Nhiếp Chính Vương, Thuộc Ha Hoảng Sợ

NHi-p-Chính-Vuong

Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ

Tác giả: Cẩm Ảnh

Converter: Rich Tàng Thư Viện

Reconvert: Ngọc Quỳnh diendanlequydon.com

Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng Và đang tuyển thêm

Cổ đại, sạch, sắc, sủng, và hài hước nhé

Có cung đấu, gia đấu, giang hồ đấu ^^

Số Chương 165

Menu

Nhiếp Chính Vương - Văn Án
Nhiếp Chính Vương! - Chương 1
Nhiếp Chính Vương - Chương 2
Nhiếp Chính Vương - Chương 3
Nhiếp Chính Vương - Chương 4
Nhiếp Chính Vương - Chương 5
Nhiếp Chính Vương - Chương 6
Nhiếp Chính Vương - Chương 7
Nhiếp Chính Vương - Chương 8
Nhiếp Chính Vương - Chương 9
Nhiếp Chính Vương - Chương 10
Nhiếp Chính Vương - Chương 11
Nhiếp Chính Vương - Chương 12
Nhiếp Chính Vương - Chương 13
Nhiếp Chính Vương - Chương 14
Nhiếp Chính Vương _ Chương 15
Nhiếp Chính Vương - Chương 16
Nhiếp Chính Vương - Chương 17
Nhiếp Chính Vương - Chương 18
Nhiếp Chính Vương - Chương 19
Nhiếp Chính Vương - Chương 20
Nhiếp Chính Vương - Chương 21
Nhiếp Chính Vương - Chương 22
Nhiếp Chính Vương - Chương 23
Top 10 tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc hay nhất by Quảng Hằng Lê - Phần 1
Nhiếp Chính Vương - Chương 24
Nhiếp Chính Vương - Chương 25
Nhiếp Chính Vương - Chương 26
Nhiếp Chính Vương - Chương 27
Nhiếp Chính Vương - Chương 28
Nhiếp Chính Vương - Chương 29
Nhiếp Chính Vương - Chương 30
Nhiếp Chính Vương - Chương 31
Nhiếp Chính Vương -- Chương 32
Nhiếp Chính Vương - Chương 33
Nhiếp Chính Vương - Chương 34
Nhiếp Chính Vương - Chương 35
Nhiếp Chính Vương - Chương 36
Nhiếp Chính Vương – Chương 37
Nhiếp Chính Vương - Chương 38
Nhiếp Chính Vương Chương 39
Nhiếp Chính Vương - Chương 40
Nhiếp Chính Vương - Chương 41
Nhiếp Chính Vương - Chương 42
Nhiếp Chính Vương - Chương 43
Nhiếp Chính Vương - Chương 44
Nhiếp Chính Vương - Chương 45
Nhiếp Chính Vương - Chương 46
Nhiếp Chính Vương - Chương 47
Nhiếp Chính Vương – Chương 48
Nhiếp Chính Vương - Chương 49
Nhiếp Chính Vương - Chương 50
Nhiếp Chính Vương - Chương 51
Nhiếp Chính Vương - Chương 52
Nhiếp Chính Vương - Chương 53
Nhiếp Chính Vương - Chương 54
Nhiếp Chính Vương - Chương 55
Nhiếp Chính Vương - Chương 56
Nhiếp Chính Vương - Chương 57
Nhiếp Chính Vương - Chương 58
Nhiếp Chính Vương - Chương 59
Nhiếp Chính Vương - Chương 60
Nhiếp Chính Vương - Chương 61
Nhiếp Chính Vương - Chương 62
Nhiếp Chính Vương - Chương 63
Nhiếp Chính Vương - Chương 64
Nhiếp Chính Vương - Chương 65
Nhiếp Chính Vương - Chương 66
Nhiếp Chính Vương - Chương 67
Nhiếp Chính Vương - Chương 68
Nhiếp Chính Vương - Chương 69
Nhiếp Chính Vương - Chương 70
Nhiếp Chính Vương - Chương 71
Nhiếp Chính Vương - Chương 72
Nhiếp Chính Vương - Chương 73
Nhiếp Chính Vương - Chương 74
Nhiếp Chính Vương - Chương 75
Nhiếp Chính Vương - Chương 76
Nhiếp Chính Vương - Chương 77
Nhiếp Chính Vương - Chương 78
Nhiếp Chính Vương - Chương 79
Nhiếp Chính Vương - Chương 80
Nhiếp Chính Vương - Chương 81
Nhiếp Chính Vương - Chương 82
Nhiếp Chính Vương - Chương 83
Nhiếp Chính Vương - Chương 84
Nhiếp Chính Vương - Chương 85
Nhiếp Chính Vương - Chương 86
Nhiếp Chính Vương - Chương 87
Nhiếp Chính Vương - Chương 88
Nhiếp Chính Vương - Chương 89.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 89.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 89.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 89.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 90.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 90.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 90.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 91.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 91.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 91.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 91.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.5
Nhiếp Chính Vương - Chương 92.6
Nhiếp Chính Vương - Chương 93.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 93.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 93.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 93.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 94.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 94.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 94.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 94.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 94.5
Nhiếp Chính Vương - Chương 95.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 95.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 95.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 95.4
Nhiếp Chính Vương - Chương 95.5
Nhiếp Chính Vương - Chương 96.1
Nhiếp Chính Vương – Chương 96.2
Nhiếp Chính Vương – Chương 96.3
Nhiếp Chính Vương – Chương 96.4
Nhiếp Chính Vương – Chương 97.1
Nhiếp Chính Vương – Chương 97.2
Nhiếp Chính Vương – Chương 97.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 98.1
Nhiếp Chính Vương – Chương 98.2
Nhiếp Chính Vương – Chương 98.3
Nhiếp Chính Vương Thuộc Hạ Hoảng sợ - Chương 99
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 100
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 101
Nhiếp chính vương - Chương 102
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 103
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 104
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 104 (hạ)
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 105
Nhiếp Chính Vương- Thuộc hạ hoảng sợ -C hương 106
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 107
Nhiếp chính vương- Thuộc hạ hoảng sợ - Chương 107
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 108
Nhiếp Chính Vương, Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Cẩm Ảnh
Nhiếp Chính Vương- Thuộc hạ hoảng sợ- Chương 109.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 109.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- chương 110.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ - Chương 110.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 111.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 111.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 112
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 113
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 114
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 115.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 115.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 116
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 117.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- chương 117.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 118.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 118.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 119.1
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 119.2
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 120
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 121
Nhiếp Chính Vương- Thuộc Hạ Hoảng Sợ- Chương 122.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 122.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 123.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 123.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 124.1
NHiếp Chính Vương - Chương 124.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 125.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 125.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 126
Nhiếp Chính Vương - Chương 126.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 127.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 127.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 127.3
Nhiếp Chính Vương - Chưong 128.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 128.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 128.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 129.1
Nhiếp Chính Vương - Chương 129.2
Nhiếp Chính Vương - Chương 129.3
Nhiếp Chính Vương - Chương 130.1

Còn tiếp…

 • midnightsunpham

  truyện này hay wa, mà có tổng cộng là bao nhiu chương zậy tỷ, thansk tỷ nhìu nhen. ^^

  • Huong Hoang

   165 chương đó bạn

 • Hồng Lê

  ra nhanh đi bạn ơi

 • great

  Cảm ơn bạn vì đã edit truyện nhé! Truyện thật sự rất hay! :)

 • lelinh

  hay đâý mình hóng nè, các nàng ơi cố lên nha

 • Tiếu hồng Trần

  bạn ơi chương 117.1 sao không có vậy bạn