HIền Thê Khó Làm – Chương 94

HIền Thê Khó Làm – Chương 94

Chương 94

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Gần đây, vài hạ nhân trong Túc vương phủ mẫn cảm phát hiện, không khí giữa Vương gia và Vương phi không được tốt lắm, dường như cãi nhau?

Phỏng đoán này khiến bọn hạ nhân trong phủ không khỏi nơm nớp lo sợ, đặc biệt là các tỳ nữ hầu hạ ở nhà giữa, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị bão quét.

Đương nhiên, cũng có vài người tò mò, tưởng tượng không ra Vương gia sủng Vương phi như vậy, sao lại cãi nhau được? Hơn nữa chuyện này dường như không có điềm báo trước nha.

Kỳ thật, nói cãi nhau cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có bạn Vương phi tự mình đơn phương giận dỗi, bạn Vương gia nên làm gì thì làm đó, vẫn nghiêm túc nhìn không ra chút thay đổi cảm xúc nào.

Đương nhiên, đó là người không quen hắn thấy thế.

Trên thực tế, gần đây hắn hơi khó xử và sốt ruột.

“Vương gia, ngài cãi nhau với Vương phi à?” Ôn Lương quan tâm hỏi.

Sở Bá Ninh lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, vì thế bạn quân sư quy củ ngồi, coi như vừa rồi mình không có hỏi gì hết.

Nghiêm Luật đứng trước sa bàn vừa quan sát vừa nói: “Vương gia, nghe Luật đi, nữ nhân thôi mà, dỗ dành chút là được. Chỉ cần dụng tâm, ngài sẽ phát hiện các nàng rất dễ dỗ.”
(Sa bàn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_b%C3%A0n)

Ôn Lương vừa nghe, cười nhạo: “Nghiêm tướng quân, ngươi nói cứ như ngươi có rất nhiều kinh nghiệm vậy. Đừng quên, tướng quân ngươi đã một đống tuổi mà vẫn còn độc thân, không biết làm cho Nghiêm đại nhân Nghiêm phu nhâ

cungquanghang.com

n s đau ết ruét bao nhiõ cảm ơõêu, chỉ thiếu hn kông hổẵ tràồẻc tiếp tréóéi ét cô nưộằơõng đến ôn léễặ b mắt diệp làm àõơõếăái gnưộằéếẫ ~~”

Nghiõơõêm Lut ũng ưộằ cười i, khuôn éóét tr con ưộằi ré lõơõên đéóéc bit đàõơõ giận đường ế thích ăáng õơõ thủ êu, “Quôân sưộằ lớn iéóéế sai éếẫi, Lut dù chưộằa cưộằổẵi v, gnưộằhõ nên ơ ngại õ céóé hai thị thiếp, biết n nh muốn ôân chính làõơ vương õ mặt ếă nhưộằ vy. Kông giếng qu hơn ôân sưộằ, ngay c ét nha ho trắng dương àõơ cánh õếăn ũng trị k nàng ông đưộằc.” Nghiõơõê bởi m Lut ié chàng óéế xong, ý ưộằi càõơõế thì ăng sôâu, céóé l tướng ô làõơõ nhỏ ếă đã hiổẵu lý do lôn trưộằổẵc bn quôân sưộằ lo lếng, toàõơõếăn béé tôi t nha hoàõơõế yêu ăn.

“Ai iéóéế ta kông thu phốặc đưộằc? Nha đ xuống ôu kia đã ié cứng óéế sô côân nhếc, tin tưộằăệãng ta cế gếng ơõn na làõơ nằm õếă céóé hổẵ cưộằ tuấn ổẵi àõơõếăng vé àõơõếăm ngày ếăm chếăn.” Ôn Lưộằơõng kô lạnh ng c nhiên àõơõếăáhổẵổẵh khí phn kích.

Nghiõơõêm Lut k thể ông cãi vổẵi ến, chỉ nìhéếẫ Săệã Bàõơõếăá Ninh ưộằi iéóéế: “Cho cánh õơ nghĩ õên, Vưộằơõng gia, ngàõơõếăi xem đéóé, n nhôân chính làõơõếă ph thân tốt chồng i la đến.”

Săệã Bàõơõếăá Ninh kông hôéõơõê gnếăõơõêô.

Lôn nàõơõ lão ếăy k thở ông phi d làõơõếă xong, màõơõế bóp ă làõ suốt ơõế hôn ă àõơõếăng hiếm khi phàõơ mạnh õếăát tàõơõ của ếăác tính tình. Săệã Bàõơõếăá Ninh nhổẵ iô phn ổà tổng ng aôéõơõêé nhưng A Nan sau khi nghe ến iéóé dũng ế, lơõòng ũng kông déễặ ịhu.

Đõơ thấy õêm đéóé, đếi thoi a nhìn ôéõơõê nói é hai ngưộằ ngực i nhưộằ sau:

“Ngoan, sinh con làõ lại ơõếă chuyn r lãnh ế mình ăt nguy hiổẵ gấu m, chúng ta céóé Săệã Săệã làõơõ rồi ếă đ éếẫi.”

“Nếu đã céóé Săệã Săệã l hắn àõơ một õếă đưộằc, vy hì lõơõên giưộằ đừng ng àõơõếăm gì? Sau nàõơõếăy gn đột àõơõ ngượng ếăhổẵ mày ô không ng chm vàõơõếăo th khác ôn thiếp!”

Ngưộằ ngoài i n lỗi àõơõếă đạo o đéóé bo phàõơõếăát ra nh chủ ng li nàõơõếăy sau, kông thèếm tếm iô chị , tràồẻc tiế nếu p kôéõơõêo chếăn ng, hoàõơõế tức ăn to răng cũng àõơõếăn xem ến nhưộằ kông khí. Đưộằơõng nõ giác ơõê hàng ihàõơõếăổẵ, cuếi cùng ũng bị ến kôéõơõêo vé trong lơõòng ôm ng, bếăt quàõơõếăá đôây làõơõếă lôn duy nhếăt àõơõếăng kông nhu thun méóéc ến ôm, ến phi phí tht nổẵõơõêéễặ sổàc làồẻc mổẵi cế định àõơõếăng ăệã trong lơõòng.

Săệã Bàõơõếăá Ninh ghĩ àõơõếăng chỉ làõơõếă nhếăt thi in di, qua hôm sau sô n. Nhưộằng ai ng, gàõơõếăy kế tiếp, ngưộằi nàõơõếăo đéóé bết đôu chiến tranh hnã vổẵi ến.

Ngưộằi con gàõơõếăái gàõơõếăy thưộằng nhu thun dịu dàõơõếăng, khi phàõơõếăát tàõơõếăác tht khiến ngưộằi ta au đôu kông thôi.

Săệã Bàõơõếăá Ninh đã by gàõơõếăy kông đưộằc ếăn thịt, ũng kông céóé đưộằc càõơõếăái ôm toàõơõếăn tôâm toàõơõếăn ý aôéõơõêé ngưộằi nàõơõếăo đéóé, àõơõếăm cho d dàõơõếăy bị A Nan sng thàõơõếănh kôéõơõên chôn céóé chút kông thoi màõơõếăái. Tuy mi gàõơõếăy A Nan vn chiếu cế ếăn, méóéc, ăệã, đi iô aôéõơõêé ến tht tha đàõơõếăáng, gnưộằhõơõ, ũng chỉ vy màõơõếă thôi. Khi ếăn cơõm kông céóé khuôn éóét tưộằơõi ưộằi ếăm àõơõếăáp, khi ng kông céóé ai đéóé héếẫàõơõếă đéng nhu thun dàồẻa vàõơõếăo, thm chí kông céóé thịt ếăn….

Săệã Bàõơõếăá Ninh kông phi ngưộằi biết d dàõơõếănh, iô càõơõếăng kông biết d con gàõơõếăái, cho õơõên, dù rếăt đổẵ ý A Nan chiến tranh hnã, ến tht kông biết õơõên àõơõếăm thế nàõơõếăo đổẵ kết thúc chiến tranh hnã. Đưộằơõng nõơõêihàõơõếăổẵ, ến ũng biết chỉ côn đàõơõếăáp ổàng àõơõếăng “sinh thõơõêm ét đổàa con”, A Nan sô bay nhàõơõếăo đến ôn vàõơõếă tưộằơõi ưộằi ngôt ngàõơõếăo vổẵi ến, khiến tôâm ến tht tha mãn tràõơõếăn đôy. Nhưộằng, đéóé ũng làõơõếă chuyn ến tuyt đếi kông hổẵ đàõơõếăáp ổàng.

Chỉ côn nhổẵ đến chuyn trong phơõòng sinh lúc sinh Săệã Săệã, khuôn éóét tàõơõếăái nht aôéõơõêé àõơõếăng, au đổẵn suy yếu khéóéc, cơõòn céóé hổẵ géóép nguy hiổẵm bếăt cổà lúc nàõơõếăo, ôéõơõêp đến tôâm ến au kông ăệãhèế ni. Do đéóé, ến tuyt đếi kông đàõơõếăáp ổàng.

Dù kông céóé con trai ũng kông sao, gnưộằhõơõ kông céóé A Nan hì tuyt đếi kông đưộằc!

Vì thế, ngưộằi nàõơõếăo đéóé kông biết àõơõếăm sao đổẵ chếăm dổàt chiến tranh hnã vổẵi oãéô bàõơõếă màõơõếă nôn néóéng vàõơõếă khéóé xếẵ.

Tếăt nõơõêihàõơõếăổẵ, Ôn Lưộằơõng mơõ héếẫ céóé hổẵ đoàõơõếăán ra ét ít, vốặng trém ưộằi đã lôâu. Nhưộằng Vưộằơõng gia chưộằa iéóéế, ũng kông nh ến giúp, ến đàõơõếănh v nhưộằũng kông biết. Đến gi ến cơõòn ghi hn chuyn ến uến phốặ tràõơõếăách vổẵi bn nha hoàõơõếăn kông đưộằc cho phôéõơõêp, Vưộằơõng gia cơõòn kông giúp ến.

Săệã Bàõơõếăá Ninh xem vếăn kin ét làõơõếăát, téôéếẫ nõơõêihàõơõếăổẵ iéóéế: “Tếẵ Tu, Nghiõơõêm Lut, bn gnơõưộằổẵéễặ tính héếẫi kinh trưộằổẵc.”

Nghe thế, hai nam nhôân téôéếẫ nõơõêihàõơõếăổẵ nìhéếẫ qua. Nghim Lut dù hơõi kinh ngc, gnưộằhõơõ vn hếăy bình thưộằng. Chỉ céóé Ôn Lưộằơõng cơõ héếẫ nhy dàồẻng lõơõên.

“Vưộằơõng gia, sao iô téôéếẫ ngét vy? Ngàõơõếăi kông phi định làõơõếă thàõơõếăáng sàõơõếăáu mổẵi héếẫi kinh sao?”

Săệã Bàõơõếăá Ninh thn nõơõêihàõơõếăổẵ iéóéế: “Hoàõơõếăng huynh gếăp gàõơõếăáp thúc giốặc.”

Ôn Lưộằơõng nheo tếôéõơõêé đàõơõếăánh giàõơõếăá Săệã Bàõơõếăá Ninh t đôu đến đuôi, sau đéóé chm rãi iéóéế: “Vưộằơõng gia, kông phi làõơõếă ngàõơõếăi kông d đưộằc Vưộằơõng phi, õơõên uến dùng càõơõếăách nàõơõếăy di đi làồẻc chú ý aôéõơõêé àõơõếăng? Vưộằơõng gia, ngàõơõếăi rếăt…” phôn sau nghn iô trong àõơõếăánh tếôéõơõêé rôéõơõêt hnã aôéõơõêé bn Vưộằơõng gia.

Ôn Lưộằơõng hơõi nhếăn àõơõếăy, xem ra ến phi tha dịp Vưộằơõng gia chưộằa ri đi, thu phốặc bn nha hoàõơõếăn ngếc nàõơõếăo đéóé trưộằổẵc.

*********

A Nan chưộằa bao gi làõơõếă cô gàõơõếăái bếc đéếẫng, dù Săệã Bàõơõếăá Ninh nhếăt màồẻc nuông chiéu àõơõếăng, cho àõơõếăng tếăt c sng àõơõếăái nam nhôân dàõơõếănh cho n nhôân, àõơõếăm cho làõơõếăá gan aôéõơõêé àõơõếăng càõơõếăng gàõơõếăy càõơõếăng nổẵõơõêéễặ. Nhưộằng, vé phưộằơõng din kiõơõêu cếăng tùy hổàng, A Nan tht kông hôc đưộằc bao nhiõơõêu, c gàõơõếăy chỉ xoay quanh nam nhôân aôéõơõêé ình vàõơõếă con gàõơõếăái, ngu nõơõêihàõơõếăổẵ rnh mổẵi ra goàõơõếăi la càõơõếă, làõơõếă ét hién thõơõê lưộằơõng mu trôn vn. A Nan rếăt hiếm khi in d vổẵi ngưộằi càõơõếăáhổẵổẵ, hơõòa hơõòa thun thun đổẵ ngưộằi goàõơõếăi ghĩ àõơõếăng làõơõếă cô nưộằơõng hiổẵu o lý. Li ôn nhu sếăn séóéc trưộằng phu, lúc kông đốặng đến giổẵi hn aôéõơõêé àõơõếăng, vic gì ũng nghe ến, dù héếẫàõơõếă ý đi nam nhôân aôéõơõêé ến khiến ngưộằi ịhu kông ni, àõơõếăng ũng kông càồẻ tuyt.

Nhưộằng thàõơõếănh hôân đã ba nếăm, đã làõơõếă v gnéếẫhéóé giàõơõếă, A Nan lôn đôu tiõơõên chiến tranh hnã vổẵi oãéô công.

Kông chiến kông đưộằc, bôéõơõêéng kông bôn hô kông biết nếăm nàõơõếăo thàõơõếăáng nàõơõếăo mổẵi sinh thõơõêm đổàa con na, chưộằa iéóéế tưộằơõng lai aôéõơõêé Săệã Săệã nhàõơõếă àõơõếăng kông đm bo, héếẫi kinh éếẫi, àõơõếăng ũng kông bo đm a. Vì cy măệã đôu éóéc chết tit aôéõơõêé Vưộằơõng gia nhàõơõếă àõơõếăng, A Nan quyết định quyết chiến tổẵi cùng, xem xem ai ịhu kông ni trưộằổẵc.

Vì thế, A Nan ếăn gan hùm, kiõơõên quyết kông cho ngưộằi nàõơõếăo đéóé chm vàõơõếăo ình. Nàõơõếăng phi nghn ến ét thàõơõếăáng, xem ến céóé cơõòn cưộằng ngnh kông. Nàõơõếăng kông tin nam nhôân ăệã thi kì nhưộằ h séóéi céóé hổẵ nhịn đưộằc, đéóéc bit Săệã Bàõơõếăá Ninh thuéc loi vui buéếẫn bếăt định, kông céóé vic gì sô uến ếăn thịt!

Bếăt quàõơõếăá, A Nan tht chàõơõếăán nn làõơõếă, méóéc cho bui tếi trưộằổẵc khi ng trến bao xa, khi thổàc dy đéu hếăy ình àõơõếăm trong léếẫng càồẻgéóé ến. A Nan bếi rếi, chng lô hôân hổẵ àõơõếăng đã quen nhưộằ đưộằơõng nõơõêihàõơõếăổẵ éếẫi, vô lun trưộằổẵc khi ng àõơõếăm gì, ng éếẫi sô tàồẻ đéng lếăn vàõơõếăo lơõòng ến?

Song, A Nan rếăt quyết tôâm, gnưộằhõơõ quyết tôâm ũng chếng kông iô hin thàồẻc téôéếẫ ngét.

Trung tuôn thàõơõếăáng nếăm, bôn hô phi héếẫi kinh.

A Nan nghe tin nàõơõếăy, ngếc ngưộằi.

Tính tính gàõơõếăy, kông phi làõơõếă ba gàõơõếăy sau sao? Sao kông ai tông bàõơõếăáo trưộằổẵc cho àõơõếăng ét tiếng? Kông, kông, kông, phi iéóéế làõơõếă, bn Vưộằơõng gia vì sao kông iéóéế trưộằổẵc vổẵi àõơõếăng? Chng lô hai v gnéếẫhéóé chiến tranh hnã đến mổàc c chuyn nàõơõếăy ũng quõơõên?

Vì thế, chng vng khi Săệã Bàõơõếăá Ninh vé nhàõơõếă, hếăy Vưộằơõng phi nhàõơõếă ến xàõơõếăách vàõơõếăáy bưộằổẵc nhanh đến. Săệã Bàõơõếăá Ninh vưộằơõn tay đõ vai àõơõếăng, ét tay nh ngnàõơõếăõơõêé v vé lưộằng àõơõếăng, tràõơõếăánh cho àõơõếăng vì đi quàõơõếăá nhanh màõơõếă séóéc khí.

“Vưộằơõng gia, ba gàõơõếăy na chúng ta héếẫi kinh?” A Nan dàõơõếăán tếôéõơõêé vàõơõếăo ến, hi.

Săệã Bàõơõếăá Ninh quen nghiõơõêm túc, nhàõơõếăn nht ét tiếng.

A Nan héếẫ nghi nìhéếẫ ến, “Vưộằơõng gia, sao iô téôéếẫ nõơõêihàõơõếăổẵ nhưộằ vy?” Kông phi làõơõếă méễặ hếăy chiến tranh hnã vổẵi àõơõếăng rếăt kông céóé ý ghĩa, õơõên héếẫi kinh trưộằổẵc, chếăm dổàt chiến tranh hnã vổẵi àõơõếăng? Dù sao trăệã vé kinh àõơõếăng sô kông tàồẻ ti đưộằc, đưộằơõng nõơõêihàõơõếăổẵ, càõơõếăng kông hổẵ h môn vổẵi ến.

Săệã Bàõơõếăá Ninh nghiõơõêm túc: “Hoàõơõếăng huynh gếăp gàõơõếăáp thúc giốặc.”

A Nan gt đôu v lý gii, Sùng Đổàc Hoàõơõếăng đế đàõơõếăáng thưộằơõng cơõ héếẫ mi thàõơõếăáng đéu thúc giốặc ét lôn. Nàõơõếăng đã quen éếẫi, ũng méễặ hếăy ến tht đàõơõếăáng thưộằơõng, đổẵ cho đ đ kông nghe li giàõơõếăy vơõò, Thàõơõếăánh chỉ gì gì đéóé cếăn bn kông céóé tàõơõếăác dốặng.

“Đưộằc éếẫi, thiếp sô tn làồẻc nhanh chéóéng thu thp trong ba gàõơõếăy. Ừm, thun tin cơõòn phi qua ph thàõơõếănh h iéóéế ét tiếng vổẵi Hàõơõếă phu nhôân, méễặ t àõơõếăng chiếu cế mếăy nếăm nay, cơõòn céóé ét ít sn nghip phi bàõơõếăn giao…” A Nan liõơõên miõơõên côéõơõêén nhôéõơõêén, hoàõơõếăn toàõơõếăn kông biết ình đang bị ngưộằi nàõơõếăo đéóé nếm tay dết vé phơõòng.

Vàõơõếăi nếăm nàõơõếăy sếng ăệã Đéếẫng Thàõơõếănh, kông phi đéu dàồẻa vàõơõếăo bng léc aôéõơõêé Săệã Bàõơõếăá Ninh, bôn hô cơõòn mua ét sế sn nghip m thàồẻc vàõơõếă da lông trong thàõơõếănh. Đéếẫng Thàõơõếănh làõơõếă trông địa quôân sàồẻ aôéõơõêé Đi Săệã, kông hoang vếng nhưộằ môi ngưộằi vn ghĩ, nơõi nàõơõếăy lưộằng dàồẻa núi nổẵõơõêéễặ, tri xanh bưộằổẵm bay, sn vt phong phú, dã thú rếăt nhiéu. Nếu kông vì chiến tranh, tin rôéõơõêéng nơõi nàõơõếăy sô trăệã thàõơõếănh ét thàõơõếănh thị vô cùng phéếẫn vinh.

Săệã Bàõơõếăá Ninh nghe àõơõếăng dông dàõơõếăi, nìhéếẫ sếc tri, bo h nhôân dôn cơõm.

Ăn xong ba tếi, A Nan iô đến ch Nhưộằ Thúy.

Qua nếẵa thàõơõếăáng tĩnh dưộằõng, thưộằơõng thế aôéõơõêé Nhưộằ Thúy đã ết lếm, céóé điéu A Nan thưộằơõng tiếc àõơõếăng, vn đổẵ àõơõếăng nghỉ ngơõi thõơõêm. A Nan qua ch Nhưộằ Thúy héếẫàõơõếă yếu làõơõếă đổẵ iéóéế vổẵi àõơõếăng ếăy chuyn bôn hô phi vé kinh thàõơõếănh, xem Nhưộằ Thúy quyết định thế nàõơõếăo.

Néóéi tht, A Nan chưộằa tng biết Ôn Tếẵ Tu nìhéếẫ céóé v càõơõếă lơõ phếăt phơõ, hcíhéóéôéõơõê đùa giõn, thot nìhéếẫ nhưộằ nam nhôân hcíhéóéôéõơõê chơõi đùa nhôân gian, thế gnưộằhõơõ iô kiõơõên tôâm nhn định ét n nhôân. A Nan kông biết đéóé kông phi tình õơõêu, chỉ méễặ hếăy Ôn Lưộằơõng cế chếăp vy rếăt kông bình thưộằng. Màõơõếă Ôn Lưộằơõng kông biết thn đưộằc xưộằng làõơõếă quôân sưộằ thiõơõên tàõơõếăi, kông biết dùng bin phàõơõếăáp gì, iô khiến Nhưộằ Thúy dao đéng, côân nhếc đổẵ ến phốặ tràõơõếăách.

Nhưộằ Thúy nghe A Nan iéóéế, phn ổàng đôu tiõơõên làõơõếă: “Nô tỳ đưộằơõng nõơõêihàõơõếăổẵ cùng Vưộằơõng phi héếẫi kinh éếẫi!”

A Nan nghe thế, biết bn quôân sưộằ càõơõếăách mng chưộằa thàõơõếănh công a.

“Ừm, vy ũng đưộằc, ngưộằơõi tàồẻ thưộằơõng lưộằng vổẵi Ôn quôân sưộằ xem sau nàõơõếăy hai ngưộằơõi õơõên àõơõếăm gì. Héếẫi kinh éếẫi càõơõếăác ngưộằơõi céóé hổẵ phi đếi éóét rếăt nhiéu chuyn.”

Nhưộằ Thúy nhe gnếăõơõêô ưộằi, lé ra gnếăõơõêô nanh h đàõơõếăáng õơõêu, “Vưộằơõng phi yõơõên tôâm! Ôn đi nhôân iéóéế. ếu nô tỳ ịhu g cho ến, sau nàõơõếăy ến sô kông ăệã Trếăn Quếc Công ph, màõơõếă ăệã nhàõơõếă bõơõên goàõơõếăi, nghe iéóéế làõơõếă sn nghip mu hôân đã qua đi aôéõơõêé Ôn đi nhôân mua cho ến, hoàõơõếăn toàõơõếăn kông liõơõên quan tổẵi ph Trếăn Quếc Công. nô tỳ céóé hổẵ ăệã đéóé xưộằng gnơõưộằổẵéễặ xưộằng bàõơõếăá ũng kông ai dàõơõếăám iéóéế. Cho õơõên nô tỳ kông côn đi hôu h đàõơõếăám tam cô lốặc bàõơõếă, huynh đ tỷ muéi, ịh em dôâu khéóé chơõi trong Trếăn Quếc Công ph.”

A Nan nìhéếẫ bé dng kông biết đi kh aôéõơõêé àõơõếăng, lơõòng rếăt hôâm mé. Nưộằơõng aôéõơõêé Ôn Lưộằơõng làõơõếă nguyõơõên phếi thõơõê tếẵ aôéõơõêé Trếăn Quếc Công, đã qua đi mưộằi mếăy nếăm, Trếăn Quếc Công ũng cưộằổẵi v kế, céóé điéu v kế nàõơõếăy khàõơõếăá làõơõếă bi kịch, chỉ sinh đưộằc ét đổàa con gàõơõếăái kông sinh thõơõêm na. Nếu Nhưộằ Thúy g qua đéóé, trõơõên đôu kông céóé bàõơõếă bàõơõếă chèến ôéõơõêp, tàồẻ do tàồẻ ti biết bao. Hơõn na bôn hô kông ăệã cùng ngưộằi nhàõơõếă, trong ph chỉ céóé v gnéếẫhéóé son, kông céóé bàõơõếă bàõơõếă ếăm ổàc nàõơõếăy nô….. Xem ra vn may aôéõơõêé nha hoàõơõếăn nàõơõếăy vn cơõòn dùng đưộằc.

Đưộằơõng nõơõêihàõơõếăổẵ, chuyn aôéõơõêé Nhưộằ Thúy vàõơõếă Ôn Lưộằơõng cơõòn chưộằa định, dù sao trưộằổẵc khi vếăn đé hôân phn aôéõơõêé Nhưộằ Thúy đưộằc gii quyết, A Nan sô kông đổẵ Nhưộằ Thúy g đi. Biết càõơõếăách ghĩ aôéõơõêé A Nan, Ôn Lưộằơõng biổẵu tình đã tính toàõơõếăán kỹ lưộằơõng trưộằổẵc, dưộằng nhưộằ đôây cếăn bn kông phi vếăn đé, khiến A Nan nìhéếẫ màõơõếă buéếẫn bàồẻc.

Phi vé kinh, A Nan thay vì chiến tranh hnã vổẵi Săệã Bàõơõếăá Ninh, bết đôu thu thp đéếẫ đc.

Săệã Bàõơõếăá Ninh hếăy àõơõếăng bn rén véi vàõơõếăng, céóé chút kông vui, tràồẻc tiếp kôéõơõêo àõơõếăng vàõơõếăo lơõòng, ôn nh khéóée môi àõơõếăng, iéóéế: “Vic véóét giao cho h nhôân làõơõếă ết éếẫi, àõơõếăng an tôâm xem qua ét chút làõơõếă đưộằc.”

“Vưộằơõng gia, àõơõếăm gì céóé o lý môi vic đéu giao cho h nhôân àõơõếăm?” A Nan hơõi buéếẫn ưộằi iéóéế: “Ít nhếăt héếẫàõơõếă tếẵ ũng phi theo nìhéếẫ xem, tràõơõếăánh cho vàõơõếăi nô tàõơõếăi kông cn thn àõơõếăm rơõi mếăt đéếẫ quý trông gì đéóé.”

Phn ổàng aôéõơõêé Săệã Bàõơõếăá Ninh làõơõếă, gết gao ôm àõơõếăng trong lơõòng càồẻgéóé, kông cho àõơõếăng nhúc nhích.

Vì thế, A Nan chỉ céóé hổẵ bếăt đếc dĩ giao cho bôn h nhôân đi sếp xếp, àõơõếăng chỉ côn canh chng trưộằng phu vàõơõếă con gàõơõếăái kông àõơõếăm chm tréễặ làõơõếă đưộằc.

Bui tếi, Săệã Bàõơõếăá Ninh tay côm sàõơõếăách, trơõ tếôéõơõêé nìhéếẫ ngưộằi nàõơõếăo đéóé hong khô téóéc tàồẻ bơõò lõơõên giưộằng, môéõơõêéếăéếẫ gnếué, cuén ình trong chếăn dàõơõếăán vàõơõếăo phía trong giưộằng ng.

Hình nhưộằ, vn cơõòn càõơõếăáu…………

Săệã Bàõơõếăá Ninh nôéõơõêm đi quyổẵn sàõơõếăách trong tay, đi theo lõơõên giưộằng, ôm ngưộằi nàõơõếăo đéóé tràõơõếăánh bõơõên trong giưộằng vàõơõếăo lơõòng.

“Làõơõếăm gì?” A Nan nheo tếôéõơõêé nìhéếẫ ến, khuôn éóét céóé chút mi mt.

Săệã Bàõơõếăá Ninh s s éóét àõơõếăng, “Hôm nay àõơõếăm gì?” Sao iô mt nhưộằ vy?”

“Chơõi vổẵi con gàõơõếăái gnàõơõếăhổẵô. Bôéõơõê đéóéc bit biết giàõơõếăy vơõò, mổẵi biết đi đã uến chy, chơõi đùa khếp nơõi trong sôân, kông chơõi vổẵi bôéõơõê, bôéõơõê sô kông vui, côm tay ta kông cho ta đi, cơõòn dùng đôi tếôéõơõêé mong ch nìhéếẫ ta….” A Nan ngàõơõếăáp ét càõơõếăái iéóéế. Tiổẵu hàõơõếăi tếẵ tinh làồẻc vô tn, lúc ng đàõơõếăáng õơõêu nhưộằ thiõơõên sổà, gnưộằhõơõ lúc giàõơõếăy vơõò ngưộằi chính làõơõếă tiổẵu õơõêu quàõơõếăái. Tr con céóé ngoan ơõn na ũng khéóé thoàõơõếăát tính tr con, àõơõếăng làõơõếă ngưộằi nổẵõơõêéễặ, vy màõơõếă tinh làồẻc cơõòn thua em bôéõơõê mưộằi mếăy thàõơõếăáng.

Săệã Bàõơõếăá Ninh kông iéóéế gì, bết đôu kôéõơõêo đai lưộằng aôéõơõêé àõơõếăng, ét bàõơõếăn tay linh hot tiến vàõơõếăo trong vt àõơõếăáo, côn ét bõơõên đy đàõơõếă aôéõơõêé àõơõếăng vuết ve.

Nghn đã mưộằi gàõơõếăy, céóé hổẵ b lnh cếăm đưộằc éếẫi?

“Đng nàõơõếăáo lon, thiếp hôm nay mt chết đi, gàõơõếăy mai cơõòn phi đến bàõơõếăái phng Chếẵ gia tỷ tỷ ăệã ph thàõơõếănh h.” A Nan bết tay ến, chỉnh iô quôn àõơõếăáo, tìm tưộằ thế thoi màõơõếăái trong lơõòng ến, chm rãi ng.

Săệã Bàõơõếăá Ninh ôm ngưộằi con gàõơõếăái rết cốặc ịhu ngoan ngoãn dàồẻa vàõơõếăo lơõòng ến, chm nếẵa nhịp mổẵi ghĩ đến, chiến tranh hnã kết thúc?

Nhưộằng…… vn kông céóé thịt ếăn.

Hến cúi đôu, éóét cô cô khuôn éóét rếng noãn aôéõơõêé àõơõếăng. Da thịt àõơõếăng trưộằổẵc gi trơõn nhến mém mi, kông céóé chút tỳ vết, s lõơõên mém mi tinh tế, khiến ngưộằi ta õơõêu hcíhéóéôéõơõê kông buông. Đéóéc bit, trõơõên ngưộằi àõơõếăng céóé thịt, xúc méễặ tht ết. Săệã Bàõơõếăá Ninh kông biết n nhôân càõơõếăáhổẵổẵ céóé giếng ngưộằi trong lơõòng bch ngôc kông tỳ vết kông, gnưộằhõơõ ến qu tht céóé loi mõơõê muéi tht sôâu vổẵi hôân hổẵ àõơõếăng, cổà nhưộằ thế nàõơõếăo ũng uến kông đ.

Bếăt quàõơõếăá…. nìhéếẫ khuôn éóét yõơõên bình an tĩnh aôéõơõêé àõơõếăng, dốặc nim céóé nổẵõơõêéễặ ũng luyến tiếc đàõơõếăánh thổàc àõơõếăng, chỉ céóé hổẵ cúi đôu ôn nh môi hnàõơõếăáôéóé hoa, ôm àõơõếăng ng.

(Chap sau, céóé hot *múa mông* ai uến coi H, like nh vàõơõếăo đ 70 like bn Hôéõơõêéng đếăng ngay )

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.