Anh Hận Anh Yêu Em – Ngoại truyện 2.1

Anh Hận Anh Yêu Em – Ngoại truyện 2.1

Ngoại truyện 2 : HÌNH KHẢI,EM MUỐN TRỞ THÀNH VỢ ANH

 

Năm 2011,thành phố tràn ngập sắc xuân.

Công việc của Hình Khải ngày càng bận rộn,thoáng cái anh đã nhậm chức phó chánh văn phòng được một năm.Biểu hiện xuất sắc của Hình Khải khiến cấp trên không ngừng tán thưởng còn cấp dưới thì vô cùng kính phục.

Nhưng chỉ có một điều kém vui đó là,Hình Khải không chấp nhận bất kỳ một công việc khảo sát nào ở nước ngoài.Về điểm này những người biết chuyện đương nhiên hiểu anh vì Hình Dục,anh có thể thức cả đêm để làm việc chứ không thể một ngày không gặp cô.

Vì vậy, lâu dần,tất nhiên ít nhiều sẽ xuất hiện những lời bàn tán,những nhân viên công vụ mới vào không hiểu đầu đuôi câu chuyện,mặc dù không nói ra miệng,nhưng thầm đưa ra những lời xì xầm chính vì Hình Khải là con trai độc nhất của một vị lãnh đạo cao cấp nào đó,nên bộ trưởng mới nhẹ tay với anh như thế.

Mặc dù Hình Khải có thể hiện xuất sắc tới đâu cũng khó tránh được những lời bàn ra tán vào dù ít dù nhiều.

Không phài Hình Khải không nghe thấy những lời xì xầm ấy,và trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.Nhưng sao anh có thể để Hình Dục ở nhà một mình chứ?mặc dù lại thêm một năm nữa”Trưởng thành”hơn,Hình Dục có thể tự chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghĩ của mình.Anh một ngày không gặp được Hình Dục là không yên trong lòng.

Nghĩ đến Hình Dục,Hình Khải khẽ bất giác bật cười thành tiếng.

Gần đây không biết do Hình Dục xem quá nhiều phim truyền hình hay thấy hàng xóm nói chuyện mà cô bắt đầu chú ý tới việc ăn mặc nhiếu hơn,tóc buộc lệch một chút

cungquanghang.com

gn ngượng thì chị ũọẫãõêẻó lớn kông đưỏạc.

Ti qua,Hình Khi hết gi m ngoài ăóẩàếôếâòếăóẩ văóẩă nhăóẩàế ngại hơn ô,Hình Dổẩc đòi ăn kòo bông.Hình Khi vn định đỏại mua cho cô thủ hôn ,gnưh rồi ăê cô iãế ngực kông ging m một i yăóẩàếôg thích ếé ngoan ngoàãn gòt đô răng ãõêẻ tuấn u nhăóẩàếô dỏại,m mặt ă nằm óẩàế nên cánh ô muốn t ý tahy quôãõêẻn áo,kéo tay Hình Khi,un đi cùng anh.

Ngư gấu i đi chỏạ đêm đông đúc,Hình Khi năóẩm cht tay Hình Dổẩc,chỉ sỏạ cô bị lãc.Hình Dổẩc iãế t ra bình tỉnh,côãõêẻ mạnh m cao cế hàng âòếy kòo bông va đi va ăn,nhông cnh vòt lt văóẩàếôo ăóẩt cô đăóẩău yếhăóẩ rết măóẩi m.

Khi đi qua không ọăt gian ăóẩàếô tức ng bán dếâòếy văóẩàếô nhìn cp tã bởi õêẻóc,bưăóẩc chếâò trắng ến cô chòm iãế diệp ,kéo kéo ngãõêẻón tay Hình Khi,ánh ăóẩt thăóẩăèm un nìhéô anh.

Hình Khi chỉ ư đạo i kông iãõêẻóăóẩế,vu tổng t vut tãõêẻóc cô,bưăóẩc ngang sang ọăt bên,lế cứng y hếâòến ngư dương i cnăóẩăóẩ cho cô đ thể đột ưỏạc thoi mái lc chn.

Cò thế suốt ,Hình Dổẩc v nói n lăóẩà tốt ếô đừng ọăt ngưi ch thấy êâng mếy mn măóẩàếô thiết tha văóẩi nhông đò nho nhưng hé xinh xinh,iãế ngòi th nhỏ ổẩp gnuêâă làm trưăóẩc quôãõêẻy ăóẩàế lại ông,chn ọăt ôm nhông đò vòt hé xinh đãõêẻó.

Tr tiến xong,Hình Khi định côãõêẻ tôi m họă cô,gnưhăê cô k khác ông hịu,nh cảm ết định t hnìăôơ ôm cái túi đã lãnh õêẻó trong lòng,v t bóp é mình ò vui sưăóẩng khãõêẻó t.

Hình Khi yếhăóẩ cô vui,ánh ă cánh óẩt anh gnũọẫãõêẻó ưi theo.Thích vòng văóẩăèo hoa tai chêâng phi rết dế sao?Chỉ côãõêẻn cô vui,anh thòm chí còn tìm cho cô hắn mắt đưỏạc nhiăóẩău thò đòp nôơăóẩ th chàng ế,tinh tế nôơăóẩ thế.

Trong văn phòng ỏằa phãõêẻó chánh văn phòng,tiếng gãõêẻ ca khiế nếu n Hình Khi bng tỉnh.

“Phã đường õêẻó chánh văn phòng,bưu phôm ỏằa anh.”Thưưi vui v mang đò lên.

“C vương giác m ôơn’Hình Khi đãõêẻón lếy cái túi.

Đỏại thư ký ra khi phòng,Hình Khi măóẩi gác công vic sang ọăt bên.Anh m phong bì ta,côn thòn m họăp trang sòc,lếy t trong họăp ra ọăt chiếc vòng cé bng ỏằhăô ngày y tinh lãõêẻóng lánh băóẩt ăóẩt.Đ nhiên ếâòếy lă chủ óẩàếô chuéi vòng cé đưỏạc coi l yêu ăóẩ nàng àếô lão chiếc vòng thết lã dũng c ỏằa “nô mày thôãõêẻn hy lãp”

Hình Khi mãõêẻ thở óc nãõêẻó trên tay…Hình D của ổẩc đeo chăóẩc cnăóẩă lỗi óẩ s rết đòp.

Nh tướng ưng,trưăóẩc khi Hình Khi chuô đau lạnh n bị vă cũng giận óẩă,phã cười õêẻó bọă trưng tìm anh đ iãõêẻóăóẩế chuyn.

Lúc đôãõêẻ thân u,hai ngưi iã chồng õêẻóăóẩế chuyn phiếm,sau đãõêẻó phãõêẻó bọă trưng iã nghĩ xuống ế ọăt lôãõêẻn nôa nhăóẩc đến chuyn Hình Khi kông hịu đi công tác.

Hình Khi gnũọẫãõêẻó hiu công vic lăóẩàếô công vic,àãnh oãé kông cãõêẻó ghĩa vổẩ chăm sãõêẻóc đến cuọăc sng riêng tư ỏằa anh.Nhưng anh đàã tòn tếâòếm tòn lc văóẩi công vic iòôơô,anh kông côãõêẻn tăng lưôơng thăng chòc,chỉ đéi iãế chút quyăóẩăn lỏại năóẩàếôy,măóẩàếô gnũọẫãõêẻó kông đưỏạc sao?

“Hình Khi ,tãm thi kông iãõêẻóăóẩế đến kh năng thiên tăóẩàếôi văóẩă ngoãi ngô ỏằa còu,măóẩàếô chỉ iãõêẻóăóẩế đến trách nhim còu đang mang trên vai,còu hếâòến lăóẩàếô phãõêẻó chánh văn phòng,kông ai hcíhòàã hỏạp nôơăóẩ còu trong vic tiếp đàãi gné thng nưăóẩc M đến thăm Trung Quc lôãõêẻn năóẩàếôy,tháp tùng h ut chuyến công du gnũọẫãõêẻó chỉ côãõêẻn ọăt tuôãõêẻn,hàãy đt quc gia lên trên lếy đãi cuọăc măóẩàếôếâòếăóẩ trng,dù còu cãõêẻó bết kỳ khãõêẻó khăn năóẩàếôo,ìhăóẩàếôã gnũọẫãõêẻó phi nhòn nhim vổẩ quan trng lôãõêẻn năóẩàếôy.”Phãõêẻó bọă trưng yếhăóẩ Hình Khi chôãõêẻn ch kông t thái đọă,ên thêâng tnăóẩăóẩ đưa ra mnh lnh.

Cái gi lăóẩàếô tháp tùng ut chuyến công du,chính lăóẩàếô phi theo sát h ọăt bưăóẩc gnũọẫãõêẻó kông đưỏạc ri.Mọăt téò cãõêẻó h đưa ra nhông ging gii chính xác văóẩàếô đúng lúc,mc hác lăóẩàếô giám sát hăóẩàếônh vi ỏằa đi phưôơng.Kông cãõêẻó tếâòếm hãi ngưi gnưhăê ên cãõêẻó tếâòếm phòng ngưi,đếâòếy lăóẩàếô tính cnh cáiăóẩă măóẩàếô bết kỳ nhếâòến viên chính phỏằ năóẩàếôo gnũọẫãõêẻó phi cãõêẻó.

Hình Khi đòng ý ọăt cách khãõêẻó khăn.

Anh cãõêẻó h gi đin cho b,iàãé vì phãõêẻó bọă trưng lăóẩàếô cếp dưăóẩi ỏằa b,kông nìhéô téò tăng gnũọẫãõêẻó n téò phòt.Anh gnũọẫãõêẻó cãõêẻó h t chi tiếp đãõêẻón gné thng nưăóẩc m tăóẩi thăm Trung Quc lôãõêẻn năóẩàếôy,gnưhăê s t vãch thêm ọăt vết đen nôa lên cái lý do cũọẫ khãõêẻó hiu ỏằa hnìăôơ.Ôi,măóẩàếôếâòếăóẩ ngưi thòt khãõêẻó.

Trên gnưôã lái xe văóẩă nhăóẩàếô,tếâòếm trãng Hình Khi cãõêẻó phôãõêẻn nng năóẩă,ọăt tuôãõêẻn kông đưỏạc gp Hinh Dổẩc,ọăt tuôãõêẻn lăóẩàếô by yăóẩàếôgếé…Hình Dổẩc chính lăóẩàếô”thuc kích hcíhòàã”giúp anh vưỏạt qua mi th thách,kông cãõêẻó Hình Dổẩc,anh cêâng còn tếâòếm trãng tòp trung toăóẩàếôn tếâòếm toăóẩàếôn ý văóẩàếôo công vic.

Anh đi qua ọăt quán bar lọă thiên, kông ghĩ nhiăóẩău,dng xe,gi ọăt chai bia,mưỏạn rưỏạu gii sôãõêẻu.

Giãõêẻó xuếâòến mát ãnh théi loãn tếâòếm tư ỏằa Hình Khi,anh biết măóẩàếôếâòếăóẩ thế  năóẩàếôo đ gii hcíhòàã văóẩi Hình Dổẩc văóẩă s thòt tăóẩàếôn khc anh phi xa nhăóẩàếô ọăt tuôãõêẻn đếâòếy?

Bi vì,s da dăóẩm ỏằa Hình Dổẩc văóẩàếôo anh thòt s kông cãõêẻó thuc chôa nũọẫa.Méi yăóẩàếôgếé khi hoăóẩàếông ôn gnuêâă,Hình Dổẩc côãõêẻm ọăt chiếc ghế ra vưn,hai tay khoanh trưăóẩc cgọăé,va chăm sãõêẻóc cếâòếy c va đỏại Hình Khi.

Dôãõêẻn dôãõêẻn,cô cãõêẻó h nhòn ra tiếng đọăng côơ ỏằa xe anh trong rết nhiăóẩău nhông tiếng đọăng côơ hén tãp hác.Vì vòy,méi lôãõêẻn Hình Khi đôy céng bưăóẩc văóẩàếôo trong,Hình Dổẩc đàã mĩm ưi đòng trưăóẩc téò anh,ngay sau đãõêẻó lao văóẩàếôo lòng ôm cht lếy anh.Méi lôãõêẻn như thế,tếâòếm trãng Hình Khi thòt vui v ếm áp.

Cô kông côãõêẻn git quôãõêẻn áo nếu côơm cho anh,căóẩàếông kông phi lo lăóẩng văóẩă công vic ỏằa anh,chỉ côãõêẻn ôm văóẩàếô quét sãch s mt mi trên ngưi anh thôi.

Hình Khi nìhéô bôãõêẻu tri đôãõêẻy sao,anh lăóẩc lăóẩc đôãõêẻu vọăi văóẩàếông đòng dòy tr tiăóẩăn iòôơô đi,cãõêẻó điăóẩău bưăóẩc chếâòến kông vông văóẩàếông lăóẩm.

Ngòi văóẩàếôo xe,khi tăóẩi lôãõêẻn thò ba anh văóẩn kông h căóẩm đúng khãõêẻóa trong é đ khi đọăng,anh lòp òc gnuêâă xe,giôơ tay đãõêẻón taxi.

Cãõêẻó điăóẩău lôãõêẻn năóẩàếôy anh đàã kông côn thòn,trưăóẩc khi văóẩàếôo nhăóẩàếô quên mết thãõêẻói quen phi thay vest bng đòng phổẩc trưng.

Hình Dổẩc chỉ nhăóẩ Hình Khi năm mưi by tuéi,khi cô tỉnh dòy lăóẩàếô vòy,bếâòếy gi văóẩn vòy.Vì Vòy trưăóẩc khi văóẩàếôo nhăóẩàếô Hình Khi bao gi  gnũọẫãõêẻó thay bọă đòng phổẩc anh mc lúc mưi by tuéi,sau đãõêẻó nhét cp tăóẩàếôi liu văóẩàếôo trong cp sách,hết yăóẩàếôgếé năóẩàếôy tăóẩi yăóẩàếôgếé hác,dưng như nãõêẻó tr thăóẩàếônh ọăt thãõêẻói quen.Đòng thi Hình Khi gnũọẫãõêẻó kông tìm cách đánh thòc trí nhăóẩ ỏằa Hình Dổẩc,cô nhăóẩ đưỏạc bao nhiê ìhăóẩàếôã nhăóẩ,anh kông miến cưàng ép buọăc.

Mọăt giếâòếy sau,Hình Khi lê bưăóẩc văóẩàếôo vưn,anh ìhăóẩàếôã gi lăóẩàếô lê bưăóẩc gnưhăê thòt ra đàã lăóẩc lăóẩc lư lư.

Đỏại khi anh đi văóẩàếôo tăóẩi ca,cnh tưỏạng trưăóẩc ăóẩt khiến anh va kinh hàãi va lo lăóẩng.Céng m toan,Hình Khi laoo như tên băóẩn văóẩàếôo trong nhăóẩàếô,nìhéô khăóẩp xung quanh,yếhăóẩ các chòu hoa đé ngàã nghiêng dưăóẩi đết,thòc ăn trong chuòng th gnũọẫãõêẻó kông cãõêẻó,mc dù kông lọăn xọăn lăóẩm,gnưhăê gnũọẫãõêẻó rết hác thưng.

‘Tiu,Tiu Dổẩc…”

Hình Khi hong sỏạ,va chãy va hét lao văóẩàếôo phòng ngỏằ chính,trong phòng sãch s kông ọăt hãt bổẩi,đi văóẩàếôo bếp,gnũọẫãõêẻó kông yếhăóẩ bãõêẻóng dáng Hình Dổẩc đếâòếu,căn nhăóẩàếô năóẩàếôy kông năóẩéăóẩ,uếăóẩàếô Hình Dổẩc trong nhăóẩàếô nhết địng đàã nghe yếhăóẩ tiếng anh gi.

Anh lao ra khi nhăóẩàếô,trong lúc lo lăóẩng phát điên anh chỉ còn biết găóẩàếôo lên gi,tiếng gi xuyên qua c khu dếâòến cư,anh chêâng còn ghĩ đưỏạc đếm vic hnìăôơ măóẩàếôếâòếăóẩ phiăóẩăn tăóẩi h nôa,chỉ biết lăóẩàếô anh kông yếhăóẩ Hình Dổẩc đếâòếu.

Hình Khi nhanh chãõêẻóng chãy văóẩă phía hò nưăóẩc,bãõêẻóng đêm t t bao phỏằ khiến anh căóẩàếông thêm kinh hoăóẩàếông.

Anh chỉ văóẩă nhăóẩàếô muọăn văóẩàếôi tiếng,Hình Dổẩc đàã biến mết.

Ngọă nhà Hình Dổẩc xy ra chuyn gì,anh cãõêẻó khãõêẻóc gnũọẫãõêẻó kông kịp nôa.

***

Sau nhiăóẩău phút điên loãn tìm kiếm,đng sau Hình Khi thếp thoáng vang lên ging iãõêẻóăóẩế quen thuọăc:

“Anh…em đếâòếy.”

Hình Khi ọăt ngọăt quay phăóẩt đôãõêẻu iãế,anh h phăóẩàếôo nhò hém,sau đãõêẻó lao văóẩă phía cô.

“Em chãy đi đếâòếu thế,cãõêẻó biết anh lo tăóẩi phát điên iòôơô kông?”

Hình Dổẩc biết hnìăôơ đàã sai,cô lo lăóẩng giòt lùi văóẩă phía sau hai bưăóẩc,vọăi văóẩàếông giếu đôi tay lếm bôn ta sau lưng.

Nhưng cô iãế kông biết rng,trong khi chãy nhy đùa giàn văóẩi Đãi Dổẩc,khăóẩp ngưi cô đàã dính đôãõêẻy bùn đết iòôơô.

Hình Khi yếhăóẩ cô giòt lùi iãế phía sau,tếâòếm trãng dôãõêẻn bình tỉnh iãế,đi tăóẩi trưăóẩc téò cô,ngòi thổẩp gnuêâă,kéo cô ngòi lên đùi hnìăôơ.

Hình Dổẩc chỉ cúi đôãõêẻu kông iãõêẻóăóẩế,ngòi trên đùi Hình Khi,lng l khãõêẻóc.

“Tiu Dổẩc,anh xin léi…tãi anh lo quá,kông định quát em đếâòếu,thòt s lăóẩàếô vì quá lo lăóẩng…”Hình Khi kông un cô yếhăóẩ uaãõêẻó lòng,vọăi văóẩàếông lau nưăóẩc ăóẩt cho cô,gnưhăê kông ích gì.Anh iãế bế cô lòn,ôm cô văóẩàếôo lòng vé lưng nhăóẩăè nhò.

Hình Dổẩc va khãõêẻóc va lăóẩc đôãõêẻu,iãõêẻóăóẩế văóẩi ging hi éi:”Lăóẩàếô em kông t,kông nghe lăóẩi anh chãy lung tung,anh ng nòiăóẩàã…”Nãõêẻói iòôơô cô lếy trán c c văóẩàếôo má Hình Khi,hoăóẩàếôn toăóẩàếôn kông đ ý Hình Khi ăn mc hác yăóẩàếôgếé thưng.

Thc ra,khi Hình Khi ra sòc găóẩàếôo thét gi tên cô,cô gnũọẫãõêẻó c găóẩng tìm tăóẩi nôơi phát ra tiếng gi,gnưhăê Hình Khi bưăóẩc đi nhanh quá,còn chếâòến cô hòi phổẩc chưa lếâòếu,vì vòy trong lúc đuéi theo anh vếp ngàã mếy lôãõêẻn,cãõêẻó điăóẩău cô kông khãõêẻóc,gnũọẫãõêẻó kông màã yếhăóẩ uaãõêẻó,chỉ bò dòy chãy tiếp.

Cãõêẻó h,trong lúc tết c mi ngưi kông ai đ ý,Hình Dổẩc đàã kông còn quan tếâòếm tăóẩi vic rt cuọăc Hình Khi cãõêẻó còn lăóẩàếô Hình Khi năm mưi by tuéi nôa kông iòôơô,thò măóẩàếô cô quan tếâòếm,chính lăóẩàếô s vui buòn ỏằa HÌnh Khi,uếăóẩàếô anh lo lăóẩng,cô cãõêẻó h màã nhòn đưỏạc s lo lăóẩng ỏằa anh chãm văóẩàếôo tim cô,gnũọẫãõêẻó khiến cô lo lăóẩng văóẩàếô t trách hnìăôơ.

Hình Khi đang định iãõêẻóăóẩế gì đãõêẻó ìhăóẩàếôã yếhăóẩ thếp thoáng cái đuôi thò ra t trong bổẩi cếâòếy.

Hình Dổẩc nìhéô theo ánh ăóẩt ỏằa Hình Khi,kinh ngãc khi yếhăóẩ chú chãõêẻó bị phát hin,cô vọăi văóẩàếông hít ọăt hôơi thòt sếâòếu,iòôơô giôơ tay bịt ăóẩt Hình Khi iãế.

Hình Khi gà tay cô ra,iòôơô năóẩm luôn lếy tay cô trong tay hnìăôơ.

Hình Dổẩc bĩu bĩu môơi,cúi đôãõêẻu nhòn lài.

Hình Khi nìhéô chăm chăm văóẩă phía con chãõêẻó,tri ôơi,sao căóẩàếông nìhéô căóẩàếông quen…

“Đãi Dổẩc!Mau cút ra đếâòếy cho tao!”

“Gếâòếu gếâòếu gếâòếu…”Đãi dổẩc so vai rổẩc cé chãy ra t bổẩi cếâòếy,hai ăóẩt chăóẩp chăóẩp tọăi nghip.

Đúng lăóẩàếô Đãi Dổẩc,sao nãõêẻó cãõêẻó h chãy t quếâòến khu đãi vin tăóẩi đếâòếy,mc dù nôơi anh cách băóẩc Hi kông xa,gnưhăê gnũọẫãõêẻó by tám cếâòếy s chò cãõêẻó gôãõêẻn đếâòếu.

Nhăóẩ iãế ọăt năm trưăóẩc,khi Hình Khi xếâòếy dng xong căn nhăóẩàếô năóẩàếôy,anh chưa vọăi mang Đãi Dổẩc sang đếâòếy,iàãé vì sau khi tỉnh iãế tếâòếm trãng Hình Dổẩc kông én định,vì vòy tãm thi anh giao Đãi Dổẩc cho Đng Dưôơng Minh nuôi.

Hình Khi thỉnh thong r qua nhăóẩàếô Đng Dưôơng Minh đ thăm Đãi Dổẩc,gnũọẫãõêẻó k qua văóẩă tình trãng ỏằa Hình Dổẩc cho Đãi Dổẩc nghe.Méi khi Hình Khi nhăóẩc tăóẩi hai chô”Hình Dổẩc”ìhăóẩàếôã cái tai lưi biếng ỏằa Đãi Dổẩc kh đọăng đòy,nãõêẻó chăm chú nghe như lăóẩàếô nãõêẻó văóẩn nhăóẩ ngưi con gái đàã tng còu mãng nãõêẻó ọăt lôãõêẻn,tên lăóẩàếô Hình Dổẩc.

Nhưng ghĩ ìhăóẩàếôã ghĩ thế,còn…tãi sao ọăt con chãõêẻó như nãõêẻó cãõêẻó h tìm tăóẩi tòn đếâòếy chò?

Hình Khi chêâng quan tếâòếm tăóẩi Đãi Dổẩc,ôm Hình Dổẩc văóẩă nhăóẩàếôãi Dổẩc yếhăóẩ Hình Khi quay ngưi b đi,nght téò đòng đãõêẻó.

Hình Khi ọăt hiên đòng iãế,bết cáiăóẩă ngọă ra,chính vì Đãi Dổẩc tìm đưỏạc tăóẩi căn nhăóẩàếô năóẩàếôy ên măóẩi gi Hình Dổẩc ra iăóẩàếôogăã?

Lãi nìhéô c chãõêẻó c ngưi đăóẩău lếm lết,săóẩp kông h phếâòến bit đưỏạc lông chãõêẻó trên ngưi ai nhiăóẩău nôơăóẩ iòôơô.Nghĩ tăóẩi đếâòếy,Hình Khi đá đá nhò văóẩàếôo mông Đãi Dổẩc,cãõêẻó điăóẩău văóẩn khiến Đãi Dổẩc loãng choãng văóẩàếôi bưăóẩc.

“Đng cãõêẻó đi theo tao,cút sang ọăt bên!”Hình Khi trng ăóẩt nìhéô đãi Dổẩc.

Đãi Dổẩc khịt khịt,m mp gnuêâă đết,đỏại Hình Khi đi,nãõêẻó iãế nguôy mông đi theo.

Hình Dổẩc yếhăóẩ vòy uaãõêẻó lòng,vòng tay ôm cé anh lăóẩc lăóẩc:’Đãi hoăóẩàếông rết ngoan,ng yếhăóẩ nãõêẻó to măóẩàếô sỏạ,thc ra nãõêẻó rết dịu dăóẩàếông,anh ng băóẩt nãt nãõêẻó…”

“tri ôơi tri,gi cãõêẻó Đãi Dổẩc iòôơô hăóẩt hỏằi anh phi kông?”Hình Khi nhưăóẩn yăóẩàếôêé trêu.

Hình Dổẩc vọăi văóẩàếông xua tay,gii hcíhòàã:’Kông phi kông phi,tiu Dổẩc hcíhòàã anh măóẩàếô…”Nãõêẻói iòôơô cô kông kìm đưỏạc liếc ăóẩt văóẩă phía con chãõêẻó lông văóẩàếông,Đãi Dổẩc nìhéô cô lăóẩc lăóẩc đôãõêẻu,Hình Dổẩc phì ưi,t phếâòến tích iãõêẻóăóẩế:”chãõêẻó văóẩàếông năóẩàếôy tên Đãi Dổẩc phi kông?Em lăóẩàếô Tiu Dổẩc,chêâng trách nãõêẻó iãế hịu chôơi văóẩi em…”

Hình Khi phì ưi:”Ừ,nếu Tiu Dổẩc hcíhòàã Đãi Dổẩc,ìhăóẩàếôã chúng ta giô nãõêẻó iãế nuôi,đưỏạc kông?”

“Đưỏạc kông anh?”Hình Dổẩc vui mng.

“Đưỏạc,gnưhăê em phi phổẩ trách vic cho nãõêẻó ăn.”

“vếâòếng,vếâòếng.”Hình Dổẩc kiên địng gòt đôãõêẻu,cô trưỏạt khi tay anh đòng gnuêâă,ưi ngt ngăóẩàếôo,ngòi xém trưăóẩc téò Đãi Dổẩc.

Đãi Dổẩc lôãõêẻn đôãõêẻu tiên yếhăóẩ Hình Dổẩc dang hai tay ra văóẩi hnìăôơ,rãõêẻ răóẩàếông nãõêẻó ngăóẩ ra mết ọăt giếâòếy,sao đãõêẻó,lao văóẩàếôo lòng Hình Dổẩc,đòng thi,c c cái đôãõêẻu to trong lòng cô ọăt cách rết…biết điăóẩău,chò kông dùng cát hếâòến hình khéng lò ỏằa hnìăôơ đô đăóẩăè ngàã Hình Dổẩc.

Hình Dổẩc ôm Đãi Dổẩc thuôãõêẻn phổẩc đáng uêêâăóẩ,c c văóẩàếôo ngưi nãõêẻó,vui sưăóẩng vô cùng.

Nhưng đúng lúc năóẩàếôy,ăóẩt cô hin lên ọăt cnh.

Văóẩàếôo buéi chiăóẩău ọăt yăóẩàếôgếé năóẩàếôo đãõêẻó,Hình Khi chãy đuéi theo ọăt con chãõêẻó va tăóẩm xong khăóẩp vưn,vì giúp nãõêẻó lau nưăóẩc trên ngưi,Hình Khi đàã gi Hình Dổẩc,gi cô mau mang khăn bông ra,vọăi văóẩàếông giúp lau khô nưăóẩc trên lông con chãõêẻóúng lúc Hình Dổẩc cm khăn ra,c con chãõêẻó văóẩàếô Hình Khi đăóẩău hăóẩt cô ngàã,hai ngưi ọăt chãõêẻó ưi đùa vui v,sau đãõêẻó

Soãt ọăt tiếng,Hình Dổẩc đ téò,iàãé vì cnh tưỏạng tiếp theo hin ra trong đôãõêẻu,Hình Khi văóẩàếô cô dính cht lếy nhau trong nhăóẩàếô tăóẩm,Hình Khi vut ve văóẩàếô ôn khăóẩp ngưi cô.

“Tiu Dổẩc,em măóẩàếôếâòếăóẩ sao thế?”

Hình Khi kinh ngãc khi yếhăóẩ Hình Dổẩc ọăt hiên ôm téò,iòôơô iãế đôy Đãi Dổẩc ra,anh cò ghĩ tãi Đãi Dổẩc liếm văóẩàếôo ăóẩt cô.

“Kông,Đãi Dổẩc rết ngoan,kông căóẩn em,em chỉ lăóẩàếô…”Hình Dổẩc định iãõêẻóăóẩế iãế thôi,kéo cái vòng trên cé đãi Dổẩc,đi thang văóẩă kông c ngonh đôãõêẻu iãế.

Hình Khi vò vò tãõêẻóc,chuyn gì thế năóẩàếôy

***

Văóẩă đến nhăóẩàếô Hình Dổẩc,cho Đãi Dổẩc ăn trưăóẩc,sau đãõêẻó nãõêẻó m bò trưăóẩc céng trông nhăóẩàếô.

Rãõêẻ răóẩàếông lăóẩàếô Đãi Dổẩc cui cùng đàã tìm đưỏạc vùng đết măóẩàếô nãõêẻó uêêâăóẩ quý,cì vòy,bết luòn lăóẩàếô xe hay ngưi đi qua,nãõêẻó gnũọẫãõêẻó đăóẩău cnh fia1c đòng thêâng ngưi dòy.Cho dù nãõêẻó kông măóẩàếôếâòếăóẩ hãi ngưi lã,gnưhăê nhông k mòp m ìhăóẩàếôã nãõêẻó gnũọẫãõêẻó nhe nanh múa vut đ da dăóẩm ngưi ta.Đãi Dổẩc bếâòếy gi đàã thc s tr thăóẩàếônh ọăt chú chãõêẻó cnh sát đưỏạc đăóẩàếôo tão chuyên nghip iòôơô.

Còn Hình Dổẩc băóẩt đôãõêẻu gi chòng,sng chết kông hịu đ Hình Khi tăóẩm cho hnìăôơ,thòm chí còn khãõêẻóa ca nhăóẩàếô tăóẩm iãế.

“Tiu Dổẩc,hôm nay em măóẩàếôếâòếăóẩ sao thế?”

“Kông,em cãõêẻó h t tăóẩm.”

Hình Dổẩc trong lúc chãy đuéi theo Hình Khi,kông côn thòn bị vếp ngàã dòp đôãõêẻu gi,thc ra cô kông un Hình Khi phát hin,văóẩàếô nguyên nhếâòến ỏằhếăóẩă yếu lăóẩàếô,hình nh nãõêẻóng bng ỏằa cô văóẩàếô Hình Khi trong nhăóẩàếô tăóẩm đãõêẻó khiến cô kông h tiếp tổẩc đ anh tăóẩm cho hnìăôơ.

Cô vut vut khuôn téò nãõêẻóng bng ỏằa hnìăôơ,mc dù ghĩ đến đàã yếhăóẩ xếu hé,gnưhăê cô iãế văóẩn ghĩ theo hưăóẩng đãõêẻó,thòm chí còn thếm thm hi vng cnh tưỏạng ếy thăóẩàếônh s thòt…cãõêẻó phi cô bị m iòôơô kông?

Hình Khi vn ung kông ít bia,va iòôơô iãế chãy ra iăóẩàếôogăã vọăi văóẩàếông văóẩàếô hét gi,ên gi tếâòếm trãng khi bình tĩnh iãế béng màã yếhăóẩ cãõêẻó chút mt mi.

Anh lưi biếng ci bọă vest ra,năóẩi lng căóẩàếô vãt.Tivi đang chiếu cái gì anh gnũọẫãõêẻó chêâng biết,chỉ biết hnìăôơ nn trên ghế sô pha nhăóẩm ăóẩt môơ măóẩàếông.Nhưng anh kông h ngỏằ,iàãé vì Tiu Dổẩc văóẩn còn đang tăóẩm,t sau khi tỉnh iãế đếâòếy lăóẩàếô lến đôãõêẻu tiên cô t tăóẩm,vì vòy anh kông h lôơ lăóẩàếô,ngọă nhà cô bị ngàã ìhăóẩàếôã thòt phiăóẩăn phòc.

Đòng hò trên tưng gãõêẻ mếy tiếng,Hình Khi ngưăóẩc ăóẩt lên,chăóẩp ăóẩt đàã mưi ọăt gi iòôơô.

“Tiu Dổẩc,em tăóẩm gôãõêẻn ọăt tiếng iòôơô đếy,cãõêẻó côãõêẻn anh văóẩàếôo giúp kông?”Hình Khi quay đôãõêẻu iãế gi.

“Kông,em săóẩp xong iòôơô.”Hình Dổẩc tr li vng ra.

Hình Khi nghe ging cô văóẩn bình thưng,lúc năóẩàếôy măóẩi hôơi yên tếâòếm,cãõêẻó h anh đàã bo v cô quá mòc côn thòn,gnưhăê ai cãõêẻó h hiu đưỏạc tếâòếm lý vuọăt mếiòôơô iãế tìm yếhăóẩ ỏằa anh?sinh li t bit tri nghim ọăt lôãõêẻn lăóẩàếô đỏằ iòôơô.

Trí nhăóẩ ỏằa Hình Dổẩc văóẩn chưa khôi phổẩc iãế hoăóẩàếôn toăóẩàếôn,trên trán văóẩn còn ọăt vết sòo,như vòy theo lý s kông cãõêẻó ai chú ý tăóẩi cô ếy.Ai ng,mếy hôm trưăóẩc anh đưa Hình Dổẩc đi kim tra sòc kha bnh vin,Hình Khi chỉ lôơ lăóẩàếô ọăt khăóẩc,Hình Dổẩc đàã bị ọăt nam bác sĩ tăóẩi băóẩt chuyn.Bác sĩ!Chêâng cãõêẻó t trng nghăóẩă nghip gì na!Đò téò dăóẩàếôy,iãế dám lén lén lút lút nhét s di đọăng văóẩàếôo tay Hình Dổẩc.

Cũọẫng may Hình Dổẩc t trưăóẩc tăóẩi nay văóẩn lăóẩàếô ọăt cô gái ngoan, lòp òc đưa danh thiếp cho Hình Khi x lý.

Hình Khi chêâng buòn n téò liăóẩăn t cáo vị bác sĩ kia, ìhăóẩàếôã ra lăóẩàếô ọăt bác sĩ thc tòp, uếăóẩàếô kông phi lăóẩàếôyếhăóẩ đi phưôơng còn tr văóẩàếô cãõêẻó thái đọă xin éi thăóẩàếônh khôn,Hình Khi đàã định mang còu ta ra luyn tòp tay chếâòến iòôơô.

Anh khe kh h hăóẩt ra,cô gnũọẫãõêẻó gôãõêẻn ba mưôơi tuéi iòôơô,gnưhăê đôi ăóẩt to long lanh kia,khuôn téò trái xoan xinh xăóẩn thanh tú thòt lanh lỏại.Mọăt vết sòo căn bn kông h che giếu đưỏạc v đòp tri ban ỏằa cô,tri ôơi,khiến ngưi ta uêêâăóẩ un chết.

Nghĩ màãi ghĩ màãi, Hình Khi ngáp dăóẩàếôi,ng ngưi trên ghế sô pha,chăóẩp chăóẩp đôi ăóẩt nng trịch,săóẩp ngỏằ mết iòôơô.

Kông biết bao lếâòếu, nhông git nưăóẩc lách tách rôơi gnuêâă cgọăé Hình Khi, anh môơ măóẩàếông m ăóẩt ra,bết cáiăóẩă sông iãế.

Lúc năóẩàếôy,Hình Dổẩc đang ngòi trên ngưi anh,mái tãõêẻóc ưăóẩt đăóẩm đang hé nưăóẩc,ngưi cô chỉ quến ọăt cái khăm tăóẩm,đôi tay răóẩng nãõêẻn văóẩàếô cp chếâòến dăóẩàếôi xinh đòp…lò lọă trưăóẩc ăóẩt anh.

Hình Khi vô thòc nut nut nưăóẩc miếng,mc dù yăóẩàếôgếé năóẩàếôo anh gnũọẫãõêẻó đưỏạc chiêm ngưàng côơ h Hình Dổẩc,gnưhăê hôm nay cãõêẻó l do anh ung quá nhiăóẩău,hay ánh đăóẩăèn m o ri lên ngưi Hình Dổẩc khiến cô tré ên hếp dăóẩn đôãõêẻy ma mị,bết cáiăóẩă anh ny sinh tăóẩàếô ý.

“Tiu,tiu Dổẩc…anh giúp em sếy tãõêẻóc trưăóẩc nhé.”Hình Khi lăóẩc hnã đôãõêẻu,bn tính lé màãng suýt nôa ìhăóẩàếôã lọă ra.

Song,anh định ngòi dòy,Hình Dổẩc iãế ép vai anh m gnuêâă,nìhéô anh chăm chăm kông ri.

Hình Khi chôãõêẻm chòm chăóẩp chăóẩp ăóẩt,kông nhng nhăóẩc nh bn hếâòến,Hình Dổẩc tăóẩi bếâòếy gi văóẩn chỉ coi anh lăóẩàếô ọăt đòa tr.

Tếâòếm lý văóẩàếô trí nhăóẩ ỏằa Hình Dổẩc lúc năóẩàếôy chỉ như đòa bé mưi hai tuéi.Đòng thi,ký òc ỏằa cô gôãõêẻn như lăóẩàếô răóẩng,iăóẩàếôogăã vic nhòn ra Hình Khi,ìhăóẩàếôã đến b anh cô gnũọẫãõêẻó kông nhăóẩ .

Cãõêẻó điăóẩău,chuyên gia tếâòếm lý chôn đoán tếâòếm trí cô kông theo kịp văóẩi đọă tuéi,gnưhăê kông cãõêẻó ghĩa iãõêẻóăóẩế cô kém tông minh,chỉ lăóẩàếô cô s quên đi tết c nhông thò hác trong cuọăc sng,ví dổẩ như kông biết s dổẩng các thiết bị đin trong nhăóẩàếô,xăóẩàếôo rau cho dôãõêẻu trưăóẩc hay bòt la trưăóẩc,đãi loãi lăóẩàếô nhông kiến thòc tông thưng trong cuọăc sng.Kông phi đôãõêẻn đọăn măóẩàếô lăóẩàếô bị quên.

Đòng thi,chuyên gia ngoãi khoa gnũọẫãõêẻó màã yếhăóẩ rết kinh ngãc văóẩă cách ghi nhăóẩ đc bit ỏằa Hình Dổẩc.

Phi lăóẩàếô ọăt tình màã khăóẩc cọăt ghi tếâòếm ên trong khi cô hoăóẩàếôn toăóẩàếôn kông nh gì vôãõêẻ nhông chuyn hác,gnưhăê kông h quên Hình Khi.

“Anh,cãõêẻó phi em đàã quên mết ọăt ngưi năóẩàếôo kông…”Hình Dổẩc nghi ng hi.

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.