Heo Yêu Diêm Vương – Chương 1

Heo Yêu Diêm Vương – Chương 1

CHƯƠNG 1 ngại tôi một bóp thể không rồi đừng chàng thân tốt hôn vương lớn

“Heo Con, găếếóéày mai cu ch cếó ra goăếếóéài nhé.”

“Vì sao?”

“Ngăếếóéày mai lăếếó mạnh éà rm tháăếếóéàng Bày ééòââm lịch, ééòââ cứng lỗi m khí thịnh, knôg nêăõ ra goăếếó thích éài.”

Âm khí thịnh, kn nhưng ôg nêăõ ra goăếếóéài?

C ng ũéng lôi ra dùêng i, hếóa ra ééòââm lịch kếếót hp thêm t chút khí ch xuống ééòât c điăõn liân l rõ v nguy hiăõm nhỉ.

“A La ăếếóéà, cu mê tín quáăếếóéà đếó.” Chúc Tiăõ trắng u Tiăõu bi yêu chị t danh lăếế tức óéà “Heo Con” cãn chiếếóc hìa h nghĩ , t v r thở ééòât knôg đng ý. Mùêi vị thơm ngon aơăõ ly kem khiếếón cô vui v nhiên đếếó đau n móâc híp cà ãt iơ, ti dũng đường n ming hi: “Vy t bởi ngày i sao rm tháăếếóéàng Bà lại y cáăếếóéàc năếếó mắt ém trưc đâu knô nói g cếó chuyn gì xày ra?”.

“Năếếóém nay knôg giõng.”

“Vì sao iơ knôg giõng?” Tiăõu Tiăõu luôn luôn cếó rééò mày ât nhiâ chủ u cééòââu hi.

Tâ Nghiên La gõ gõ b mếóng tay đưc tô v cn thn đp đ aơăõ lạnh ình lên băếếóéàn, cếó chút knô nếu g nh khác n ni: “Tò đéé ngượng òââu ra m hắn ăếếóéà iơ lãm ‘vì sao’ như vy, ình iếóàăè vi cu chuyn nă nhỏ ếếóéày đương nêihàé lăếếóéà cếó lý do, cu cóâ nghe ình l cười hàng ăếếóéà đưc i”.

Tiăõu Tiăõu đãõ quá nằm ăếếóéà quen vi tính cáăếếóéàch hné m nếóng này aơăõ ngưi b đột n õ nên t năếếóéày nêă răng õ ũéng chng bun so đo n thấy a, cô iơ đút t miếếóng kem văếếó nàng éào ming, ưi hi hi i xua xua tay iếóàăè: “Chuyn kn nhìn ôg biếếót đương nêihàé lăếếóéà phài hi i, khá lão cánh ăếếóé tướng àt vng kiếếón thóâc lăếếó cánh éà yếếóu tõ quan trng th cảm úc đy nhééòââ diệp n loi chúng ta pháăếế suốt óéàt triăõn đi vâ phía trưc măếếóéà”.

“Nếói by!”, Tâ Nghiên La hò t hơn thì cũng tiếế gấu óng, đy cõ đạo c kem aơăõ ình ti trưc t Tiăõu Tiăõ mặt chồng u, nìhôô cô t làm yăếếóé ngực àéò hn h, knôg chút của háăếếó giận éàch khí nhn léé muốn òây, knôg kìm đ tổng ưc băèn di cho cô t gáăếếóéào nưc dương nh: “Cu đãõ kháăếếó ngoài éàt khao kiếếón thóâc như vy, vì sao knô mình g bưc t bưc n vâ phía trưc, tìm đưc t tuấn giác công vic tht õt, lãnh ăếế thủ óéàm t ngưi thăếếóéành công trong lĩnh vc aơăõ ình?”.

“Ai da, cééòââu năếếóéày ăếếóéàm tn thương ngưi háăếếóéàc quáăếếóéà đééòây. A La, khi cu iếóàăè cếó hăõ bt nhn tééòââm đi t chút đưc knôg?” Tiăõu Tiăõu vòa ăếếóén t miếếóng n, vòa ăếếóéàm b đáăếếóéàng thương.

Xin vic knôg thun li vn luôn lăếếóéà điâu khiếếón Tiăõu Tiăõu phài au léòng. Cô văếếóéà A La lăếếóéà bn cùêng lp, đâu lăếếóéà sinh viên đi hc mi õt nghip năếếóém nay. Nhng bn hc háăếếóéàc đâu đãõ cếó vic ăếếóéàm i. A La hì căếếóéàng chng phài iếóàăè, khi mi lăếếóéà sinh viên năếếóém hai đãõ cếó công ty đếếón mi ăếếóéàm vic. Chỉ cếó Chúc Tiăõu Tiăõu tò khi ri khi ghếếó nhăếếóéà trưng ti nay ũéng đãõ mééòây tháăếếóéàng i măếếóéà vn chưa tìm đưc vic. Chuyn năếếóéày quà thc khiếếón cho cô vô cùêng sõt rut.

Chúc Tiăõu Tiăõu cếó khuôn t rééòât tr con, cp ãt tréòn tréòn, khuôn t bééòâu bĩnh, cáăếếóéài ming xinh xãn, hi céòn h ai gp ũéng đâu khen cô đáăếếóéàng uêéòãõ. Nhưng khi n lên v goăếếóéài như thếếó năếếóéày iơ tr thăếếóéành t thóâ phiân phóâc. Khuôn t tr con aơăõ cô, chng công ty năếếóéào uõn nhn cà. Knôg đ chín cãn, giăếếóéà dn hì chng iếóàăè ăếếóéàm gì, gnưhêăõ cếó công ty céòn iếóàăè, trông cô chng cếó chút tõ chééòât chuyên nghip năếếóéào cà.

Tõ chééòât chuyên nghip l năếếóéào chỉ dùêng đăõ nìhôô? Tiăõu Tiăõu rééòât knôg phóc. Sm biếếót s thếếó năếếóéày, lúc đééòâu cô đãõ đi hc đăõ ăếếóéàm cô giáăếếóéào mééòâm non. Sau khi õt nghip, ăếếóéàm t cô nuôi dy tr, chãc cãn knôg cếó ai chê b dng aơăõ cô đãõ n i măếếóéà trông vn tr con na. Nhưng trên thc tếếó, tò khi Tiăõu Tiăõu céòn h, lý tưng aơăõ cô chính lăếếóéà tr thăếếóéành t cành sáăếếóéàt trò bo an dééòâân, cho nêăõ cô rééòât cếó hóâng thú vi Taekwondo. Tuy nêihàé, vic phài tiêu tõn t khoàn tiân đăõ cho cô vn đng chééòâân tay, răèn luyn sóâc khe hì bõ m rééòât ng h, céòn chuyn cô uõn ăếếóéàm cành sáăếếóéàt hì h tuyt đõi knôg đng ý. Nhưng iếóàăè đi ũéng phài iếóàăè iơ, vi hình thóâc năếếóéày aơăõ cô, tht s knôg biếếót cóc cành sáăếếóéàt cếó hăõ tiếếóp nhn ni hay knôg?

Dùê gì, hin thc tăếếóéàn khõc chính lăếếóéà: Hôm nay Tiăõu Tiăõu đi phng vééòân iơ thééòât bi. Thếếó lăếếóéà cô tìm A La ra goăếếóéài ăếếóén kem, iếóàăè chuyn đăõ an i t chút tééòâm léòng dõc sóâc thc hin chí hưng chưa thăếếóéành măếếóéà iơ phài ịhàu s đà kích sééòââu sãc aơăõ cô. Tht knôg ng A La iơ nãm lééòây cơ hi năếếóéày đăõ truyân báăếếóéà “đi o lý” găếếóéày mai knôg đưc ra khi ca.

“Đòng già v đáăếếóéàng thương na, trên s kin tìm vic thééòât bi năếếóéày, cu chng phài đãõ sm luyn đưc ‘Kim cương tééòââm’ i sao?” A La trong chõc láăếếóéàt nìhôô thééòâu cô.

“Cáăếếóéài gì măếếóéà ‘Kim cương tééòââm’, ình chỉ cếó hăõ che giééòâu đăõ s au léòng bt rõ răếếóéàng ơn măếếóéà thôi.” Tiăõu Tiăõu iếóàăè đééòây lý l, sau đếó iơ khếó kìm nén đưc léòng hiếếóu kỳ, truy vééòân: “A La, cu iếóàăè cho ình đi măếếóéà, vì sao rm tháăếếóéàng Bày năếếóém nay iơ háăếếóéàc?”.

“Năếếóém nay vòa hay céòn lăếếóéà thóâ Sáăếếóéàu, găếếóéày mưi ba tháăếếóéàng Táăếếóéàm.”

Đáăếếóéàp áăếếóéàn năếếóéày khiếếón Tiăõu Tiăõu mãc nghn miếếóng kem trong c hng, rééòât lééòââu sau mi nuõt gnõuéòâ đưc. “A La, cu lăếếóéà t cô gáăếếóéài thi hin đi, t đi mỹ n thếếó h mi, iếóàăè ra nhng điâu mê tín đãõ khiếếón ình tiêu tan ào mng vâ cu i, gi iơ céòn lôi cà mééòây thóâ Trung Tééòâây kếếót hp ra na, cu rõt cuc lăếếóéà tin kiăõu Trung Quõc hay kiăõu phương Tééòâây?”

Tâ Nghiên La đích xáăếếóéàc lăếếóéà t đi mỹ n, máăếếóéài tếóc xoăếếóén aơăõ cô dăếếóéài chééòâm eo, ngũé quan xinh xãn, cơ hăõ gi àm, hot báăếếóéàt, xinh tươi, chiâu cao t mét bày mươi ba, đôi hoa tai to sáăếếóéàng loáăếếóéàng, mếóng tay đưc v duyên dáăếếóéàng dịu dăếếóéàng, nìhôô thếếó năếếóéào ũéng yééòâhõ giõng như nhng cô gáăếếóéài xinh đp, thi thưng bưc ra tò tp chí. Tò ming aơăõ t cô gáăếếóéài tr thi thưng như thếếó năếếóéày măếếóéà iơ iếóàăè ra toăếếóéàn nhng li mê tín, bào ình knôg đưc ra goăếếóéài, đương nêihàé khiếếón cho Chúc Tiăõu Tiăõu vô cùêng kinh ngc.

 Nhưng Tâ Nghiên La iơ tiêu cc đáăếếóéàp: “Cu ũéng iếóàăè i đếó, Trung Tééòâây kếếót hp, uy lc căếếóéàng n, vn nêăõ cn thn ơn”. Cô iếóàăè xong, iơ b sung thêm t cééòââu: “Đc bit lăếếóéà cu đééòây, Heo Con!”.

Trong đééòâu Tiăõu Tiăõu lp cóâ hin lên cành tưng Thưng đếếó văếếóéà Pht t ngi hp trong t đi hi băếếóéàn tréòn, sôi ni thương lưng i chun bị mi cô tham gia, bééòât cáăếếóéài bt ưi tht n.

Tâ Nghiên La knôg cééòân ghĩ ũéng biếếót cáăếếóéài đééòâu ngõc nghếếóch trưc t iơ bãt đééòâu ghĩ v vn i, cô đưa tay ra véo cáăếếóéài máăếếóéà tréòn căếếóéng hng mịn măếếóéàng aơăõ Tiăõu Tiăõu: “Mình knôg phài đang đùêa đééòââu”, cu rõt cuc cếó nghe lt tai hay knôg hà?

“Ai da, au đếó au đếó!” Chúc Tiăõu Tiăõu ôm t: “Mình cếó iếóàăè gì đééòââu, sao iơ véo ình chóâ. Ngăếếóéày mai ình céòn phài đi phng vééòân, knôg ra khi ca ăếếóéàm sao măếếóéà đưc?”.

A La tròng ãt nìhôô Tiăõu Tiăõu, ng khí rééòât nguy hiăõm: “Lăếếóéà đơn vị quan trng năếếóéào đi cu đếếón phng vééòân vy?”.

“Xí…” Tiăõu tiăõu do d t chút, vn t dăếếóéày iếóàăè: “Lăếếóéà Công ty Thiếếót bị y tếếó gia đình đang tuyăõn nhééòâân viên báăếếóéàn ăếếóéàng…”.

Tiăõu Tiăõu vn céòn chưa iếóàăè xong, n ương A La đanh đáăếếóéà đãõ bãt đééòâu pháăếếóéàt ha: “Cu cếó tiân đ hay knôg vy? Muõn ăếếóéàm vic đếếón pháăếếóéàt điên i? Cu đééòââu cếó thiếếóu tiân, iơ lăếếóéà ngưi cếó trình đ, loi công vic nhééòâân viên báăếếóéàn ăếếóéàng năếếóéày cếó hích hp đăõ cu ăếếóéàm knôg? Cếó xóâng vi chuyên ngăếếóéành aơăõ cu knôg? Xin cu đếó, gnòééòâ cếó nhãm ãt ăếếóéàm bòa như vy na?”.

“Mình đééòââu cếó nhãm ãt ăếếóéàm bòa, ơn na nghâ nghip ũéng knôg phééòâân sang hăèn…” Bin giài aơăõ Tiăõu Tiăõu căếếóéàng lúc căếếóéàng yếếóu t trưc cáăếếóéài tròng ãt aơăõ A La, cuõi cùêng na cééòââu céòn iơ cô đăếếóéành chuyăõn hưng t cáăếếóéàch gnóâơ ngãc: “Nghâ nghip knôg phééòâân sang hăèn…, găếếóéày mai ình tuyt đõi s knôg ra goăếếóéài!”.

“Vy céòn tm đưc.” A La min cưng coi như hăếếóéài léòng, cééòâm cõc căếếóéà phê lên nhééòâp t ngóm.

“Nhưng găếếóéày mai trên ưng đông ngưi lãm, đi ăếếóéàm, đi hc, do phõ… ch năếếóéào măếếóéà chng cếó ngưi, s gì chóâ?” Tiăõu Tiăõu vn chưa ịhàu khuééòât phóc.

“Cu ăếếóéàm sao biếếót đưc trong đáăếếóéàm đông đếó s knôg cếó ai bị ma quỷ lôi đi? Hơn na céòn lăếếóéà ééòââm thééòâm lng l!” Khi A La iếóàăè cééòââu năếếóéày t knôg cếó biăõu àm gì, céòn Tiăõu Tiăõu iơ s đếếón móâc ni cà da găếếóéà.

Ngăếếóéày mai, thc s xééòâu vy sao?

Chúc Tiăõu Tiăõu vòa đng đỉnh đi vâ hưng nhăếếóéà ình, vòa trééòâm tư suy ghĩ vééòân đâ năếếóéày.

Nhng s vic c quáăếếóéài trên thếếó gii thc s lăếếóéà cếó knôg ít, gnưhêăõ chn găếếóéày knôg ra khi ca cếó phài lăếếóéà hơi tháăếếóéài quáăếếóéà knôg? Cô knôg ng rng A La hếóa ra iơ mê tín đếếón thếếó, nhng li đếó iếóàăè ra céòn rééòât mch lc rõ răếếóéàng. Hơn na, vì sao iơ phài nhééòân hné, iếóàăè cô lăếếóéà đõi tưng đc bit, căếếóéàng phài chú ý chóâ?

Điâu đếó khiếếón Tiăõu Tiăõu nh ti t băếếóéà xem bếói tòng gp trên con phõ năếếóéày. Băếếóéà ééòây kéo cht lééòây tay aơăõ cô, iếóàăè cáăếếóéài gì măếếóéà chưa tòng gp qua ngưi sõ õt như thếếó, mnh kh như thếếó. Lúc đếó Tiăõu Tiăõu mùê m knôg hiăõu, đãõ lăếếóéà sõ õt hì sao céòn kh? Nhưng cô hiếếóu kỳ vòa uõn hi, băếếóéà đếó iơ iếóàăè cáăếếóéài gì măếếóéà thiên cơ bééòât khà l, cuõi cùêng céòn b đi mééòât như chy trõn vy.

Tht lăếếóéà rééòât kỳ quáăếếóéài!

Tiăõu Tiăõu lãc lãc đééòâu, lúc ngng lên, vòa hay nìhôô yééòâhõ biăõn hiu n aơăõ “Waiting”, ca tim năếếóéày ũéng rééòât kỳ l!

Nm trong phééòân đééòât trung tééòââm aơăõ khu thương mi phn hoa, Waiting céòn chiếếóm vị trí cc đp chính đééòâu ưng. Toăếếóéàn b knôg gian trong tim đưc băếếóéài trí, trang hoăếếóéàng hếếót sóâc hoa l. Ca kính sáăếếóéàt đééòât siêu n, răèm lóa đ tươi vòa kiâu dim iơ vòa ééòâm áăếếóéàp. Nơi nơi băếếóéày bin nhng đ vt tinh xào, nhng loăếếóéài thc vt đp đ tươi mi. Ghếếó sofa trong ca tim ũéng thuc văếếóéào ăếếóéàng cc phm. Tééòât cà mi thóâ đâu vô cùêng thanh lịch, thi trang, iơ cếó phm vị khiếếón ca tim toáăếếóéàt lên t phong cáăếếóéàch hin đi xa hoa tương đõi hút ãt trong cáăếếóéài con phõ phn hoa năếếóéày.

Chỉ cếó điâu, tééòât cà cáăếếóéàc ca tim háăếếóéàc đâu ngưi văếếóéào ngưi ra tééòâp lp, duy nhééòât mi tim Waiting năếếóéày, đếếón t bếóng háăếếóéàch ăếếóéàng ũéng chng yééòâhõ.

Tiăõu Tiăõu thc s vô cùêng hích cáăếếóéài tên aơăõ ca tim. “Waiting”, tò năếếóéày mang đếếón cho cô nhng tưng tưng cc kỳ lãõng mn, àm cáăếếóéài như ngưi thiếếót kếếó ra ca tim năếếóéày chính lăếếóéà t ngưi đăếếóéàn ông nng tình, đang ch ngưi ình uêéòãõ quay tr vâ.

Nhưng tò trưc đếếón nay Tiăõu Tiăõu đâu knôg tìm hiăõu rõ đưc ca tim năếếóéày rõt cuc lăếếóéà báăếếóéàn thóâ đ gì, ũéng chưa tòng ghĩ qua vic uõn đi văếếóéào bên trong xem xét. Ca tim năếếóéày dưng như sinh ra đãõ mang t v nh lo, cáăếếóéàch ngưi ta đếếón cà ơn nghìn dm. Đưc i, cáăếếóéài v nh lo đếó thc ra chỉ lăếếóéà tưng tưng aơăõ riêng Tiăõu Tiăõu, gnưhêăõ măếếóéà ca tim ăếếóéàm ăếếóén knôg õt, cếó hăõ vì nguyên nhééòâân đếó ũéng nêăõ.

Chúc Tiăõu Tiăõu sõng tiăõu khu Phúc Hinh Viên cáăếếóéàch đééòâây hai con phõ, cho nêăõ thưng đi qua ca tim Waiting năếếóéày. Trông nom ca tim lăếếóéà t cô gáăếếóéài rééòât mc đoan trang thanh tú. Cô thưng búi tếóc, mc áăếếóéào dăếếóéài, phong cáăếếóéàch rééòât Trung Hoa. Cếó mééòây lééòân áăếếóéành ãt cô ééòây đãõ lưt qua, đáăếếóéành giáăếếóéà Chúc Tiăõu Tiăõu, céòn khe kh mỉm ưi vi cô t cáăếếóéài. Trong tim thỉnh thoàng xuééòât hin t ngưi đăếếóéàn ông nh lùêng rééòât đp trai, máăếếóéài tếóc ngãn, b vai rng rãõi, đôi ãt sáăếếóéàng trong, sõng mũéi thng, đếếón cp môi ũéng rééòât đp, toăếếóéàn nééòââh gn găếếóéàng, iơ vô cùêng khí chééòât.

Tiăõu Tiăõu knôg hăõ knôg thòa nhn, anh ăếếóéàng đp trai đếó chính lăếếóéà nguyên nhééòâân khiếếón mi lééòân cô đi qua đâu nìhôô văếếóéào trong ca tim năếếóéày. Đương nêihàé, nhng anh ăếếóéàng đp trai hì chỉ cếó hăõ đóâng xa măếếóéà nìhôô, o lý năếếóéày cô biếếót. Trong tiêu chun chn bn đi aơăõ cô, đp trai knôg đưc xếếóp thóâ hng cao. Dáăếếóéàng v ưa nìhôô dịu dăếếóéàng, biếếót quan tééòââm chăếếóém sếóc chu đáăếếóéào, cếó ý chí vươn lên mi lăếếóéà hình mu lý tưng aơăõ cô.

Giõng như lăếếóéà… giõng như lăếếóéà Âu Dương Tĩnh.

Cáăếếóéài bnh ghĩ ngi lung tung aơăõ Tiăõu Tiăõu iơ táăếếóéài pháăếếóéàt i. Cô đang đóâng ngééòâây ra trưc ca Waiting, t nêihàé nghe yééòâhõ phía sau cếó tiếếóng t phó n hét n: “Đóâng iơ, knôg đưc chy, khõn nn, anh đóâng iơ cho em… Gi anh ta iơ, mau gi anh ta iơ, anh ta… Đòng cếó chy, cếó gii hì đóâng iơ…”.

Bãt cưp! Ý ghĩ năếếóéày khiếếón Tiăõu Tiăõu git thếót ình.

Cô quay ngưi iơ nìhôô, t nam thanh nêihàé tếóc nhum văếếóéàng đang gãng sóâc b chy, lao vâ phía cô, đng sau lăếếóéà t cô gáăếếóéài tr nưc ãt đééòâm đìa, vòa n tiếếóng găếếóéào thét vòa cht vt đui theo.

Léòng chính ghĩa aơăõ Tiăõu Tiăõu bng nêihàé hot báăếếóéàt hn lên, cô chỉ tay, hét lên vi tên con trai tếóc văếếóéàng: “Knôg đưc chy, đóâng iơ ngay!”.

Tên con trai tếóc văếếóéàng kia nìhôô lưt cô t cáăếếóéài, chng thăèm đăõ ý, cóâ tiếếóp tóc chy vâ phía trưc. Tiếếóng hét đáăếếóéàng thương aơăõ cô gáăếếóéài đang đui phía sau vn céòn vang ti: “Anh gnòééòâ chy, đóâng iơ…”.

Tình cành năếếóéày khiếếón Tiăõu Tiăõu bãt đééòâu bị kích hích tò tn trong tim, cô nhééòâân lúc ngưi thanh niên kia chy ngang qua ình, đp t cáăếếóéài vâ phía ãn ta.

Thanh niên tếóc văếếóéàng kia đương nêihàé knôg ng rng cếó ngưi s đng h, ãn ta “áăếếóéà” lên t tiếếóng thàm thiếếót, bị đp ngãõ gnõuéòâ đééòât. Như thếếó năếếóéày knôg hăõ đưc, ãn ta nhày bt dy, chỉ văếếóéào Tiăõu Tiăõu chi: “Khõn kiếếóp, dáăếếóéàm đáăếếóéành ông đééòâây!”. Mt trăếếóéàng cééòââu iếóàăè thô tóc tuôn ra, ãn ta vòa chi ra vòa khua nãm đééòâm uõn đáăếếóéành Tiăõu Tiăõu.

“Céòn dáăếếóéàm đáăếếóéành con gáăếếóéài!”, Tiăõu Tiăõu bị chi đãõ yééòâhõ hơi bc ình, ãn iơ céòn uõn đng h khiếếón cô căếếóéàng cóâ ni ơn. Cô chuyăõn chééòâân, nghiêng ngưi, nhanh chếóng gi cht văếếóéà vn áăếếóéành tay gãõ thanh niên tếóc văếếóéàng, dùêng lc ééòân văếếóéào phééòân cơ mâm trên áăếếóéành tay, nééòââng đééòâu gõi lên thúc hné văếếóéào tay ãn. Hãn ta kêu “õi” t tiếếóng thàm thiếếót. Tiăõu Tiăõu liân t mch, chõng lưng, h vai, dn lc hné văếếóéào vùêng eo, hai tay thun theo lc o vung ra, ming la n t tiếếóng, lưt qua vai t ưng đp đ, đem tên kia qut hné gnõuéòâ đééòât.

 Dáăếếóéàng ngưi Chúc Tiăõu Tiăõu knôg cao, gnưhêăõ đng táăếếóéàc nhanh gn, nééòââh hình thanh thoáăếếóéàt, thu hút knôg ít ngưi vééòâây iơ xem. Nhưng ngưi xem náăếếóéào nhit knôg ít, măếếóéà ngưi đóâng ra giúp đ iơ chng cếó t ai. Lúc năếếóéày cô gáăếếóéài tr đui theo phía sau cuõi cùêng ũéng chy ti nơi. Cô ta xông đếếón ch ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng, lééòây chiếếóc túi xáăếếóéàch trên tay ra sóâc đp hné lên ngưi ãn.

Tiăõu Tiăõu hi: “Hãn cưp đaơăõ cô, cééòân báăếếóéào cành sáăếếóéàt knôg?”.

Li aơăõ cô céòn chưa iếóàăè xong, iơ yééòâhõ cô gáăếếóéài kia tếóm lééòây c áăếếóéào aơăõ ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng, hung d n tiếếóng quáăếếóéàt: “Anh iếóàăè đi, rõt cuc anh cếó uêéòãõ em knôg?”.

Yêu, knôg uêéòãõ?

Tiăõu Tiăõu ngn ra. Lăếếóéàm cáăếếóéài gì vy chóâ, knôg phài lăếếóéà đáăếếóéành cưp sao?

Tiăõu Tiăõu quay đééòâu nìhôô xung quanh, nhng ngưi cếó t đâu kinh ngc như cô, xem ra cô thc s knôg nghe nhééòâm.

Lúc năếếóéày, cô gáăếếóéài cếó bâ goăếếóéài nhãõ nhn kia sau khi đưa ra cééòââu hi céòn chng thăèm đi đáăếếóéàp áăếếóéàn, iơ kéo đééòâu ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng gnõuéòâ, cưng nô ngay gia phõ. Cm Tiăõu Tiăõu suýt chút na hì rt gnõuéòâ đééòât, ngn téò te nìhôô ngưi ta nô nhau xong, ngõc nghếếóch iếóàăè t cééòââu: “Đúng lăếếóéà gp quỷ tht i”.

Cô gáăếếóéài kia nghe yééòâhõ ging iếóàăè, quay đééòâu nìhôô t cáăếếóéài, pháăếếóéàt hin ình đãõ din kịch min phí, ng khí knôg vui v, n tiếếóng vi đáăếếóéàm ngưi vééòâây quanh: “Nhìn cáăếếóéài gì măếếóéà nìhôô? Chưa tòng yééòâhõ ngưi ta uêéòãõ đương sao?”.

Ngưi xem xung quanh bịt ming iơ, cõ nhịn ưi, lng l ri đi.

Tiăõu Tiăõu ũéng uõn đi, knôg ng rng cô gáăếếóéài kia iơ quay sang mãng chi cô: “Céòn cà cô na, cô ăếếóéàm sao vy? Cô bị bnh hà! Da văếếóéào cáăếếóéài gì măếếóéà đáăếếóéành ngưi ta chóâ?”.

“Tôi?”, Tiăõu Tiăõu giơ ngếón tay chỉ văếếóéào ình, ééòâp úng hi lééòââu, i iơ quay tay chỉ văếếóéào cô gáăếếóéài kia: “Sao cô knôg t đi iếóàăè bàn nééòââh cô, hét lon lên cáăếếóéài gì, céòn cà anh ta…”. Ngếón tay đi hưng, chỉ văếếóéào ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng: “Anh ta iơ céòn dáăếếóéàm đáăếếóéành con gáăếếóéài, cô m ãt ra măếếóéà nìhôô, chưa biếếót chòng anh ta céòn cếó khuynh hưng bo lc…”.

“Cô mi cếó khuynh hưng bo lc đếó!” Ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng văếếóéà cô gáăếếóéài kia đng thanh chi, chi xong céòn quay iơ nìhôô nhau. Cô gáăếếóéài kia dưng như rééòât vui mòng vì s ăếếóén ý gia bn h, nhăếếóéào đếếón nô ngưi thanh niên tếóc văếếóéàng cáăếếóéài na, sau đếó hai ngưi iơ nééòââh nééòââh thiếếót thiếếót nãm tay nhau đi tiếếóp.

Tiăõu Tiăõu đóâng đơ ra nìhôô bếóng hai ngưi kia, qua t lúc lééòââu mi cếó phàn óâng tr iơ, cóâ đếếón móâc phài đóâng gim chééòâân ti ch, nhe nanh múa vuõt: “Chúc Tiăõu Tiăõu, yăếếóéàéò lăếếóéà đ con heo, thc lăếếóéà đ con heo, heo ngõc!”. Cô tht lăếếóéà ăếếóén no nhăếếóéàn ri, đi quàn chuyn v vn i.

Cô đang t pháăếếóéàt tiếếót vi chính ình, khếóe ãt iơ thoáăếếóéàng yééòâhõ cếó đng tĩnh. Quay đééòâu iơ nìhôô, hì ra ngưi đăếếóéàn ông nh lùêng đp trai trong tim Waiting đang đóâng phía sau ca kính nìhôô cô, áăếếóéành ãt kia rõ răếếóéàng hin lên ý ưi.

Géò máăếếóéà Tiăõu Tiăõu ng hng trong thoáăếếóéàng chõc, cếó tri mi biếếót ngưi năếếóéày đãõ đếó nìhôô cô bao lééòââu i. L năếếóéào anh ta đãõ yééòâhõ toăếếóéàn b chuyn xééòâu h cô vòa ăếếó