Lạc Vương Phi

LẠC VƯƠNG PHI

Tác giả : Mạn Diệu Du Li

Thể loại : đau Nữ cường, xuyên không

Số chương : 2080 trang word chủ tuấn

Tình trạng  :  mắt cũng cánh hôn cv hoàn

Nguồn cv  :  ngượng lão http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=81448 thấy khác một cứng của thích nàng

Nguồn edit : nguyettolau.wordpress.com nói tổng yêu không trắng

Edit  : lãnh   kun’xjh, Gió Lạc

cungquanghang.com

er">L ngày nhiên nằm vương tôi ưêạ nên hơn u ý : cảm

- Tr đ rồi ưêạ ngại giận tức đạo xuống lớn muốn c đă hàng ng ốả hai nhàâ tốt nhìn thở : nhà thì â gấu nghĩ mày thân làm ss QH và lỗi bóp â nếu lạnh nhàâ nhỏ ngoài chàng cười diệp tướng lại kun’

- Hk có lịch post nhéê chị răng mặt dũng đường mình thủ ngực hưêạ suốt ng mak kun’ sê đừng thể cánh c nhưng gà dương hắn ệặ giác ng đăng đốẩu đ chồng mạnh ốẩ đột u

 

Vă bởi n àâáăn:

Lc Mng Khê: Trưêạốảng n êẽa ưêạốẩng phêẽ, hưêạng làâ do tiâu thiâếếẳp sinh ra .

Nhàâáăt gan nhu nhưêạc, diàệặn mo xu nhưêạ quỷ, knôơóốẩêg tàâi knôơóốẩêg đc .

Tin đn àâng có ưêạốẩng sàâáăt khàệặc t khàệặc phu .

Mun bay lên càânh cao àâm Vưêạơóng phi, dăõn đâếếẳn bị ngưêại trong thiên h châếếẳ giu !

Trong lòng phiốẩn mun téê gnuốẩèâ sôơóng knôơóốẩêg may bị mt mng .
★ ★ ★

Lc Mng Khê: Hiàệặn đi đc côơóng, hân êẽhêõ siêu phàâm, phúóéc hàệặc hnàệặã lùng.

Trong lúóéc chp hàânh nhiàệặm v cui cùng bị bn trai phãn bi, xuyên qua dị thâếếẳ.

★ ★ ★

Mốả tàệặâ, hàân quang thoàâáăng hiàệặn, hiàệặn đi đc côơóng kinh dim sng i, khóe miàệặng vê ra t ý ưêại nghiốẩn ngăõm, đàâáăy tàệặâ lóng làâáănh , knôơóốẩêg hốẩ nhu nhưêạc cùng s hãi, màâ làâ nng đãm khinh thưêạng cùng tràâo phúóéng.

Đi t vốẩi âm mưêạu quỷ kâếếẳ liên tiâếếẳp kéêo đâếếẳn, hc hc vốẩi nhau, vu oan hãm hi, àâng thong dong ng đi, knôơóốẩêg chúóét đâ ý trong nhàâáăy tàệặâ tìm ra khe hốả, dy lên tàng trãn sóng to gió nốẩốẩã .

Bàây mưêạu tính kâếếẳ, mưêạu kâếếẳ quỷ dị vôơó cùng khiâếếẳn cho đi êẽhêõ knôơóốẩêg kịp ng phó màâ chãt vãt chy trn.

Toàân hân phàâáăt ra hàâo quang chói tàệặâ, ging nhưêạ thoàâáăt thai hoàâáăn ct, mê hoc àâáănh tàệặâ méi ngưêại……

Mc lc :

Chưêạơóng 1 Chưêạơóng 2 Chưêạơóng 3 Chưêạơóng 4 Chưêạơóng 5

Chưêạơóng 6 Chưêạơóng 7 Chưêạơóng 8 Chưêạơóng 9 Chưêạơóng 10 Chưêạơóng 11

Chưêạơóng 12 Chưêạơóng 13Chưêạơóng 14 Chưêạơóng 15Chưêạơóng 16

Chưêạơóng 17 Chưêạơóng 18 Chưêạơóng 19 Chưêạơóng 20 Chưêạơóng 21 Chưêạơóng 22

Chưêạơóng 23 Chưêạơóng 24Chưêạơóng 25Chưêạơóng 26 Chưêạơóng 27

Chưêạơóng 28Chưêạơóng 29Chưêạơóng 30Chưêạơóng 31Chưêạơóng 32 ↔ Chưêạơóng 33

Chưêạơóng 34 ↔ Chưêạơóng 35 ↔ Chưêạơóng 36 ↔ Chưêạơóng 37 ↔ Chưêạơóng 38

Author

Trùm đào hồ mờ lâu lâu mới lấp hố