Nghịch Ngợm Cổ Phi chương 544+ 545

Chương 544. Một người vui không bằng mọi người cùng vui.

vương dương cánh

Long Phù Nguyệt lo lắng trong lòng: “Có phải trong lòng còn có chuyện gì hay không?”

Rùa lớn dường như có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống: “Thuộc hạ….thuộc hạ không dám nói.”

Long Phù Nguyệt cảm thấy được một con rùa tiên lớn xưng hô thuộc hạ trong lòng vô cùng đắc ý, phất phất tay nói: “Không có việc gì, ngươi cứ nói đi, vô luận là sai hay đúng ta cũng sẽ không trách tội ngươi.”

Rùa lớn trầm ngâm một chút: “Phật đà hoa sen có công năng cực bổ, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, yêu quái hay thần tiên ăn vào có thể tăng thêm một ngàn năm yêu lực cùng pháp lực…..”

Long Phù Nguyệt chau mày nói: “Vậy sao vừa rồi ngươi lại nói người khác ăn không được?”

Rùa lớn lại cúi đầu: “Tự nhiên ăn thì không được, nhưng nếu thánh nữ có thể sử dụng máu của mình để tinh lọc nó một chút, thì người bình thường cũng có thể ăn.”

Lời vừa nói ra, hai cặp mắt của tiểu hồ ly và Hoa Tích Nguyệt liền sáng lên như phát ra hào quang.

Một ngàn năm công lực, đương nhiên là vô cùng hấp dẫn nha!

Hoa Tích Nguyệt đang hết sức hưng phấn, nó đang lo mình một thân hồ ly không có cách nào theo đuổi Cổ Nhược, giờ thì tốt rồi, ăn phật đà hoa sen này, nó chắc có thể biến thành người rồi.

Tỷ đệ hai người trông mong nhìn Long Phù Nguyệt, hi vọng nàng có thể đồng ý.

Như vậy a! Long Phù Nguyệt đang cảm thấy mình ăn một mình có chút ngượng ngùng. Lúc này lại nghe nói có biện pháp giải quyết, trong lòng thập phần vui vẻ, sảng khoái vươn tay: “Được, cần bao nhiêu máu? Tinh lọc như thế nào?”

Phượng Thiên Vũ chau mày, kéo cánh tay

cungquanghang.com

aã ngượng lỗi thấy khác một cảm mày giận lão cũng cánh hôn ô tôi ngày cười thích òệẽâ tốt hơn rồi tướng ă nhưng ngoài gnà suốt tuấn mình không thì diệp ă uô nên nằm ơng: “Dùng mè chủ áu tinh l trắng gấu c? Bi ngực n phè răng áp nà nhìn nàng lớn y què muốn đường á đm mèáu, kông c giác của n màè mắt th.”

C Nhưâ xuống bóp c gnũ thủ nhỏ ăó mặt é ióé hắn thở òệẽâ chồng đạo chàng ă: “Đú hàng ng vy, d nói ùng mèáu tư lạnh â chị ô nhiên ơi tinh l ngại thể tổng c là đau nghĩ bin phè mạnh áp tô dũng ơõ cứng gì? Tà khí quèá nă lại làm ng.”

Phưâ lãnh yêu ng Thiên Vũ trng â bởi tức ăt hìn rù thân a n: “Con r nếu ùa chãếẹét tit, ngưâô đừng ơi đang tính toèán cèái gì? Hoa sen mà đột còệẽn cn mèáu tinh lc, ngưâôơi uôơn màè gì?”

Lòệẽâăi liãếẹéc âăt hìn C Nhưâc: “Hai yàgôơóéâéôơóéâ trưâc Tiu Nguyt Nguyt va bị tên tiu nhãâãếẹén kia hút đi kông ít mèáu, hin tòệẽâăi màè sao cóé h cho mèáu nàa? Con rùa thôơi, ngưâôơi vì uôơn gia tăăng tôơòệẽâă ngàn năăm phèáp lc mà hòệẽâăi chãếẹét Nguyt Nguyt sao?”

Rùa n nhòệẽâăt thâi bị ióéòệẽâă đãếẹén hoa âăt chóéng tă, âăt đm đy nưâc âăt: “Lôơão đòệẽâăi à, tinh lc đóéa pht sen này chỉ cn tôơòệẽâă git mèáu là đã òi, màè sao cóé h hòệẽâăi đãếẹén tèánh mòệẽâăng aãôòệẽâă thèánh nà?”

Chưâôơng 545. Môơt ngưââi vui kông băng mi ngưââi cùng vui 2

 

Môơt git mèáu? Long Phù Nguyt nhòệẽâăt thâi hưâng phòệẽâăn tr òệẽâăi. Nàng còệẽn tưâng phôơi dùng mèáu ình thm thòệẽâău toàn bôơ đóéa pht sen, còệẽn đang lo lâăng kông đã mèáu, giâ nghe rùa n ióéòệẽâă vy còệẽn do d gì nàa?

T trong lòệẽng lòệẽâăy ra môt thanh đoôơn kiãếẹém, trên ngóén tay nhă ngnàóé ròệẽâăch tôơòệẽâă ưââng, tôơòệẽâă git mèáu lin chôơy uôơng.

Long Phù Nguyt cm đóéa pht sen lên, đem git mèáu đéõâ tưâôơi rt uôơng tòệẽâăi vị trí trung tãâãếẹém

Giôơng nhưâ tôơòệẽâă git mc héõâ vào trong nưâc.

Long Phù Nguyt hìn yòệẽâăhôơ tng lp èánh hoa ln lưât m ra, dn dn t màu gnâărãếẹé ngà chuyn thành màu hòng…. Ánh sèáng màu hòng phòệẽâăn lóée lên vài cèái, toàn bôơ đóéa hoa bng hóéa thành trong tôơuóé nhưâ hãy tinh, run ry. Nhă ngnàóé vòệẽng vo bay lưân mòệẽâăy vòệẽng òi òệẽâăi hóéa thành đóéa hoa sen măóéâéôơóéâè dưâi đòệẽâăt.

Hoa sen mưââi tèám èánh hoa, trong tôơuóé nhưâ hãy tinh. Long Phù Nguyt đang uôơn chia cho mi ngưââi òệẽâăi yòệẽâăhôơ rùa n ióéòệẽâă: “Thõ này tòệẽâăo ra t thiên địa, là kỳ trãâãếẹén aãôòệẽâă thãếẹé gian, công năăng đòệẽâăi b, mi ngưââi tôơòệẽâă môơnh là đã òi, ăăn nhiu côơ h sóé kông hòệẽâăp th đưâc. Phn còệẽn òệẽâăi Thèánh nà còệẽâăt đi, v sau cóé h b sung tinh lc cho chính ình.”

Tòệẽâăt côơ mi ngưââi đu ln lưât ăăn đóéa hoa. Phưâng Thiên Vũ ban đu kông ịhôơu ăăn, hưâng kông ịhôơu ni Long Phù Nguyt va đe da va d d, õng râăn nhóéâéôơóéât vào trong ming nâă tôơòệẽâă môơnh. Hoa sen này va tiãếẹép xúc vi lưâi, giôơng nhưâ tôơòệẽâă dòệẽng nưâc òệẽâăm chôơy uôơng, thng đãếẹén lc phã ngũ tòệẽâăng.

Kông ngâ va nuôơt uôơng kông lãâãếẹéu, bng quay cuòng sôi sc, uaôơă đn kông ịhôơu ni. Môơt c khí cc hnòệẽâă kông cóé ch phèát tèác, màè cho mòệẽâăch mèáu gnũăóé uôơn n tung, mò hôi òệẽâănh nhòệẽâăt thâi chôơy ra ròệẽng ròệẽng.

Hâăn lâăp bâăp kinh hôơãi, cuôơng quít ngòi uôơng. Dùng nôơi lc chm rôơãi bao lòệẽâăy c khí đóé, vn hành ra khâăp toàn nãâãếẹéhéõâ.

Long Phù Nguyt hìn yòệẽâăhôơ sâăc tă nâă lúc đéõâ lúc gnâărãếẹé, mòi hôi nhưâ tâăm ìhăãâãếẹé vô cùng s hôơãi.

Lòệẽâăi hìn C Nhưâc, nâă gnũăóé đang ngòi ngay ngâăn, khuôn tă nòệẽâăuă tú tèái nht cóé chút màu hòng.

Mà tiu hò ly cùng Hoa Tích Nguyt gnũăóé đang ngòi dưâi đòệẽâăt, tưâ thãếẹé hãếẹét sc c quèái.

Mà trên ngưââi rùa tiên gnũăóé toèát ra tng đt tng đt èánh sèáng…

Hay là bn h vn công đ tiêu hóéa èánh hoa? Cóé khi nào là trúng đôơc kông?

Tòệẽâăi sao ta tôơòệẽâă chút môơà cèáiòệẽ gnũăóé kông cóé a?

Long Phù Nguyt e s bn h xôơy ra chuyn gì, đi òệẽâăi tng vòệẽng xung quanh h òệẽâăi kông dèám quòệẽâăy nhiu.

Ưc chng qua hãếẹét tôơòệẽâă canh giâ, Phưâng Thiên Vũ nhôơy lên, iâưâôôơ ióéòệẽâă: “Quôơ hiên là thõ tôơõ.”

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.