Nam An thái phi truyền

Nam_An_Thái_phi

 Nam An thái phi truyn

Tác giả: Bình Lâm Mc Mc Yên Như Chc

Convert : nothing_nhh -TTV

Menu

Nam An thái phi truyền - Một câu chuyện ngọt ngào
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ – Văn án
Nam An Thái Phi Tryền Kỳ - Chương 1.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 1 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 2.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 2.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 3.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 3.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 4.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 4.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 5.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 5.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 6.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 6.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 7.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 7.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 7.3
[Review] Nam An Thái Phi Truyền by Hoa Ban
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 8.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 8.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 9.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 9.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 10
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 11.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 11.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 12.1 (18+)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ- Chương 12.2 (18+)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 13.1 (18+)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 13.2 (18+)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 14.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 14.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 15.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 15.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 16.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 16.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 17
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 18
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 19
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 20
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 21
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 22
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 23
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 24
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 25
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 26
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 27.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 27.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 28.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 28.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 29
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 30.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 30.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 31
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 32
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 33
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 34
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 35
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 36
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 37
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 38
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 39
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ- Chương 40.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 40.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 41
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 42.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 42.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 43.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 43.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 44
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 45
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 46.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 46.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 47
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 48.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 48.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 49
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 50
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 51
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 52
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 53
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 54
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 55
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 56
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 57
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 58
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 59
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 60
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 61
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 62
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 63
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 64
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 65
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 66
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 67
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 68
Nam An THái Phi Truyền Kỳ - Chương 69
Nam An THái Phi Truyền Kỳ - Chương 70.1
Nam An Thái Phi Truyền - Chương 70.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 71.1
Nam An Thái Phi Truyền - Chương 71.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 72.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 72.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 73.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 73.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 74.1
Nam An Thái Phi - Chương 74.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 75.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 75.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 75.3
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 75.4
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 76.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 76.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 77
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 78
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 79
Nam An Thái PHi Truyền Kỳ - Chương 80
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 81
Nam An THái Phi Truyền KỲ - Chương 82
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 83.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 83.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 84.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 84.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 85.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 85.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 86
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 87
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 88.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 88.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 89.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 89.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 90.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 90.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 91.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 91.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 92.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 92.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 93.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 93.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 94.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 94.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 95
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 96
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 97
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 98
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 99
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 100
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 101
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 102
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 103
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 104
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 105
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 106
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 107
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 108
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 109
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 110
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 111
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 112
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 113
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 114
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 115
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 116.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 116.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 117 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 117 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 118 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 118 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 119 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 119 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 120
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 121.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 122
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 123
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 124
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 125
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 126
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 127.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 127.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 128.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 128.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 129 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 129 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 130.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 130..2
Nam An Thái Phi - Chương 131.1
Nam An Thái Phi - Chương 131.2
Nam An Thái Phi - Chương 131.3
Nam An Thái Phi - Chương 131.4
Nam An Thái Phi - Chương 131.5
Nam An Thái Phi - Chương 132.1
Nam An Thái Phi - Chương 132.2
Nam An Thái Phi - Chương 132.3
Nam An Thái Phi - Chương 133.1
Nam An Thái Phi - Chương 133.2
Nam An Thái Phi - Chương 133.3
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.3
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.4
Nam An Thái PHi TRuyền Kỳ - Chương 134.5
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.6
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 134.7
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.3
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.4
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.5
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.6
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.7
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.8
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.9
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.10
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.11
Nam An Thái Phi truyền Kỳ - Chương 135.12
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 135.13
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 136.1
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 136.2
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 137 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 137 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 138 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 138 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 139 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 139 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 140 (1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 140 (2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 141(1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 141(2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 142(1)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 142(2)
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 143
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 144
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 145
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 146
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 147
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 148
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 149
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 150
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 151
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 152
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 153
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 154
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 155
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 156
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 157
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 158
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 159
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ - Chương 160

update….

 • Đoàn Hương

  truyện có bao nhiêu chương bạn?? :)

  • Lam Phượng Hoàng

   158 và 2 phiên ngoại

 • Tú cầm

  Lâu có chương mới thế bạn.

 • The sun

  truyen hay lem. Ung ho ban het minh

 • Mai Mai

  like! bo nay va bo Thu nu sung phi dung la gu cua minh!

 • dinhgiavu

  Được PR từ nhà Hoaban, nên mình cũng muốn được đọc và ủng hộ các bạn edit. Cám ơn!

 • tyo

  bao giờ có chap mới nữa bạn!! truyện hay quá!!
  cảm ơn các bạn đã edit nha <3

 • Tu Cam

  lâu có chương mới quá à. hóng quá trời luôn nè.

 • Ngoc

  Sao truyen bi mat het vay ban

 • Yara

  Ss ơi sao mấy chương đầu pic bị mất hết vậy ạ :(

  Em đang rất hào hứng vì cảnh đầu tiên nam nữ chính gặp nhau mà lại hư ngay chương 7.2 về sau a >”<

  Ss xem giúp e với nhé,,, tks Ss rất rất nhiều

 • trang

  sao từ chương 44 lại nhảy sang chương 95 vậy bạn?

 • THANH NHAT

  truyen hay qua
  cam on ban!

 • CáCơm

  Ui ui, đang đọc hay lại thiếu mất chap 49~94 :P

 • CáCơm

  truyen hay, cam on ban nhe <3 <3
  nhung ma chap 49~94 hok co :P

 • duongphancach

  cảm ơn bạn đã dịch truyện nhen.truyện hay lắm.^^
  mọi người cố gắng lên nhen.
  chúc các bạn làm moi việc đều thuận lợi.

 • ruby

  tu chuong 49 den chuong 94 doc o dau ha moi nguoi

 • Nhi

  chị ơi, c49 chừng nào đăng pic típ, hay đợi tới hoàn luôn truyện chị mới đăng z chị :(

 • ruatapchay90

  Cám ơn bạn đã edit truyện nha. Truyện hay lắm lắm

 • Hiền Phạm

  cám ơn bạn dã edit truyện bao giờ thì hoàn vậy bạn

 • Huyền Nguyễn

  Truyện rất hay, cám ơn bạn đã edit, bạn cho mình hỏi truyện có bao nhiêu chương vậy?

 • Ngân Ngộ Nghĩnh

  truyện này đến chương bao nhiêu mới hoàn vậy bạn??? Mình ngóng ebook bộ này lắm đó!!

 • huy

  Vương tích chân bây giờ làm sao đấu lại chu tử sao không biết thức thời vậy trời

 • gaubonganvung

  Cám ơn các bạn rất nhìu vì vẫn típ tục edit và update truyện chia sẻ cho mọi người hihi :D hình như truyện còn có 7 chương nữa là end phải ko?

 • hanh tay

  truyện hay lắm. cảm ơn nàng nhiều nha. ngày nào ta cũng chờ để đọc chương tiếp theo hết.