình An Trọng Sinh - Chương 226
Bình An Trọng Sinh - Dư Phương
Bình An Trọng Sinh - Chương 227
Bình An Trọng Sinh - Chương 228
Bình An Trọng Sinh - Chương 229
Bình An Trọng Sinh - Chương 230
Bình An Trọng Sinh - Chương 231
Bình An Trọng Sinh - Chương 232
Bình An Trọng Sinh - Chương 233
Bình An Trọng Sinh - Chương 234
Bình An Trọng Sinh - Chương 235
Bình An Trọng Sinh - Chương 236
Bình An Trọng Sinh - Chương 237
Bình An Trọng Sinh - Chương 238
Bình An Trọng Sinh - Chương 239
Bình An Trọng Sinh - Chương 240
Bình An Trọng Sinh - Chương 241
Bình An Trọng Sinh - Chương 242
Bình An Trọng Sinh - Chương 243
Bình An Trọng Sinh - Chương 244
Bình An Trọng Sinh - Chương 245
Bình An Trọng Sinh - Chương 246
Bình An Trọng Sinh - Chương 247
Bình An Trọng Sinh - Chương 248
Bình An Trọng Sinh - Chương 249
Bình An Trọng Sinh - Chương 250
Bình An Trọng Sinh - Chương 251
Bình An Trọng Sinh - Chương 252
Bình An Trọng Sinh - Chương 253
Bình An Trọng Sinh - Chương 254
Bình An Trọng Sinh - Chương 255
Bình An Trọng Sinh - Chương 256
Bình An Trọng Sinh - Chương 257
Bình An Trọng Sinh - Chương 258
Bình An Trọng Sinh - Chương 259.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 259.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 260
Bình An Trọng Sinh - Chương 261
Bình An Trọng Sinh - Chương 262
Bình An Trọng Sinh - Chương 263
Bình An Trọng Sinh - Chương 264
Bình An Trọng Sinh - Chương 265
Bình An Trọng Sinh - Chương 266
Bình An Trọng Sinh - Chương 267
Bình An Trọng Sinh - Chương 268
Bình An Trọng Sinh - Chương 269
Bình An Trọng Sinh - Chương 270
Bình An Trọng Sinh - Chương 271
Bình An Trọng Sinh - Chương 272
Bình An Trọng Sinh - Chương 273
Bình An Trọng Sinh - Chương 274
Bình An Trọng Sinh - Chương 275
Bình An Trọng Sinh - Chương 276
Bình An Trọng Sinh - Chương 277
Bình An Trọng Sinh - Chương 278.1
Bình An Trọng Sinh - Chương 278.2
Bình An Trọng Sinh - Chương 279
Bình An Trọng Sinh - Chương 280
Bình An Trọng Sinh - Chương 281
Bình An Trọng Sinh - Chương 282
Bình An Trọng Sinh - Chương 283
Bình An Trọng Sinh - Chương 284
Bình An Trọng Sinh - Chương 285
Bình An Trọng Sinh - Chương 286
Bình An Trọng Sinh - Chương 287
Bình An Trọng Sinh - Chương 288
Bình An Trọng Sinh - Chương 289
Bình An Trọng Sinh - Chương 290
Bình An Trọng Sinh - Chương 291
Bình An Trọng Sinh - Chương 292
Bình An Trọng Sinh - Chương 293
Bình An Trọng Sinh - Phiên ngoại 1
Bình An Trọng Sinh - Phiên ngoại 2
Bình An Trọng Sinh - Phiên ngoại 3
Bình An Trọng Sinh - Phiên ngoại 4

 

Còn tiếp…

 

 • oh con ga

  ta quyết định mọc rễ nhà nàng rồi đó

  • yunafr

   Chào mừng nàng xa hố!!!

   • e đọc hông dc,mở ra trống không hà huhu

   • yunafr

    Em thử xóa cache rùi vào lại xem!!!

 • Minh Tam Duong

  thankss các bạn đã edit, mình rất thích mấy truyện thể loại trọng sinh này ^^

 • toan

  truyện đọc hay lắm ………….thanks chủ nhà……….

 • vodanh

  truyện hay lắm!

  chừng nào ra tiếp vậy bạn?

 • vân đạm phong khinh

  dạo này mình đang thích đọc trọng sinh. bộ này có vẻ hay đấy!

  • Đậu

   ừ. hay mà

 • dinh gia vu

  Dạo này tự dưng thích trọng sinh, bộ đầu tiên đọc là Cám ơn em đã quay lại nhìn anh, hay quá, thế là tiếp tục tìm đọc, mong bộ này đã lâu, từ lúc đọc văn án…

 • Bánh Bao

  Cung Quảng Hằng toàn truyện hay thui ^^. Cảm ơn các bạn nhìu!!!

 • hien

  sao lau co chuong moi vay ban?

 • Ripxinh

  Hang oi, bo nay drop roi ha

 • Quan Yến Yến

  tks các nàng

 • Rosie Pham

  bộ này là HE hay SE vậy nàng

  • yunafr

   HE nang ui!!

 • yui

  truyen hay wa’ a
  that mong doi chap tiep theo

 • hoaban

  truyen hay lam ban.thanks ^^

 • Quynh Tram Duong

  hehe, cho mình cắm lều hóng truyện ở đây nha bạn

 • linh91

  hi mac du ko phai lan dau vao nha nhung gio moi co dip comt mong ban thong cam, truyen cua ban edit hay wa mong ban se tiep tuc co gang nhieu nhieu minh se lun ung ho ho ban!!!!

 • Tiểu Thư Hoa Hồng

  Ta nhảy hố này vì có nhiều bạn bảo rằng rất hay. Ta xin phép một chổ yoóng để nhảy đùng cản ta.. haaai ba nhảy….yyy….

 • Tiểu Thư Hoa Hồng

  Thank

 • kunkon12

  cho hòi truyen nay la may phien ngoai zz???

 • phuongnhat

  Đọc cái văn án thấy hay quá, tat bắt đầu đọc truyện đây. Thanks CQH nhé ^^