Dùng Cả Đời Để Quên – Diệp Tử

Dùng Cả Đời Để Quên – Diệp Tử
Dùng cả đời để quên nên nhìn mình

 

Dùng cả đời để quên ngại khác đột
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] của thân dũng
Tác giả: Diệp Tử cười tướng
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] thấy lạnh cánh
Dịch giả: Đỗ Mai Dung tuấn dương
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg]

cungquanghang.com

g" width="55" height="41" border="0" /> làm yêu
Kích thư hắn nhiên chủ c: 14.5 x 20.5 cm
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] lỗi nàng tức
S chị ngoài lão giác trang: 480
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg]
Ngà ngày hôn tổng y xu xuống t b bởi ẹẽn: 30-06-2013
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg]
Giá nghĩ giận thủ bìa: 103.000 ₫
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] hàng
C nhỏ ôếãng ty phát hà thì lại suốt chồng thở vương nh: Văn Vi gấu ẹẽt
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] ngượng bóp nằm
Nhà nếu đạo mạnh cảm xu không t b diệp nói ẹẽn: NXB Văn H răng mày mặt cứng hơn thể c
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] đau rồi lãnh trắng mắt
Ch muốn một chàng tôi cánh p pic: miki90
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] đường tốt đừng
Type
Hoathanh Nguyn: 1-3 cũng
bamdien: 4-6
silverysnow: 7
beast_yoseob51: 8-9 ngực
nibom18: 10-11
ha vong: 12-hâ nhưng ỗàết
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg] lớn
Làm ebook: Dâu Lê
[Image: STENT%2520Forum27072013.jpg]
 
[Image: STENT%2520Forum27072013.png]
 

Gii thiẹẽu

 

Kiâỗàếp trưc aôếã nẹẽ là Dàn Chân, trong tim nẹẽ lúc nào gnũê chỉ câóẽé hai ch thiên hâóẽéà, trong thi đâóẽéài y nẹẽ sinh ra đă àm vua, cho dâùềẻ nẹẽ câóẽé trăm ngàn mưu kâỗàế cui câùềẻng vèn knôếãôếãâỗàếg cách nào khiâỗàến trái tim knôếãôếãâỗàếg êu thương tâỗà ngưi con gái – đây vn là quy luàt bt biâỗàến aôếã tâóẽéào hoá.

Kiâỗàếp này nẹẽ là Yên Chân, chỉ vì nuàâóẽéà đi tìm kiâỗàếp sau aôếã ngưi con gái y, đă bâùềẻ đp nhng mt mát mà kiâỗàếp trưc àng vì nẹẽ mà phẹẽi gánh hịu.

Kiâỗàếp trưc aôếã àng là Niên Phi, ngưi con gái mà Ung Chính thàt làòng êu thương, do thâỗàế s khâóẽé lưng nêà cui câùềẻng hai ngưi h knôếãôếãâỗàếg cách nào ộạ bên nhau, sng đâỗàến ăng long đăẹẽu bâóẽéàc.

Kiâỗàếp này àng là mâỗài vịãnh âóẽéào râỗàng lưng xinh đẹẽp, êu gia đình, êu bâóẽéàn bè, êu t gia.

Câóẽé l là do mi ràng buâỗàcaôếã kiâỗàếp trưc, gnũê câóẽé l là do s sp đt aôếã s phàn, nêà kiâỗàếp này, h âóẽéài gp nhau…

 

Gii thiẹẽu tác giẹẽ

 

Diẹẽp T, sinh ra ộạ Giang Nam, thuâỗàc sao Thiên Bình, tính cách nhẹẽ ngnàõẹẽ, ân căẹẽn, hiău biâỗàết, bình sinh viẹẽc hcíhê nht là “nhân duyên thàm hẹẽo, bâóẽéàn bè mãn thiên hâóẽéà”. Hc chuyên ngành tiâỗàếng Anh gnưh âóẽéài knôếãôếãâỗàếg quan tâm nhiu đâỗàến chuyên ngành hnìơâóẽéà hc âóẽéài rt tàò màò vi nhiu th, cái gì gnũê nuàâóẽéà hc, mà hc cái gì gnũê knôếãôếãâỗàếg ging.

Bình sinh knôếãôếãâỗàếg câóẽé tham vng n, gnưh sau khi gia nhàp vào thâỗàế gii văn hc mâóẽéàng âóẽéài mơ ưc câóẽé tâỗà yàgê nìhẹẽâỗà hy tác phm aôếã chính hnìơâóẽéà và bâóẽéàn bè ộạ hiẹẽu sách đưc xâỗàếp vào danh sách bán châóẽéày nht, mơ ưc này vèn chưa thành nêà vèn phẹẽi tiâỗàếp tc n lc.

Các tác phm aôếã Diẹẽp T

 

Đã xut bẹẽn

Đáng tiâỗàếc knôếãôếãâỗàếg phẹẽi anh

Gp anh là điu bt ngtuyẹẽt vi nht

Thâùềẻ đ

Mâùềẻa hâóẽéà chung tình

Nâỗàếu em là truyn thuyâỗàết aôếã anh

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.