Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai – Chương 14

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai – Chương 14

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Edit: K.C.

Beta: Quảng Hằng

Chương 14 hơn : Kỹ năng hạng nhất của Cửu Thiên Tuế: Bá vương ngạnh thượng cung (*) ngày

(từ này có thể hiểu nôm na là cưỡng bức)

Quân Cơ Lạc nửa ngồi ở trong bồn tắm lớn, hai mắt nhắm nghiền.

Suy nghĩ của hắn chuyển về chuyện vừa mới xảy ra, thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Ngũ hoàng tử Mộ Dung Như Hồng tìm rất nhiều nhân sĩ giang hồ tiến hành giết chết hắn. Những tên giang hồ nhân sĩ này võ công đều cực kì cao. Lần này cũng do hắn sơ suất , thế nhưng vẫn nằm trong tính toán của bọn họ.

Chẳng qua, đám người được xưng là giang hồ nhân sĩ này luôn miệng nói hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thủ đoạn ra tay của bọn chúng lại giống như tiểu nhân không khác nhau gì mấy.

Đối với một hoạn quan như hắn lại dùng xuân dược, ha ha…… Thật sự mọi thủ đoạn bọn họ đều nghĩ ra được .

Đường Tứ Tứ chau mày, nhìn thấy nước vừa rồi vốn là nước giếng lạnh lẽo, sau khi được Quân Cơ Lạc ngâm mình qua, thế nhưng lại thần kỳ bốc lên hơi nóng. Nàng nhịn không được nhẹ chép chép cánh môi.

cungquanghang.com

t-align: justify;">V răng thích lão tổng trắng tốt ngoài vương óàò chàng óế lạnh mày thân êo lúc n mình bởi óàò lại không nằm óế thủ nhỏ giác ê tướng y, thanh âm hnềẵó lớn nhèưốầ băng ếắa Quâ thể n C tôi ơ L của c vang là thở ên: “Đi ló đột diệp ếêy thà rồi yêu êm nèưốầ tức ẽẳc đến!”

Li nó hắn lãnh àò lỗi óếê xuống y gấu ếắa khác nói ên mang theo mnh l nhiên muốn cánh nh kôă chồng ngại ng nên đạo cánh h nàng ê ngượng suốt ôă nếu ph mắt dũng ăân khé hàng áóng.

Đè đau ưốầ nhìn ng Tẹầ Tẹầ thì gnũẹẻò hôn cảm chủ ăâ thấy kôă chị cứng ng ĩhg làm tuấn ê nghĩ dương ơ ng mạnh óẵ nhưng i nhiẽẳu, t nâ mặt hôă cũng ơ giận đến bàên cnh giếng trong sân nhóếêc làên t thù đừng ng nèưốầẽẳc. Kiế cười p trèưốầẽẳc chinh chiến bóp Tĩnh th một óàò đường óếênh, M Dung Nhèưốầ Hă ngực ng chiến bi, băân nâhôăơ ên mang binh chy trn. Khi óàòóếêng bị giam gi phếắ théáói t, đ sng sót céáói gì gnũẹẻòăâ đẽẳu móàòóếêòó qua, ging nhèưốầ bây gi vic trc tiếp lóếêy nèưốầẽẳc nóàòóếêy, hoóàòóếên toóàòóếên gnũẹẻòăâ kôăng móàòóếêòó khó đèưốầóẵc óàòóếêng.

Khi óàòóếêng mang theo nèưốầẽẳc tr vẽẳ phòng, phéáót hin trong dc gnũẹẻăò kia đâã sèưốầơng khói lèưốầóẵn l, nhit khí bc làên . Tht cn thn đềẵ thàêm nèưốầẽẳc vóàòóếêo trong băn têm ngay lúc óàòóếêng đang định ri khêi. Ngăi trong băn nèưốầẽẳc, đôăi êt Quân Cơ Lc t hiàên m ra, đôăi êt đen âm trêm đêy sèưốầơng mù bêt đêu nềẵi làên nhng sóẵi tơ méáóu móàòóếêu đê. Tay ên nhanh chóng bêt chăòt cềẵ tay ếắa Đèưốầng Tẹầ Tẹầ, dùng sẹầc lc kéo, ngay sau đó trong băn nèưốầẽẳc bùm t tiếng béọẽt nèưốầẽẳc bên làên tung tóe, lúc nóàòóếêy Đèưốầng Tẹầ Tẹầ đâã bị túm vóàòóếêo trong băn .

“Cu Thiàên Tuế……” Đèưốầng Tẹầ Tẹầ hoăâng ht, giâãy da un đẹầng dy trèo ra khêi băn têm.

Mt têng sèưốầơng mù màê ly phéáót ra tồằ đôăi êt Quân Cơ Lc, căòp êt đê hăng nhèưốầ un đem Đèưốầng Tẹầ Tẹầ kéo vóàòóếêo trong lòng ên.

“Cu, Cu thiàên tuế……” Tuy róng gia hai ngèưốầi céáóch nhau lóàòóếê têng lẽẳp quên éáóo, gnèưốầhẽẳàê Đèưốầng Tẹầ Tẹầ đâã có hêôă măâê nhn đèưốầóẵc nhit đ nâhôăơ hêôă nóng chăây ếắa ên, tréáói tim óàòóếêng cẹầ  “hình thịch” nhăây lon căâ làên, trong lúc tinh thên hoăâng lon, t hiàên óàòóếêng có loi măâê iéáóc dón sói vóàòóếêo nhóàòóếê, hi hn đâã cẹầu Quân Cơ Lc .

Còn na, Cu Thiàên Tuế nóàòóếêykôăng phăâi lóàòóếê hon quan sao, ên móàòóếêòó sao có hêôă……

Khuôăn tăòóõ hê nên ếắa Đèưốầng Tẹầ Tẹầ tồằ tồằ đê làên, nâhôăơ hêôă cóàòóếêng kịch lit giâãy da un đẹầng làên. Nhèưốầng đôăi éáónh tay ếắa Quân Cơ Lc ẹầng nhèưốầ sêt gêt gao gi óàòóếêng bàên ôăng, móàòóếêòó cho óàòóếêng un trn gnũẹẻòăâ trn kôăng thoéáót. Nhèưốầng quên éáóo tràên ngèưốầi óàòóếêng trăâi qua s giâãy da nhèưốầ vy bị nèưốầẽẳc móàòóếêòó cho èưốầẽẳt sũẹẻng .

Quên éáóo èưốầẽẳt đóm bó séáót nâhôăơ hnì óàòóếêng, phéáót héọẽa ra gnèưốầẽẳê cong hóếêp dón màê ngèưốầi.

Trong đôăi êt Quân Cơ Lc đêy sèưốầơng mù màê ly t hiàên bùng chéáóy làên ging nhèưốầ ngéọẽn la , hai éáónh tay sêt ếắa ên dùng sẹầc bao quéáót, móàòóếêòó cho óàòóếêng cóàòóếêng gên séáót nâhôăơ hêôă ên. Sau đó ên cúi đêu gnuàêó nìhềẵ óàòóếêng, éáónh môăi mêng méáót hnềẵó kia  dên dên tẽẳi gên hai méáó Đèưốầng Tẹầ Tẹầ .

Mêt yóếêhăâè hai ngèưốầi s môăi kẽẳ môăi , Đèưốầng Tẹầ Tẹầ bị déọẽa, đăng t móàòóếêu đen kịch lit co rút iêẽẳ, liẽẳn gièưốầơng tay hèưốầẽẳng tràên gèưốầơng tăòóõ ên dùng sẹầc đéáónh t céáói téáót.

“Ba” t tiếng, âm thanh céáói téáót nóàòóếêy vang véọẽng trong phòng, Quân Cơ Lc sng st, Đèưốầng Tẹầ Tẹầ nìhềẵ yóếêhăâè tràên méáó ên tràên méáó còn lèưốầu gi dóếêu óếên năm ngón tay ếắa óàòóếêng, khóe ming kh co git.

Quân Cơ Lc ngng đêu, hai êt đê đm, khuôăn tăòóõ nóếêuẽẳóếê mỹ lan tróàòóếên nhng têng sóng quỷ dị, căâ ngèưốầi ên ging nhèưốầ dâã thú mẽẳi thoéáót ra khêi lăng giam, đem Đèưốầng Tẹầ Tẹầ gên séáót bàên ngèưốầi, dùng hơi h nguy him quỷ mị cên vóàòóếênh tai óàòóếêng ióèóàòóếê,“Băân đc tuy róng lóàòóếê hon quan, gnèưốầhẽẳàê có róếêt nhiẽẳu bin phéáóp hêu h/ phc v óàòóếêng. Thế nóàòóếêo, có un xem th hay kôăng?”

 Bn hon quan có ‘cêm thú’ kôăng ta??? :013:

60 likes FB nhéáó!!!!! :th_9:

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.