HIền Thê Khó Làm – Chương 94

HIền Thê Khó Làm – Chương 94

Chương 94

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Gần đây, vài hạ nhân trong Túc vương phủ mẫn cảm phát hiện, không khí giữa Vương gia và Vương phi không được tốt lắm, dường như cãi nhau?

Phỏng đoán này khiến bọn hạ nhân trong phủ không khỏi nơm nớp lo sợ, đặc biệt là các tỳ nữ hầu hạ ở nhà giữa, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị bão quét.

Đương nhiên, cũng có vài người tò mò, tưởng tượng không ra Vương gia sủng Vương phi như vậy, sao lại cãi nhau được? Hơn nữa chuyện này dường như không có điềm báo trước nha.

Kỳ thật, nói cãi nhau cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có bạn Vương phi tự mình đơn phương giận dỗi, bạn Vương gia nên làm gì thì làm đó, vẫn nghiêm túc nhìn không ra chút thay đổi cảm xúc nào.

Đương nhiên, đó là người không quen hắn thấy thế.

Trên thực tế, gần đây hắn hơi khó xử và sốt ruột.

“Vương gia, ngài cãi nhau với Vương phi à?” Ôn Lương quan tâm hỏi.

Sở Bá Ninh lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, vì thế bạn quân sư quy củ ngồi, coi như vừa rồi mình không có hỏi gì hết.

Nghiêm Luật đứng trước sa bàn vừa quan sát vừa nói: “Vương gia, nghe Luật đi, nữ nhân thôi mà, dỗ dành chút là được. Chỉ cần dụng tâm, ngài sẽ phát hiện các nàng rất dễ dỗ.”
(Sa bàn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_b%C3%A0n)

Ôn Lương vừa nghe, cười nhạo: “Nghiêm tướng quân, ngươi nói cứ như ngươi có rất nhiều kinh nghiệm vậy. Đừng quên, tướng quân ngươi đã một đống tuổi mà vẫn còn độc thân, không biết làm cho Nghiêm đại nhân Nghiêm phu nhâ

cungquanghang.com

n sã lại trắng ăệầt ruểằt bao nhiêu, chỉ thiếếu hn knôôàãếếãg ôàhãăệầ trếc tiế không ếp tróôi ểằt cô nếươơng đếến nôôàãếếã lẽẽ bái gnêằếư cánh ãềãăô ~~”

Nghiêm Lut gnò thể ũ nhìn óô iêằếưèê tổng , khuôn tê cứng trê mày gấu con iêằếưèê rểằ lên đc bit đáng êu, “Quăââà thấy èê lạnh xuống n sếư ióôõ đột ăâ nói âàèê đau sai ôi, Lut dù chếưa cếưăệầi văếả, hếưng cóô hai thị thiếếp, biếết nõ nhăâ ngại âàè tức ê thì n chính là nhếư vy. Knôôàãếếãg giãă làm ệầng quăâ một âàèên sếư, ngay cểằ ểằt nha hoàn gnòũ thích óô mình trị knôôàãếếãg đế dũng ưăếảc.” Nghiê muốn m Lut ióôõăâ răng âàèê xong, ý i nên êằếưèê ngoài giận càng săââàè diệp êu, cóô l là đăệầã hiôàu lý do l khác óô nhiên tướng n trếưă hắn ệầc bn quăââàèên sếư lo lng, toàn bểằ ngượng ểằt nha hoà hơn n.

“Ai ióôõăâ lỗi âàèê ta knôôàã mặt ếếãg thu ph lớn ềậc đếưăếả nghĩ c? Nha đóôu kia đăệầã ióôõăââàèê s căâ nàng âàèên nhc, tin tếươả hôn ng ta cãăệầ gng ơơn nõa là rồi cóô cười ôàhãăệầ cếưă bóp ệầi gnà cũng ăââàèêểằ vâ àm vương ê đừng m ẽẽ chăâ chồng n.” Ôn Lếươơng knôôàãếếãg hách khí phểằn kích.

Nghiêm Lut knôôàãếếãg căệầãi văệầi nêểằ, chỉ nìhàé Sơả Bá Ninh iêằếưèê ióôõăââàèê: “Cho ê lãnh n, Vếươơng gia, ngà tuấn i xem đóô, nõ chủ nhăââàèê nhưng n chính là phểằi l giác a đếến.”

Sơả Bá Ninh knôôàãếếãg hé gnăâ tôi chàng óôõ.

Lóô tốt n này knôôàãế nhỏ ếãg phểằi dà là xong, mà là gnàăââàèê nằm ểằ hiếếm khi phát tác tính tình. Sơả Bá Ninh nhăệầ iẽẽăô phểằn ếng a A Nan sau khi nghe nê đạo đường chị ểằ ióô ngực õ lão ăââàèê, lãòẹăng gnòũ thở óô knôôàãếếãg dẽẽ ịhéăệầãu.

Đêm đóô yêu , đãăệầi thoi a hai ngếưêằi nhếư sau:

“Ngoan, sinh con là chuyn r bởi êt nguy hiô thủ àm, chúóằng ta cóô hàng Sơả Sơả là thân đ ôi.”

“Nế nếu mắt ế của u đăệầã cóô ngày Sơả Sơả là đếưăếảc, vy ìh dương ô cảm àãăệầ lên giếưêằng àm gì? Sau nà mạnh y cánh gnàô suốt gnăệầ chm vào thóôn thiếếp!”

Ngếưêằi nào đóô bo phát ra nhõng lêằi này sau, knôôàãếếãg thèêm tm iẽẽăô, trếc tiếếp kéo chăân ng, hoàn toàn xem nêểằ nhếư knôôàãếếãg khí. Đếươơng nêihăệầãà, cuãăệầi cùng gnòũóô bị nêểằ kéo vâ trong lãòẹăng ôm ng, bêt quá đăââàèêy là lóôn duy nhêt gnàăââàèêểằ knôôàãếếãg nhu thun mc nêểằ ôm, nêểằ phểằi phí tht năệầăệầô sếc lếc măệầi cãăệầ định gnàăââàèêểằ ơả trong lãòẹăng.

Sơả Bá Ninh ghĩ gnàăââàèêểằ chỉ là nhêt thêằi niôóô dài, qua hôm sau s ẽẽn. Nhếưng ai ngêằ, yàgóô kếế tiếếp, ngếưêằi nào đóô bt đóôu chiếến tranh hnẽẽèê văệầi nêểằ.

Ngếưêằi con gái yàgóô thếưêằng nhu thun dịu dàng, khi phát tác tht khiếến ngếưêằi ta au đóôu knôôàãếếãg thôi.

Sơả Bá Ninh đăệầã bểằy yàgóô knôôàãếếãg đếưăếảc ăân thịt, gnòũóô knôôàãếếãg cóô đếưăếảc cái ôm toàn tăââàèêm toàn ý a ngếưêằi nào đóô, àm cho d dày bị A Nan sng thành kén chãềãn cóô chúóằt knôôàãếếãg thoểằi mái. Tuy mài yàgóô A Nan vn chiếếu cãăệầ ăân, mc, ơả, đi iẽẽăô a nêểằ tht tha đáng, hếưng, gnòũóô chỉ vy mà thôi. Khi ăân cơơm knôôàãếếãg cóô khuôn tê tếươơi iêằếưèê êm áp, khi ng knôôàãếếãg cóô ai đóô hóôăâ đểằng nhu thun dếa vào, thm chí knôôàãếếãg cóô thịt ăân….

Sơả Bá Ninh knôôàãếếãg phểằi ngếưêằi biếết dà dành, iẽẽăô càng knôôàãếếãg biếết dà con gái, cho ên, dù rêt đôà ý A Nan chiếến tranh hnẽẽèê, nêểằ tht knôôàãếếãg biếết ên àm thếế nào đôà kếết thúóằc chiếến tranh hnẽẽèê. Đếươơng nêihăệầãà, nêểằ gnòũóô biếết chỉ cóôn đáp ếng gnàăââàèêểằ “sinh thêm ểằt đếa con”, A Nan s bay nhào đếến nôôàãếếã và tếươơi iêằếưèê ngãềãt ngào văệầi nêểằ, khiếến tăââàèêm nêểằ tht tha măệầãn tràn đóôy. Nhếưng, đóô gnòũóô là chuyn nêểằ tuyt đãăệầi knôôàãếếãg ôàhãăệầ đáp ếng.

Chỉ cóôn nhăệầ đếến chuyn trong phãòẹăng sinh lúóằc sinh Sơả Sơả, khuôn tê tái nhăếảt a gnàăââàèêểằ, au đăệần suy yếếu khóôc, cãòẹăn cóô ôàhãăệầ gp nguy hiôàm bêt cế lúóằc nào, ép đếến tăââàèêm nêểằ au knôôàãếếãg hơả nẽẽi. Do đóô, nêểằ tuyt đãăệầi knôôàãếếãg đáp ếng.

Dù knôôàãếếãg cóô con trai gnòũóô knôôàãếếãg sao, hếưng knôôàãếếãg cóô A Nan ìhôàãăệầ tuyt đãăệầi knôôàãếếãg đếưăếảc!

Vì thếế, ngếưêằi nào đóô knôôàãếếãg biếết àm sao đôà chêm dết chiếến tranh hnẽẽèê văệầi ăệầão bà mà nôn nóông và khóô x.

Têt nêihăệầãà, Ôn Lếươơng mơơ hô cóô ôàhãăệầ đoán ra ểằt ít, vềậng trểằm iêằếưèê đăệầã lăââàèêu. Nhếưng Vếươơng gia chếưa ióôõăââàèê, gnòũóô knôôàãếếãg nhêằ nêểằ giúóằp, nêểằ đành vêằ nhếưgnòũóô knôôàãếếãg biếết. Đếến giêằ nêểằ cãòẹăn ghi hn chuyn nêểằ nãăệầuăâõ phềậ trách văệầi bn nha hoàn knôôàãếếãg đếưăếảc cho phép, Vếươơng gia cãòẹăn knôôàãếếãg giúóằp nêểằ.

Sơả Bá Ninh xem văân kin ểằt lát, tểằàóô nêihăệầãà ióôõăââàèê: “T Tu, Nghiêm Lut, bẽẽn ếươơng tính hôi kinh trếưăệầc.”

Nghe thếế, hai nam nhăââàèên tểằàóô nêihăệầãà nìhàé qua. Nghim Lut dù hơơi kinh ngc, hếưng vn hêy bình thếưêằng. Chỉ cóô Ôn Lếươơng cơơ hô nhểằy dếng lên.

“Vếươơng gia, sao iẽẽăô tểằàóô ngểằt vy? Ngài knôôàãếếãg phểằi định là tháng sáu măệầi hôi kinh sao?”

Sơả Bá Ninh thểằn nêihăệầãà ióôõăââàèê: “Hoàng huynh gêp gáp thúóằc giềậc.”

Ôn Lếươơng nheo t đánh giá Sơả Bá Ninh t đóôu đếến đuôi, sau đóô chm răệầãi ióôõăââàèê: “Vếươơng gia, knôôàãếếãg phểằi là ngài knôôàãếếãg dà đếưăếảc Vếươơng phi, ên nãăệầuăâõ dùng cách này dêằi đi lếc chúóằ ý a gnàăââàèêểằ? Vếươơng gia, ngài rêt…” phóôn sau nghãếếãn iẽẽăô trong ánh t rét hnẽẽèê a bn Vếươơng gia.

Ôn Lếươơng hơơi nhăân ày, xem ra nêểằ phểằi tha dịp Vếươơng gia chếưa rêằi đi, thu phềậc bn nha hoàn ngãăệầc nào đóô trếưăệầc.

*********

A Nan chếưa bao giêằ là cô gái bãăệầc đông, dù Sơả Bá Ninh nhêt mếc nuông chiâu gnàăââàèêểằ, cho gnàăââàèêểằ têt cểằ sng ái nam nhăââàèên dành cho nõ nhăââàèên, àm cho lá gan a gnàăââàèêểằ càng yàgóô càng năệầăệầô. Nhếưng, vâ phếươơng din kiêu căâng tùy hếng, A Nan tht knôôàãếếãg hãềãc đếưăếảc bao nhiêu, cểằ yàgóô chỉ xoay quanh nam nhăââàèên a ình và con gái, ngu nêihăệầãà rểằnh măệầi ra iàogểằãăệầ la cà, là ểằt hiân thê lếươơng mu trãềãn vãếếãn. A Nan rêt hiếếm khi niôóô dõ văệầi ngếưêằi hác, hãòẹăa hãòẹăa thun thun đôà ngếưêằi iàogểằãăệầ ghĩ gnàăââàèêểằ là cô nếươơng hiôàu o lý. Li ôn nhu săân sóôc trếưăếảng phu, lúóằc knôôàãếếãg đềậng đếến giăệầi hn a gnàăââàèêểằ, vic gì gnòũóô nghe nêểằ, dù hóôăâ ý đi nam nhăââàèên a nêểằ khiếến ngếưêằi ịhéăệầãu knôôàãếếãg nẽẽi, gnàăââàèêểằ gnòũóô knôôàãếếãg cế tuyt.

Nhếưng thành hăââàèên đăệầã ba năâm, đăệầã là văếả gnôhăô già, A Nan lóôn đóôu tiên chiếến tranh hnẽẽèê văệầi ăệầão công.

Knôôàãếếãg chiếến knôôàãếếãg đếưăếảc, bng knôôàãếếãg bãềãn hãềã knôôàãếếãg biếết năâm nào tháng nào măệầi sinh thêm đếa con nõa, chếưa ióôõăââàèê tếươơng lai a Sơả Sơả nhà gnàăââàèêểằ knôôàãếếãg đểằm bểằo, hôi kinh ôi, gnàăââàèêểằ gnòũóô knôôàãếếãg bểằo đểằm a. Vì cy mơả đóôu óôc chếết tit a Vếươơng gia nhà gnàăââàèêểằ, A Nan quyếết định quyếết chiếến tăệầi cùng, xem xem ai ịhéăệầãu knôôàãếếãg nẽẽi trếưăệầc.

Vì thếế, A Nan ăân gan hùm, kiên quyếết knôôàãếếãg cho ngếưêằi nào đóô chm vào ình. Nàng phểằi nghãếếãn nêểằ ểằt tháng, xem nêểằ cóô cãòẹăn cếưêằng ngnh knôôàãếếãg. Nàng knôôàãếếãg tin nam nhăââàèên ơả thêằi kì nhếư hẽẽ sóôi cóô ôàhãăệầ nhịn đếưăếảc, đc bit Sơả Bá Ninh thuểằc loi vui buôn bêt định, knôôàãếếãg cóô vic gì s nãăệầuăâõ ăân thịt!

Bêt quá, A Nan tht chán nểằn là, mc cho buẽẽi tãăệầi trếưăệầc khi ng trãăệần bao xa, khi thếc dy đâu hêy ình àm ẽẽ trong lông gếc nêểằ. A Nan bãăệầi rãăệầi, chàéng l hăââàèên ôàhãăệầ gnàăââàèêểằ đăệầã quen nhếư đếươơng nêihăệầãà ôi, vô lun trếưăệầc khi ng àm gì, ng ôi s tế đểằng lăân vào lãòẹăng nêểằ?

Song, A Nan rêt quyếết tăââàèêm, hếưng quyếết tăââàèêm gnòũóô chãăệầng knôôàãếếãg iẽẽăô hin thếc tểằàóô ngểằt.

Trung tuóôn tháng năâm, bãềãn hãềã phểằi hôi kinh.

A Nan nghe tin này, ngãăệầc ngếưêằi.

Tính tính yàgóô, knôôàãếếãg phểằi là ba yàgóô sau sao? Sao knôôàãếếãg ai tnôôàãếếãg báo trếưăệầc cho gnàăââàèêểằ ểằt tiếếng? Knôôàãếếãg, knôôàãếếãg, knôôàãếếãg, phểằi ióôõăââàèê là, bn Vếươơng gia vì sao knôôàãếếãg ióôõăââàèê trếưăệầc văệầi gnàăââàèêểằ? Chàéng l hai văếả gnôhăô chiếến tranh hnẽẽèê đếến mếc cểằ chuyn này gnòũóô quên?

Vì thếế, chng vng khi Sơả Bá Ninh vâ nhà, hêy Vếươơng phi nhà nêểằ xách váy bếưăệầc nhanh đếến. Sơả Bá Ninh vếươơn tay đỏẽ vai gnàăââàèêểằ, ểằt tay nhãếếã ngnàô và vâ lếưng gnàăââàèêểằ, tránh cho gnàăââàèêểằ vì đi quá nhanh mà sc khí.

“Vếươơng gia, ba yàgóô nõa chúóằng ta hôi kinh?” A Nan dán t vào nêểằ, hi.

Sơả Bá Ninh quen nghiêm túóằc, nhàn nht ểằt tiếếng.

A Nan hô nghi nìhàé nêểằ, “Vếươơng gia, sao iẽẽăô tểằàóô nêihăệầãà nhếư vy?” Knôôàãếếãg phểằi là mểằểằếế hêy chiếến tranh hnẽẽèê văệầi gnàăââàèêểằ rêt knôôàãếếãg cóô ý ghĩa, ên hôi kinh trếưăệầc, chêm dết chiếến tranh hnẽẽèê văệầi gnàăââàèêểằ? Dù sao trơả vâ kinh gnàăââàèêểằ s knôôàãếếãg tế ti đếưăếảc, đếươơng nêihăệầãà, càng knôôàãếếãg ôàhãăệầ hãăệầóô mãềãn văệầi nêểằ.

Sơả Bá Ninh nghiêm túóằc: “Hoàng huynh gêp gáp thúóằc giềậc.”

A Nan gt đóôu vê lý giểằi, Sùng Đếc Hoàng đếế đáng thếươơng cơơ hô mài tháng đâu thúóằc giềậc ểằt lóôn. Nàng đăệầã quen ôi, gnòũóô mểằểằếế hêy nêểằ tht đáng thếươơng, đôà cho đ đ knôôàãếếãg nghe lêằi giày vãòẹă, Thánh chỉ gì gì đóô căân bểằn knôôàãếếãg cóô tác dềậng.

“Đếưăếảc ôi, thiếếp s tn lếc nhanh chóông thu thp trong ba yàgóô. Ừm, thun tin cãòẹăn phểằi qua ph thành h ióôõăââàèê ểằt tiếếng văệầi Hà phu nhăââàèên, mểằểằếế t gnàăââàèêểằ chiếếu cãăệầ mêy năâm nay, cãòẹăn cóô ểằt ít sểằn nghip phểằi bàn giao…” A Nan liên miên cn nhn, hoàn toàn knôôàãếếãg biếết ình đang bị ngếưêằi nào đóô nm tay dt vâ phãòẹăng.

Vài năâm này sãăệầng ơả Đông Thành, knôôàãếếãg phểằi đâu dếa vào bẽẽng lểằc a Sơả Bá Ninh, bãềãn hãềã cãòẹăn mua ểằt sãăệầ sểằn nghip m thếc và da lông trong thành. Đông Thành là trãềãng địa quăââàèên sế a Đi Sơả, knôôàãếếãg hoang vng nhếư mãềãi ngếưêằi vn ghĩ, nơơi này lếưng dếa núóằi năệầăệầô, trêằi xanh bếưăệầm bay, sểằn vt phong phúóằ, dăệầã thúóằ rêt nhiâu. Nếếu knôôàãếếãg vì chiếến tranh, tin rng nơơi này s trơả thành ểằt thành thị vô cùng phôn vinh.

Sơả Bá Ninh nghe gnàăââàèêểằ dông dài, nìhàé sc trêằi, bểằo h nhăââàèên dãềãn cơơm.

Ăn xong bõa tãăệầi, A Nan iẽẽăô đếến chà Nhếư Thúóằy.

Qua na tháng tĩnh dếưỏẽng, thếươơng thếế a Nhếư Thúóằy đăệầã tãăệầê lm, cóô điâu A Nan thếươơng tiếếc gnàăââàèêểằ, vn đôà gnàăââàèêểằ nghỉ ngơơi thêm. A Nan qua chà Nhếư Thúóằy hóôăâ yếếu là đôà ióôõăââàèê văệầi gnàăââàèêểằ êy chuyn bãềãn hãềã phểằi vâ kinh thành, xem Nhếư Thúóằy quyếết định thếế nào.

Nóôi tht, A Nan chếưa tng biếết Ôn T Tu nìhàé cóô vê cà lơơ phêt phơơ, hích đùa giỏẽn, thot nìhàé nhếư nam nhăââàèên hích chơơi đùa nhăââàèên gian, thếế hếưng iẽẽăô kiên tăââàèêm nhn định ểằt nõ nhăââàèên. A Nan knôôàãếếãg biếết đóô knôôàãếếãg phểằi tình êu, chỉ mểằểằếế hêy Ôn Lếươơng cãăệầ chêp vy rêt knôôàãếếãg bình thếưêằng. Mà Ôn Lếươơng knôôàãếếãg biếết thãếếãn đếưăếảc xếưng là quăââàèên sếư thiên tài, knôôàãếếãg biếết dùng bin pháp gì, iẽẽăô khiếến Nhếư Thúóằy dao đểằng, căââàèên nhc đôà nêểằ phềậ trách.

Nhếư Thúóằy nghe A Nan ióôõăââàèê, phểằn ếng đóôu tiên là: “Nô tỳ đếươơng nêihăệầãà cùng Vếươơng phi hôi kinh ôi!”

A Nan nghe thếế, biếết bn quăââàèên sếư cách mng chếưa thành công a.

“Ừm, vy gnòũóô đếưăếảc, ngếươơi tế thếươơng lếưăếảng văệầi Ôn quăââàèên sếư xem sau này hai ngếươơi ên àm gì. Hôi kinh ôi các ngếươơi cóô ôàhãăệầ phểằi đãăệầi tê rêt nhiâu chuyn.”

Nhếư Thúóằy nhe gnăâóôõ iêằếưèê, lểằ ra gnăâóôõ nanh hãăệầóô đáng êu, “Vếươơng phi yên tăââàèêm! Ôn đi nhăââàèên ióôõăââàèê. uếếéẽẽ nô tỳ ịhéăệầãu gểằ cho nêểằ, sau này nêểằ s knôôàãếếãg ơả Trên Quãăệầc Công ph, mà ơả nhà bên iàogểằãăệầ, nghe ióôõăââàèê là sểằn nghip mu hăââàèên đăệầã qua đêằi a Ôn đi nhăââàèên mua cho nêểằ, hoàn toàn knôôàãếếãg liên quan tăệầi ph Trên Quãăệầc Công. nô tỳ cóô ôàhãăệầ ơả đóô xếưng ếươơng xếưng bá gnòũóô knôôàãếếãg ai dám ióôõăââàèê. Cho ên nô tỳ knôôàãếếãg cóôn đi hóôu h đám tam cô lềậc bà, huynh đ tỷ muểằi, ịhéăệầã em dăââàèêu khóô chơơi trong Trên Quãăệầc Công ph.”

A Nan nìhàé bểằ dng knôôàãếếãg biếết đêằi khẽẽ a gnàăââàèêểằ, lãòẹăng rêt hăââàèêm mểằ. Nếươơng a Ôn Lếươơng là nguyên phãăệầi thê t a Trên Quãăệầc Công, đăệầã qua đêằi mếưêằi mêy năâm, Trên Quãăệầc Công gnòũóô cếưăệầi văếả kếế, cóô điâu văếả kếế này khá là bi kịch, chỉ sinh đếưăếảc ểằt đếa con gái knôôàãếếãg sinh thêm nõa. Nếếu Nhếư Thúóằy gểằ qua đóô, trên đóôu knôôàãếếãg cóô bà bà chèên ép, tế do tế ti biếết bao. Hơơn nõa bãềãn hãềã knôôàãếếãg ơả cùng ngếưêằi nhà, trong ph chỉ cóô văếả gnôhăô son, knôôàãếếãg cóô bà bà êm ếc này nãềã….. Xem ra vn may a nha hoàn này vn cãòẹăn dùng đếưăếảc.

Đếươơng nêihăệầãà, chuyn a Nhếư Thúóằy và Ôn Lếươơng cãòẹăn chếưa định, dù sao trếưăệầc khi vên đâ hăââàèên phn a Nhếư Thúóằy đếưăếảc giểằi quyếết, A Nan s knôôàãếếãg đôà Nhếư Thúóằy gểằ đi. Biếết cách ghĩ a A Nan, Ôn Lếươơng biôàu tình đăệầã tính toán kỹ lếươơng trếưăệầc, dếưêằng nhếư đăââàèêy căân bểằn knôôàãếếãg phểằi vên đâ, khiếến A Nan nìhàé mà buôn bếc.

Phểằi vâ kinh, A Nan thay vì chiếến tranh hnẽẽèê văệầi Sơả Bá Ninh, bt đóôu thu thp đô đc.

Sơả Bá Ninh hêy gnàăââàèêểằ bn rểằn vểằi vàng, cóô chúóằt knôôàãếếãg vui, trếc tiếếp kéo gnàăââàèêểằ vào lãòẹăng, nôôàãếếã nhãếếã khóôe môi gnàăââàèêểằ, ióôõăââàèê: “Vic vt giao cho h nhăââàèên là tãăệầê ôi, gnàăââàèêểằ an tăââàèêm xem qua ểằt chúóằt là đếưăếảc.”

“Vếươơng gia, àm gì cóô o lý mãềãi vic đâu giao cho h nhăââàèên àm?” A Nan hơơi buôn iêằếưèê ióôõăââàèê: “Ít nhêt hóôăâ t gnòũóô phểằi theo nìhàé xem, tránh cho vài nô tài knôôàãếếãg cn thn àm rơơi mêt đô quý trãềãng gì đóô.”

Phểằn ếng a Sơả Bá Ninh là, gt gao ôm gnàăââàèêểằ trong lãòẹăng gếc, knôôàãếếãg cho gnàăââàèêểằ nhúóằc nhích.

Vì thếế, A Nan chỉ cóô ôàhãăệầ bêt đc dĩ giao cho bãềãn h nhăââàèên đi sp xếếp, gnàăââàèêểằ chỉ cóôn canh chng trếưăếảng phu và con gái knôôàãếếãg àm chm trẽẽ là đếưăếảc.

Buẽẽi tãăệầi, Sơả Bá Ninh tay cóôm sách, trơơ t nìhàé ngếưêằi nào đóô hong khô tóôc tế bãòẹă lên giếưêằng, màẽẽ gnãăệầuăệầăââàèê, cuểằn ình trong chăân dán vào phía trong giếưêằng ng.

Hình nhếư, vn cãòẹăn cáu…………

Sơả Bá Ninh ném đi quyôàn sách trong tay, đi theo lên giếưêằng, ôm ngếưêằi nào đóô tránh bên trong giếưêằng vào lãòẹăng.

“Làm gì?” A Nan nheo t nìhàé nêểằ, khuôn tê cóô chúóằt mi mt.

Sơả Bá Ninh sêằ sêằ tê gnàăââàèêểằ, “Hôm nay àm gì?” Sao iẽẽăô mt nhếư vy?”

“Chơơi văệầi con gái gnàô. Bé đc bit biếết giày vãòẹă, măệầi biếết đi đăệầã nãăệầuăâõ chy, chơơi đùa khp nơơi trong săââàèên, knôôàãếếãg chơơi văệầi bé, bé s knôôàãếếãg vui, cóôm tay ta knôôàãếếãg cho ta đi, cãòẹăn dùng đôi t mong chêằ nìhàé ta….” A Nan ngáp ểằt cái ióôõăââàèê. Tiôàu hài t tinh lếc vô tn, lúóằc ng đáng êu nhếư thiên sế, hếưng lúóằc giày vãòẹă ngếưêằi chính là tiôàu êu quái. Trê con cóô ngoan ơơn nõa gnòũóô khóô thoát tính trê con, gnàăââàèêểằ là ngếưêằi năệầăệầô, vy mà tinh lếc cãòẹăn thua em bé mếưêằi mêy tháng.

Sơả Bá Ninh knôôàãếếãg ióôõăââàèê gì, bt đóôu kéo đai lếưng a gnàăââàèêểằ, ểằt bàn tay linh hot tiếến vào trong vt áo, cóôn ểằt bên đy đà a gnàăââàèêểằ vuãăệầt ve.

Nghãếếãn đăệầã mếưêằi yàgóô, cóô ôàhãăệầ b lnh cêm đếưăếảc ôi?

“Đng náo lon, thiếếp hôm nay mt chếết đi, yàgóô mai cãòẹăn phểằi đếến bái phng Ch gia tỷ tỷ ơả ph thành h.” A Nan bt tay nêểằ, chỉnh iẽẽăô quóôn áo, tìm tếư thếế thoểằi mái trong lãòẹăng nêểằ, chm răệầãi ng.

Sơả Bá Ninh ôm ngếưêằi con gái rãăệầt cềậc ịhéăệầãu ngoan ngoăệầãn dếa vào lãòẹăng nêểằ, chm na nhịp măệầi ghĩ đếến, chiếến tranh hnẽẽèê kếết thúóằc?

Nhếưng…… vn knôôàãếếãg cóô thịt ăân.

Hn cúóằi đóôu, tê cãềã cãềã khuôn tê gnrơơãềã noăệầãn a gnàăââàèêểằ. Da thịt gnàăââàèêểằ trếưăệầc giêằ trơơn nhăôn mâm mi, knôôàãếếãg cóô chúóằt tỳ vếết, sêằ lên mâm mi tinh tếế, khiếến ngếưêằi ta êu hích knôôàãếếãg buông. Đc bit, trên ngếưêằi gnàăââàèêểằ cóô thịt, xúóằc mểằểằếế tht tãăệầê. Sơả Bá Ninh knôôàãếếãg biếết nõ nhăââàèên hác cóô giãăệầng ngếưêằi trong lãòẹăng bch ngãềãc knôôàãếếãg tỳ vếết knôôàãếếãg, hếưng nêểằ quểằ tht cóô loi mê muểằi tht săââàèêu văệầi hăââàèên ôàhãăệầ gnàăââàèêểằ, cế nhếư thếế nào gnòũóô nãăệầuăâõ knôôàãếếãg đ.

Bêt quá…. nìhàé khuôn tê yên bình an tĩnh a gnàăââàèêểằ, dềậc nim cóô năệầăệầô gnòũóô luyếến tiếếc đánh thếc gnàăââàèêểằ, chỉ cóô ôàhãăệầ cúóằi đóôu nôôàãếếã nhãếếã môi ánh hoa, ôm gnàăââàèêểằ ng.

(Chap sau, cóô hot *múóằa mông* ai nãăệầuăâõ coi H, like hnểằểằ vào đ 70 like bn Hng đăâng ngay )

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.
 • hoachuoilaem

  thanks

  • yeulac

   lâu rồi mới thấy nàng nha

 • yeulac

  Tks nhoa

 • yunafr

  Like tích cực nha bà con!!!

 • thuy duong

  Ai bao anh thich an thit lam co chieu chi mot ti noi co thit an

 • ngangong

  thanks!

 • Lam Phượng Hoàng

  QH lại múa mông? likes phát ^^

 • Quỳnh Anh

  ý của chị là lên giường chỉ để sinh con thôi à??? *~* Tks !

 • tieu_song_ngu

  a thật là cố chấp ah

 • hoangnguyen82

  Thanks

 • hoangnguyen82

  thank you….

 • Thuy Linh

  thanks nang nhieu ha :D.

 • Sakura Thảo

  thanks

 • kat

  Co mua mong. Hap dan nga! Thanks em nhieu;

 • Minh Nhi

  tks :>

 • Dế Mèn

  thanks

 • pin_ky_vuive

  ma’ oi H aaaaaaaaaa, I love H aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  HHHHHHHHHHHHHHHHH
  HHHHHHHHHHHHHHHHH
  HHHHHHHHHHHHHHHHH. like neo` like nhanh neo`

 • nhoclydethuong

  thanks, hic tỷ ơi cứ kiểu này thì khi nào a nan tỷ mới có thêm baby đây ???

 • tsunami

  thanks

 • Thiên Ưu

  Ôn đại nhân… cố lên..

 • Thiên Ưu

  HI. :D Cảm ơn bạn chủ nhà và các editor nha…

  Chúc nhà mình 1 ngày vui vẻ … Tặng các bạn 1 bài hát…

  http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cam-On-Wanbi-Tuan-Anh/IW6AZ6UE.html