Bổn vương danh xưng tiểu Đột Đột – Megumi

Tác giả: là ta- Megumi

101apple_img_1421

Typing: K.MeGumi-Min Kwon-Meogiathickngu

Tình trạng bản viết : đã hoàn (13 chính chương kèm 1 vĩ thanh )

Tặng  Quảng Hằng thân iu!!!!!!!!!!!!!!!

 

Văn án Bổn vương danh xưng tiểu Đột Đột -chương 1
Bổn vương danh xưng tiểu Đột Đột -chương 2 Bổn vương danh xưng tiểu Đột Đột -chương 3.1
Bổn vương danh xưng tiểu Đột Đột -chương 3 Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 4
Bổn vương danh xưng Đột Đột -chương 5 Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 6
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 7.1 Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 7.2
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 7.3 Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 8.1
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! chương 8.2 Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! _chương 8.3_
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 9- Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 10
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 11- Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương 12
Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -chương cuối Bổn vương danh xưng Tiểu Đột Đột! -Vĩ thanh

 

_CHÍNH CHƯƠNG HOÀN_