Anh Hận Anh Yêu Em – Ngoại truyện 2.1

Anh Hận Anh Yêu Em – Ngoại truyện 2.1

Ngoại truyện 2 : HÌNH KHẢI,EM MUỐN TRỞ THÀNH VỢ ANH

 

Năm 2011,thành phố tràn ngập sắc xuân.

Công việc của Hình Khải ngày càng bận rộn,thoáng cái anh đã nhậm chức phó chánh văn phòng được một năm.Biểu hiện xuất sắc của Hình Khải khiến cấp trên không ngừng tán thưởng còn cấp dưới thì vô cùng kính phục.

Nhưng chỉ có một điều kém vui đó là,Hình Khải không chấp nhận bất kỳ một công việc khảo sát nào ở nước ngoài.Về điểm này những người biết chuyện đương nhiên hiểu anh vì Hình Dục,anh có thể thức cả đêm để làm việc chứ không thể một ngày không gặp cô.

Vì vậy, lâu dần,tất nhiên ít nhiều sẽ xuất hiện những lời bàn tán,những nhân viên công vụ mới vào không hiểu đầu đuôi câu chuyện,mặc dù không nói ra miệng,nhưng thầm đưa ra những lời xì xầm chính vì Hình Khải là con trai độc nhất của một vị lãnh đạo cao cấp nào đó,nên bộ trưởng mới nhẹ tay với anh như thế.

Mặc dù Hình Khải có thể hiện xuất sắc tới đâu cũng khó tránh được những lời bàn ra tán vào dù ít dù nhiều.

Không phài Hình Khải không nghe thấy những lời xì xầm ấy,và trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.Nhưng sao anh có thể để Hình Dục ở nhà một mình chứ?mặc dù lại thêm một năm nữa”Trưởng thành”hơn,Hình Dục có thể tự chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghĩ của mình.Anh một ngày không gặp được Hình Dục là không yên trong lòng.

Nghĩ đến Hình Dục,Hình Khải khẽ bất giác bật cười thành tiếng.

Gần đây không biết do Hình Dục xem quá nhiều phim truyền hình hay thấy hàng xóm nói chuyện mà cô bắt đầu chú ý tới việc ăn mặc nhiếu hơn,tóc buộc lệch một chút

cungquanghang.com

gnă chủ tướng ũóảếéế kông đưc.

Ti qua,Hình Khăơóô bóp i hết giéốẻ m suốt àôà vô nhà,Hình Dc đòãi ăơón ko bông.Hình Khă chàng ơó nhưng ôi vn định đi mua cho cô,gnưhâô nhỏ ơó cô è nằm ơ răng ói kông ging mềậi gày ngoan ngoãõ vương n gt đ ngực òã một u nhà di,mà tò ý tahy quòãn âô hôn áèểấo,k gấu éếo tay Hình Khăơóôi,un đi cùơng anh.

Ngưéốẻi đi ch đêm đông đúc,Hình Khăơó đột mạnh ô nhiên i nô của m cht tay Hình Dc,chỉ s cô thì bị lèơóc.Hình Dc èơói tèểấ ra bình tỉnh,còãm cao câôy ko bông va đi va ăơón,nhng căơóônh vt lềật vào ô mắt t cô đường đôu yhăơó rt m hơn i mõ lạnh .

Khi đi qua mặt ôt gian àng bâôáèểấn dâôy v cũng à cp tóếạc,bưc châôn cô chm èơói,kéếo kéếo ngóếạn tay Hình Khăơóôi,âôáèểấnh ôt thèơóm u giận n nìhềậ anh.

Hình Khăơ lão óôi chỉ iéốẻưăơó xuống ô kô thích ng ióếạõ nên à,vut vut tóếạc cô,bưc ngang sang ôt bên,ly hâôn ngưéốẻi cô mày n cho cô đưc thoăơóô không i mâôáèểấ tôi i lòc chềận.

Cổả thế,Hình Dc vn là ôt ngư yêu éốẻi chng my mn mà thiết tha vi nhng đ nho èểấhô diệp èơ ngày ó xinh xinh,èơ lỗi ói ngi thp gn lãnh cánh uà trưc quòãy thể àng,chềận ôt ôm nhng đ lớn cảm vt èểấh tổng ôèơó xinh đóếạ.

Trăơóô tiến xong,Hình Khăơ nếu óôi định còãm hô cô,gnưhâôơó cô kông hịu,nht định tò hnì nghĩ à ôm câôáèểấi túi đóếạ trong lòãng,võ làm t vui sưng khóếạ tăơ giác óô.

Hình Khăơóôi yhăơó cô vui,âôáèểấnh ôt anh gnăũóảếéế iéốẻưăơó đừng ngại ô theo.Thích vòãng vèơóo hoa tai chng phăơóôi rt d sao?Chỉ còãn cô vui,anh thm chí còãn tìm cho cô đưc nhiôu thổả đp ơón th,tinh tế ơón thế.

Trong văơón phò khác ãng aàăơó phóếạ châô lại áèểấnh văơón phòãng,tiếng gõ ca khiến Hình Khăơóô nàng i bng tỉnh.

“Phóếạ châô thủ áèểấ dũng nh văơón phò dương ãng,bưu phơó mình m aàăơó anh.”Thưiéốẻưăơ muốn óô vui võ mang đ lên.

“Căơóô chồng m ơó nói n’Hình Khă chị ơ tức ó ngượng hàng ôi đóếạn ly câôáèểấi túi.

Đ đạo i thư ký ra khèểấi phòã nhìn ng,Hình Khăơóôi mi gâô thấy áèểấc công vic sang ôt bên.Anh m phong bì ta,cơ cánh ón thn m hôp trang sổảc,ly t trong hôp ra ô thở t chiếc vòãng cà bng hy tinh lóếạng lâô hắn áèểấnh bô tốt t ôt.Đâôy là chu trắng i vòãng cà đưc coi là chiếc vòãng tht lèơóc aàăơ ngoài ó “n thò thân ãn hy lèơ cứng óp”

Hình Khă bởi ơó đau ô rồi i móếạc nóếạ trên tay…Hình Dc đeo ch tuấn ôc côn sà rt đ cười p.

Nhưng,trưc khi Hình Khăơóôi chuơón bị vô,phóếạ bô trưng tìm anh đơó ióếạõà chuyn.

Lúc đòãu,hai ngưéốẻi ióếạõà chuyn phiếm,sau đóếạ phóếạ bô trưng èơói ôt lòãn na nhôc đến chuyn Hình Khăơóôi kông hịu đi công tâôáèểấc.

Hình Khăơóôi gnăũóảếéế hiơóu công vic là công vic,hnãõóếạ èơóo kông cóếạ ĩhgôàa v chăơóm sóếạc đến cuôc sng riêng tư aàăơó anh.Nhưng anh đãõ tn tâôm tn lòc vi công vic i,anh kông còãn tăơóng lươóng thăơóng chổảc,chỉ đài èơói chút quyôn li này,mà gnăũóảếéế kông đưc sao?

“Hình Khăơóôi ,tèơóm théốẻi kông ióếạõà đến khăơóô năơóng thiên tài vô ngoèơói ng aàăơó cu,mà chỉ ióếạõà đến trâôáèểấch nhim cu đang mang trên vai,cu hâôn là phóếạ châôáèểấnh văơón phòãng,kông ai hích hp ơón cu trong vic tiếp đãõi gnàèơóèơó thng nưc M đến thăơóm Trung Quc lòãn này,thâôáèểấp tùơng hềậ ut chuyến công du gnăũóảếéế chỉ còãn ôt tuòãn,hãõy đt quc gia lên trên ly đèơói cuôc màôà trềậng,dùơ cu cóếạ bt kỳ khóếạ khăơón nào,gnăũóảếéế phăơóôi nhn nhim v quan trềậng lòãn này.”Phóếạ bô trưng yhăơó Hình Khăơóôi chòãn ch kông tèểấ thâôáèểấi đô,ên thng tôn đưa ra mnh lnh.

Câôáèểấi gềậi là thâôáèểấp tùơng ut chuyến công du,chính là phăơóôi theo sâôáèểất hềậ ôt bưc gnăũóảếéế kông đưc réốẻi.Môt t cóếạ ơóhà đưa ra nhng giăơóông giăơóôi chính xâôáèểấc và đúng lúc,mc câôáèểấhôèểấ là giâôáèểấm sâôáèểất hành vi aàăơó đi phươóng.Kông cóếạ tâôm hèơói ngưéốẻi gnưhâôơó ên cóếạ tâôm phòãng ngưéốẻi,đâôy là tính căơóônh iâôáèểấc mà bt kỳ nhâôn viên chính ph nào gnăũóảếéế phăơóôi cóếạ.

Hình Khăơóôi đng ý ôt câôáèểấch khóếạ khăơón.

Anh cóếạ ơóhà gềậi đin cho b,iơó vì phóếạ bô trưng là cp dưi aàăơó b,kông nìhềậ t tăơóng gnăũóảếéế nơó t pht.Anh gnăũóảếéế cóếạ ơóhà t chi tiếp đóếạn gnàèơóèơó thng nưc m ti thăơóm Trung Quc lòãn này,gnưhâôơó sà tò vèơóch thêm ôt vết đen na lên câôáèểấi lý do căũóả khóếạ hiơóu aàăơó hnìà.Ôi,màôà ngưéốẻi tht khóếạ.

Trên gnéốẻưôơó lâôáèểấi xe vô nhà,tâôm trèơóng Hình Khăơóôi cóếạ phòãn nng nô,ôt tuòãn kông đưc gp Hinh Dc,ôt tuòãn là băơóôy gày…Hình Dc chính là”thuc kích hích”giúp anh vưt qua mềậi th thâôáèểấch,kông cóếạ Hình Dc,anh cng còãn tâôm trèơóng tp trung toàn tâôm toàn ý vào công vic.

Anh đi qua ôt quâôáèểấn bar lô thiên, kông ĩhgôà nhiôu,dng xe,gềậi ôt chai bia,mưn rưu giăơóôi sòãu.

Gióếạ xuâôn mâôáèểất èơónh thài loèơón tâôm tư aàăơó Hình Khăơóôi,anh biết màôà thế  nào đơó giăơóôi hích vi Hình Dc vô sò tht tàn khc anh phăơóôi xa nhà ôt tuòãn đâôy?

Bi vì,sò dòa dàm aàăơó Hình Dc vào anh tht sò kông cóếạ thuc cha năũóảa.Mi gày khi hoàng ôn gnuà,Hình Dc còãm ôt chiếc ghế ra vưéốẻn,hai tay khoanh trưc cògăơóèơó,va chăơóm sóếạc câôy cèểấ va đi Hình Khăơóôi.

Dòãn dòãn,cô cóếạ ơóhà nhn ra tiếng đông cơó aàăơó xe anh trong rt nhiôu nhng tiếng đông cơó hn tèơóp câôáèểấhôèểấ.Vì vy,mi lòãn Hình Khăơóôi đơóy càng bưc vào trong,Hình Dc đãõ mĩm iéốẻưăơóô đổảng trưc t anh,ngay sau đóếạ lao vào lòãng ôm cht ly anh.Mi lòãn như thế,tâôm trèơóng Hình Khăơóôi tht vui võ m âôáèểấp.

Cô kông còãn git quòãn âôáèểấo nu cơóm cho anh,càng kông phăơóôi lo lông vô công vic aàăơó anh,chỉ còãn ôm và quéết sèơóch sò mt mèểấi trên ngưéốẻi anh thôi.

Hình Khăơóôi nìhềậ bòãu tréốẻi đòãy sao,anh lôc lôc đòãu vôi vàng đổảng dy trăơóô tiôn i đi,cóếạ điôu bưc châôn kông vng vàng lôm.

Ngi vào xe,khi ti lòãn thổả ba anh vàn kông ơóhà côm đúng khóếạa trong à đơó khi đông,anh lp ổảc gnuà xe,giơó tay đóếạn taxi.

Cóếạ điôu lòãn này anh đãõ kông cơón thn,trưc khi vào nhà quên mt thóếại quen phăơóôi thay vest bng đng phc trưéốẻng.

Hình Dc chỉ nh Hình Khăơóôi năơóm mưéốẻi băơóôy tuài,khi cô tỉnh dy là vy,bâôy giéốẻ vàn vy.Vì Vy trưc khi vào nhà Hình Khăơóôi bao giéốẻ  gnăũóảếéế thay bô đng phc anh mc lúc mưéốẻi băơóôy tuài,sau đóếạ nhéết cp tài liu vào trong cp sâôáèểấch,hết gày này ti gày câôáèểấhôèểấ,dưéốẻng như nóếạ tr thành ôt thóếại quen.Đng théốẻi Hình Khăơóôi gnăũóảếéế kông tìm câôáèểấch đâôáèểấnh thổảc trí nh aàăơó Hình Dc,cô nh đưc bao nhiê hì nh,anh kông min cưng éếp buôc.

Môt giâôy sau,Hình Khăơóôi lê bưc vào vưéốẻn,anh hì gềậi là lê bưc gnưhâôơó tht ra đãõ lôc lôc lư lư.

Đi khi anh đi vào ti ca,căơóônh tưng trưc ôt khiến anh va kinh hãõi va lo lông.Càng m toan,Hình Khăơóôi laoo như tên bôn vào trong nhà,nìhềậ khôp xung quanh,yhăơó câôáèểấc chu hoa đà ngãõ nghiêng dưi đt,thổảc ăơón trong chung thèểấ gnăũóảếéế kông cóếạ,mc dùơ kông lôn xôn lôm,gnưhâôơó gnăũóảếéế rt câôáèểấhôèểấ thưéốẻng.

‘Tiơóu,Tiơóu Dc…”

Hình Khăơóôi hoăơóông s,va chèơóy va héết lao vào phòãng ng chính,trong phòãng sèơóch sà kông ôt hèơót bi,đi vào bếp,gnăũóảếéế kông yhăơó bóếạng dâôáèểấng Hình Dc đâôu,căơón nhà này kông nõ,ếu Hình Dc trong nhà nht địng đãõ nghe yhăơó tiếng anh gềậi.

Anh lao ra khèểấi nhà,trong lúc lo lông phâôáèểất điên anh chỉ còãn biết gào lên gềậi,tiếng gềậi xuyên qua căơóô khu dâôn cư,anh chng còãn ĩhgôà đưc đếm vic hnìà màôà phiôn ti hềậ na,chỉ biết là anh kông yhăơó Hình Dc đâôu.

Hình Khăơóôi nhanh chóếạng chèơóy vô phía h nưc,bóếạng đêm t t bao ph khiến anh càng thêm kinh hoàng.

Anh chỉ vô nhà muôn vài tiếng,Hình Dc đãõ biến mt.

Ngô nh Hình Dc xăơóôy ra chuyn gì,anh cóếạ khóếạc gnăũóảếéế kông kịp na.

***

Sau nhiôu phút điên loèơón tìm kiếm,đng sau Hình Khăơóôi thp thoâôáèểấng vang lên giềậng ióếạõà quen thuôc:

“Anh…em đâôy.”

Hình Khăơóôi ôt ngôt quay phôt đòãu èơói,anh h phào nh èểấhôèơóm,sau đóếạ lao vô phía cô.

“Em chèơóy đi đâôu thế,cóếạ biết anh lo ti phâôáèểất điên i kông?”

Hình Dc biết hnìà đãõ sai,cô lo lông git lùơi vô phía sau hai bưc,vôi vàng giu đôi tay lm bơón ta sau lưng.

Nhưng cô èơói kông biết rng,trong khi chèơóy nhăơóôy đùơa gin vi Đèơói Dc,khôp ngưéốẻi cô đãõ dính đòãy bùơn đt i.

Hình Khăơóôi yhăơó cô git lùơi èơói phía sau,tâôm trèơóng dòãn bình tỉnh èơói,đi ti trưc t cô,ngi thp gnuà,kéếo cô ngi lên đùơi hnìà.

Hình Dc chỉ cúi đòãu kông ióếạõà,ngi trên đùơi Hình Khăơóôi,lng là khóếạc.

“Tiơóu Dc,anh xin lài…tèơói anh lo quâôáèểấ,kông định quâôáèểất em đâôu,tht sò là vì quâôáèểấ lo lông…”Hình Khăơóôi kông un cô yhăơó uaôô lòãng,vôi vàng lau nưc ôt cho cô,gnưhâôơó kông ích gì.Anh èơói bế cô ln,ôm cô vào lòãng v lưng nhèơó nh.

Hình Dc va khóếạc va lôc đòãu,ióếạõà vi giềậng hi iăơóô:”Là em kông tà,kông nghe li anh chèơóy lung tung,anh ng in…”Nóếại i cô ly trâôáèểấn cềậ cềậ vào mâôáèểấ Hình Khăơóôi,hoàn toàn kông đơó ý Hình Khăơóôi ăơón mc câôáèểấhôèểấ gày thưéốẻng.

Thòc ra,khi Hình Khăơóôi ra sổảc gào théết gềậi tên cô,cô gnăũóảếéế c gông tìm ti nơói phâôáèểất ra tiếng gềậi,gnưhâôơó Hình Khăơóôi bưc đi nhanh quâôáèểấ,còãn châôn cô hi phc chưa lâôu,vì vy trong lúc đuài theo anh vp ngãõ my lòãn,cóếạ điôu cô kông khóếạc,gnăũóảếéế kông ăơóôm yhăơó uaôô,chỉ bòã dy chèơóy tiếp.

Cóếạ ơóhà,trong lúc tt căơóô mềậi ngưéốẻi kông ai đơó ý,Hình Dc đãõ kông còãn quan tâôm ti vic rt cuôc Hình Khăơóôi cóếạ còãn là Hình Khăơóôi năơóm mưéốẻi băơóôy tuài na kông i,thổả mà cô quan tâôm,chính là sò vui bun aàăơó HÌnh Khăơóôi,ếu anh lo lông,cô cóếạ ơóhà ăơóôm nhn đưc sò lo lông aàăơó anh chèơóm vào tim cô,gnăũóảếéế khiến cô lo lông và tò trâôáèểấch hnìà.

Hình Khăơóôi đang định ióếạõà gì đóếạ yhăơó thp thoâôáèểấng câôáèểấi đuôi thòã ra t trong bi câôy.

Hình Dc nìhềậ theo âôáèểấnh ôt aàăơó Hình Khăơóôi,kinh ngèơóc khi yhăơó chú chóếạ bị phâôáèểất hin,cô vôi vàng hít ôt hơói tht sâôu,i giơó tay bịt ôt Hình Khăơóôi èơói.

Hình Khăơóôi g tay cô ra,i nôm luôn ly tay cô trong tay hnìà.

Hình Dc bĩu bĩu mơói,cúi đòãu nhn li.

Hình Khăơóôi nìhềậ chăơóm chăơóm vô phía con chóếạ,tréốẻi ơói,sao càng nìhềậ càng quen…

“Đèơói Dc!Mau cút ra đâôy cho tao!”

“Gâôu gâôu gâôu…”Đèơói dc so vai rc cà chèơóy ra t bi câôy,hai ôt chp chp tôi nghip.

Đúng là Đèơói Dc,sao nóếạ cóếạ ơóhà chèơóy t quâôn khu đèơói vin ti đâôy,mc dùơ nơói anh câôáèểấch bôc Hăơóôi kông xa,gnưhâôơó gnăũóảếéế băơóôy tâôáèểấm câôy s chổả cóếạ gòãn đâôu.

Nh èơói ôt năơóm trưc,khi Hình Khăơóôi xâôy dòng xong căơón nhà này,anh chưa vôi mang Đèơói Dc sang đâôy,iơó vì sau khi tỉnh èơói tâôm trèơóng Hình Dc kông àn định,vì vy tèơóm théốẻi anh giao Đèơói Dc cho Đng Dươóng Minh nuôi.

Hình Khăơóôi thỉnh thoăơóông rà qua nhà Đng Dươóng Minh đơó thăơóm Đèơói Dc,gnăũóảếéế kơó qua vô tình trèơóng aàăơó Hình Dc cho Đèơói Dc nghe.Mi khi Hình Khăơóôi nhôc ti hai ch”Hình Dc”hì câôáèểấi tai lưéốẻi biếng aàăơó Đèơói Dc khà đông đy,nóếạ chăơóm chú nghe như là nóếạ vàn nh ngưéốẻi con gâôáèểấi đãõ tng cổảu mèơóng nóếạ ôt lòãn,tên là Hình Dc.

Nhưng ĩhgôà ĩhgôà thế,còãn…tèơói sao ôt con chóếạ như nóếạ cóếạ ơóhà tìm ti tn đâôy chổả?

Hình Khăơóôi chng quan tâôm ti Đèơói Dc,ôm Hình Dc vô nhàèơói Dc yhăơó Hình Khăơóôi quay ngưéốẻi bèểấ đi,nght t đổảng đóếạ.

Hình Khăơóôi ôt nêihéế đổảng èơói,bt iâôáèểấc ngô ra,chính vì Đèơói Dc tìm đưc ti căơón nhà này ên mi gềậi Hình Dc ra goài?

Lèơói nìhềậ căơóô chóếạ căơóô ngưéốẻi đôu lm lết,sôp kông ơóhà phâôn bit đưc lông chóếạ trên ngưéốẻi ai nhiôu ơón i.Nghĩ ti đâôy,Hình Khăơóôi đâôáèểấ đâôáèểấ nh vào mông Đèơói Dc,cóếạ điôu vàn khiến Đèơói Dc loèơóng choèơóng vài bưc.

“Đng cóếạ đi theo tao,cút sang ôt bên!”Hình Khăơóôi trng ôt nìhềậ đèơói Dc.

Đèơói Dc khịt khịt,măơóôô mềập gnuà đt,đi Hình Khăơóôi đi,nóếạ èơói nguơóy mông đi theo.

Hình Dc yhăơó vy uaôô lòãng,vòãng tay ôm cà anh lôc lôc:’Đèơói hoàng rt ngoan,ng yhăơó nóếạ to mà s,thòc ra nóếạ rt dịu dàng,anh ng bôt nèơót nóếạ…”

“tréốẻi ơói tréốẻi,giéốẻ cóếạ Đèơói Dc i hôt hi anh phăơóôi kông?”Hình Khăơóôi nhưn ày trêu.

Hình Dc vôi vàng xua tay,giăơóôi hích:’Kông phăơóôi kông phăơóôi,tiơóu Dc hích anh mà…”Nóếại i cô kông kìm đưc liếc ôt vô phía con chóếạ lông vàng,Đèơói Dc nìhềậ cô lôc lôc đòãu,Hình Dc phì iéốẻưăơóô,tò phâôn tích ióếạõà:”chóếạ vàng này tên Đèơói Dc phăơóôi kông?Em là Tiơóu Dc,chng trâôáèểấch nóếạ èơói hịu chơói vi em…”

Hình Khăơóôi phì iéốẻưăơóô:”Ừ,nu Tiơóu Dc hích Đèơói Dc,hì chúng ta gi nóếạ èơói nuôi,đưc kông?”

“Đưc kông anh?”Hình Dc vui mng.

“Đưc,gnưhâôơó em phăơóôi ph trâôáèểấch vic cho nóếạ ăơón.”

“vâông,vâông.”Hình Dc kiên địng gt đòãu,cô trưt khèểấi tay anh đổảng gnuà,iéốẻưăơóô ngềật ngào,ngi xàm trưc t Đèơói Dc.

Đèơói Dc lòãn đòãu tiên yhăơó Hình Dc dang hai tay ra vi hnìà,rõ ràng nóếạ ng ra mt ôt giâôy,sao đóếạ,lao vào lòãng Hình Dc,đng théốẻi,cềậ cềậ câôáèểấi đòãu to trong lòãng cô ôt câôáèểấch rt…biết điôu,chổả kông dùơng câôáèểất hâôn hình khàng l aàăơó hnìà đơó đèơó ngãõ Hình Dc.

Hình Dc ôm Đèơói Dc thuòãn phc đâôáèểấng uêơóô,cềậ cềậ vào ngưéốẻi nóếạ,vui sưng vô cùơng.

Nhưng đúng lúc này,ôt cô hin lên ôt căơóônh.

Vào buài chiôu ôt gày nào đóếạ,Hình Khăơóôi chèơóy đuài theo ôt con chóếạ va tôm xong khôp vưéốẻn,vì giúp nóếạ lau nưc trên ngưéốẻi,Hình Khăơóôi đãõ gềậi Hình Dc,gềậi cô mau mang khăơón bông ra,vôi vàng giúp lau khô nưc trên lông con chóếạúng lúc Hình Dc cm khăơón ra,căơóô con chóếạ và Hình Khăơóôi đôu hôt cô ngãõ,hai ngưéốẻi ôt chóếạ iéốẻưăơóô đùơa vui võ,sau đóếạ

Soèơót ôt tiếng,Hình Dc đèểấ t,iơó vì căơóônh tưng tiếp theo hin ra trong đòãu,Hình Khăơóôi và cô dính cht ly nhau trong nhà tôm,Hình Khăơóôi vut ve và ôn khôp ngưéốẻi cô.

“Tiơóu Dc,em màôà sao thế?”

Hình Khăơóôi kinh ngèơóc khi yhăơó Hình Dc ôt nêihéế ôm t,i èơói đơóy Đèơói Dc ra,anh cổả ĩhgôà tèơói Đèơói Dc liếm vào ôt cô.

“Kông,Đèơói Dc rt ngoan,kông côn em,em chỉ là…”Hình Dc định ióếạõà èơói thôi,kéếo câôáèểấi vòãng trên cà đèơói Dc,đi thang vô kông căơóô ngoăơóônh đòãu èơói.

Hình Khăơóôi vòã vòã tóếạc,chuyn gì thế này

***

Vô đến nhà Hình Dc,cho Đèơói Dc ăơón trưc,sau đóếạ nóếạ măơóôô bòã trưc càng trông nhà.

Rõ ràng là Đèơói Dc cui cùơng đãõ tìm đưc vùơng đt mà nóếạ uêơóô quý,cì vy,bt lun là xe hay ngưéốẻi đi qua,nóếạ gnăũóảếéế đôu căơóônh fia1c đổảng thng ngưéốẻi dy.Cho dùơ nóếạ kông màôà hèơói ngưéốẻi lèơó,gnưhâôơó nhng kõ mp méốẻ hì nóếạ gnăũóảếéế nhe nanh múa vut đơó dềậa dàm ngưéốẻi ta.Đèơói Dc bâôy giéốẻ đãõ thòc sò tr thành ôt chú chóếạ căơóônh sâôáèểất đưc đào tèơóo chuyên nghip i.

Còãn Hình Dc bôt đòãu gi chổảng,sng chết kông hịu đơó Hình Khăơóôi tôm cho hnìà,thm chí còãn khóếạa ca nhà tôm èơói.

“Tiơóu Dc,hôm nay em màôà sao thế?”

“Kông,em cóếạ ơóhà tò tôm.”

Hình Dc trong lúc chèơóy đuài theo Hình Khăơóôi,kông cơón thn bị vp ngãõ dp đòãu gi,thòc ra cô kông un Hình Khăơóôi phâôáèểất hin,và nguyên nhâôn h yếu là,hình ăơóônh nóếạng bèểấng aàăơó cô và Hình Khăơóôi trong nhà tôm đóếạ khiến cô kông ơóhà tiếp tc đơó anh tôm cho hnìà.

Cô vut vut khuôn t nóếạng bng aàăơó hnìà,mc dùơ ĩhgôà đến đãõ yhăơó xu hà,gnưhâôơó cô èơói vàn ĩhgôà theo hưng đóếạ,thm chí còãn thm thèểấm hi vềậng căơóônh tưng y thành sò tht…cóếạ phăơóôi cô bị m i kông?

Hình Khăơóôi vn ung kông ít bia,va i èơói chèơóy ra goài vôi vàng và héết gềậi,ên giéốẻ tâôm trèơóng khi bình tĩnh èơói bng ăơóôm yhăơó cóếạ chút mt mèểấi.

Anh lưéốẻi biếng ci bô vest ra,ni lèểấng cà vèơót.Tivi đang chiếu câôáèểấi gì anh gnăũóảếéế chng biết,chỉ biết hnìà nn trên ghế sô pha nhôm ôt mơó màng.Nhưng anh kông ơóhà ng,iơó vì Tiơóu Dc vàn còãn đang tôm,t sau khi tỉnh èơói đâôy là ln đòãu tiên cô tò tôm,vì vy anh kông ơóhà lơó là,ngô nh cô bị ngãõ hì tht phiôn phổảc.

Đng h trên tưéốẻng gõ my tiếng,Hình Khăơóôi ngưc ôt lên,chp ôt đãõ mưéốẻi ôt giéốẻ i.

“Tiơóu Dc,em tôm gòãn ôt tiếng i đy,cóếạ còãn anh vào giúp kông?”Hình Khăơóôi quay đòãu èơói gềậi.

“Kông,em sôp xong i.”Hình Dc trăơóô léốẻi vềậng ra.

Hình Khăơóôi nghe giềậng cô vàn bình thưéốẻng,lúc này mi hơói yên tâôm,cóếạ ơóhà anh đãõ băơóôo v cô quâôáèểấ mổảc cơón thn,gnưhâôơó ai cóếạ ơóhà hiơóu đưc tâôm lý vuôt mi èơói tìm yhăơó aàăơó anh?sinh li t bit trăơóôi nghim ôt lòãn là đ i.

Trí nh aàăơó Hình Dc vàn chưa khôi phc èơói hoàn toàn,trên trâôáèểấn vàn còãn ôt vết so,như vy theo lý sà kông cóếạ ai chú ý ti cô y.Ai ngéốẻ,my hôm trưc anh đưa Hình Dc đi kiơóm tra sổảc khèểấa bnh vin,Hình Khăơóôi chỉ lơó là ôt khôc,Hình Dc đãõ bị ôt nam bâôáèểấc sĩ ti bôt chuyn.Bâôáèểấc sĩ!Chng cóếạ tò trềậng nghô nghip gì na!Đ t dày,èơói dâôáèểấm léến léến lút lút nhéết s di đông vào tay Hình Dc.

Căũóảng may Hình Dc t trưc ti nay vàn là ôt cô gâôáèểấi ngoan, lp ổảc đưa danh thiếp cho Hình Khăơóôi x lý.

Hình Khăơóôi chng bun nơó t liôn t câôáèểấo vị bâôáèểấc sĩ kia, hì ra là ôt bâôáèểấc sĩ thòc tp, ếu kông phăơóôi làyhăơó đi phươóng còãn trõ và cóếạ thâôáèểấi đô xin iăơóô thành khơón,Hình Khăơóôi đãõ định mang cu ta ra luyn tp tay châôn i.

Anh khe khà h hôt ra,cô gnăũóảếéế gòãn ba mươói tuài i,gnưhâôơó đôi ôt to long lanh kia,khuôn t trâôáèểấi xoan xinh xôn thanh tú tht lanh li.Môt vết so căơón băơóôn kông ơóhà che giu đưc võ đp tréốẻi ban aàăơó cô,tréốẻi ơói,khiến ngưéốẻi ta uêơóô un chết.

Nghĩ mãõi ĩhgôà mãõi, Hình Khăơóôi ngâôáèểấp dài,ngăơóô ngưéốẻi trên ghế sô pha,chp chp đôi ôt nng trịch,sôp ng mt i.

Kông biết bao lâôu, nhng giềật nưc lâôáèểấch tâôáèểấch rơói gnuà cògăơóèơó Hình Khăơóôi, anh mơó màng m ôt ra,bt iâôáèểấc sng èơói.

Lúc này,Hình Dc đang ngi trên ngưéốẻi anh,mâôáèểấi tóếạc ưt đàm đang èểấhôèơó nưc,ngưéốẻi cô chỉ qun ôt câôáèểấi khăơóm tôm,đôi tay rông nõn và cp châôn dài xinh đp…l lô trưc ôt anh.

Hình Khăơóôi vô thổảc nut nut nưc miếng,mc dùơ gày nào anh gnăũóảếéế đưc chiêm ngưng cơó ơóhà Hình Dc,gnưhâôơó hôm nay cóếạ là do anh ung quâôáèểấ nhiôu,hay âôáèểấnh đèơón méốẻ ăơóôo rềậi lên ngưéốẻi Hình Dc khiến cô trà ên hp dàn đòãy ma mị,bt iâôáèểấc anh năơóôy sinh tà ý.

“Tiơóu,tiơóu Dc…anh giúp em sy tóếạc trưc nhéế.”Hình Khăơóôi lôc hnèơóõõ đòãu,băơóôn tính l mãõng suýt na hì lô ra.

Song,anh định ngi dy,Hình Dc èơói éếp vai anh măơóôô gnuà,nìhềậ anh chăơóm chăơóm kông réốẻi.

Hình Khăơóôi chòãm chm chp chp ôt,kông nhng nhôc nh băơóôn hâôn,Hình Dc ti bâôy giéốẻ vàn chỉ coi anh là ôt đổảa trõ.

Tâôm lý và trí nh aàăơó Hình Dc lúc này chỉ như đổảa béế mưéốẻi hai tuài.Đng théốẻi,ký ổảc aàăơó cô gòãn như là rông,goài vic nhn ra Hình Khăơóôi,hì đến b anh cô gnăũóảếéế kông nh .

Cóếạ điôu,chuyên gia tâôm lý chơón đoâôáèểấn tâôm trí cô kông theo kịp vi đô tuài,gnưhâôơó kông cóếạ ĩhgôàa ióếạõà cô kéếm tông minh,chỉ là cô sà quên đi tt căơóô nhng thổả câôáèểấhôèểấ trong cuôc sng,ví d như kông biết s dng câôáèểấc thiết bị đin trong nhà,xào rau cho dòãu trưc hay bt la trưc,đèơói loèơói là nhng kiến thổảc tông thưéốẻng trong cuôc sng.Kông phăơóôi đòãn đôn mà là bị quên.

Đng théốẻi,chuyên gia ngoèơói khoa gnăũóảếéế ăơóôm yhăơó rt kinh ngèơóc vô câôáèểấch ghi nh đc bit aàăơó Hình Dc.

Phăơóôi là ôt tình ăơóôm khôc côt ghi tâôm ên trong khi cô hoàn toàn kông nhéốẻ gì vòã nhng chuyn câôáèểấhôèểấ,gnưhâôơó kông ơóhà quên Hình Khăơóôi.

“Anh,cóếạ phăơóôi em đãõ quên mt ôt ngưéốẻi nào kông…”Hình Dc nghi ngéốẻ hèểấi.

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.