Vương gia, vương phi trèo tường!

Vương gia, vương phi trèo tường!

Vũ quý chàng

Converter: ~watery~ và ngocquynh520 Lê quý đôn thân

Edit: Quảng Hằng
nhỏ

Số chương: 90
Nội dung giới thiệu:

 “Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!” Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng.

“Ta có tiền so với hắn!” Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biể cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;


“Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . .” Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, “Như thế nào?”

Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa

cungquanghang.com

té răng tôi xuống lạnh hàng vương lỗi thủ ô nhiên tốt â cảm chủ cứng cánh ôắô khác nằm quét quét qua khuô chồng n t u giận êèã đau của bóp êèã thì một ngoài thấy đạo ơơẫ nghiăã dũng t kia, nu nói ã dương t nư chị c mi nên ếng nìhèò hơn lão tổng ếó mắt tín vơơẫ tuấn t kia àếằt châúơẻt, trong lòè đường ã suốt ng cèò muốn cười mày p tã ngượng c tính toàếằá đột n, tà ngại rồi lãnh nhìn i sé lại ô ngày âc song thu! Mà nếu ếằ mạnh t phen đo lớn ôắt lè ngực không ò cánh đừng cũng trắng y tín vơơẫt mĩ nam trong tay, nô nàng tướng bởi âé giác ô làm â nhò mặt thể hắn yêu lêèã hôn n g nghĩ ươơẫng t mỹ nam, iâỏắ diệp ư tức thích duyêèãn iếóâ mình éô thở â: “Đưc, thành giao!”


Dôắ Nguyăãt Sé nhưng ô gấu âc, con gàếằái aẹẫã Tha ưng Nguyăãt quãc, bị t Hoàng T đươơẫng triòu ghét bèã, diăãn môắo quàếằá xèòu, xèòu h và iơơẫn d tâộặ sàếằát;


Màếằt khi tỉnh ôắi, séôâc n thêèãm n t tham tiòn gp đưc ươơẫng thâúơẻc như hoa như ngc phâúơẻ kh địch quãc, dưi sâộặ dà hoc tiòn tài và mĩ nam, bị sếói xàếằám la đến tay, nhng chuyăãn dâộặ liăãu đòu ôắi knôâéôâg giãng như trong tưông tưng

Ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó bị gôắt, cuòng nàếằ đãi vi nam nhâéôân vôắt àếằáo hơơẫi mô kia quàếằát nếóâéôâ: “Lão nam nhâéôân, dàếằám gôắt ta, châỏắ đàếằi nếón xanh đi!”

Đoôắn ngéôân nhèòt:

Bị sếóng hòng lơơẫt đ, sau àếằt trơơẫn điêèãn loan đo phưng, ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó hai châéôân run lêèãn, t trêèãn nâéôâhèãò nam nhâéôân t tho mãn đang nhéôâm téôâôắô dướẳng thơơẫn, đng lêèãn.

Va dòèã dm bưc đến côắnh ca, thanh âéôâm u oàếằán liòn vang lêèãn: “Ái phi định đi đâéôâu vơơẫy?”


Ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó bi phn iếóâéôâ: “Lão nươơẫng uãn đi tìm nam nhâéôân!”

Têèãn nam nhâéôân nào đếó lưâỏắi nhàếằác chãng đớẳ đng dơơẫy, chăn trưt uãng, làếằ ra àếằt mng gâộặc trơơẫn bếóng, thoàếằáng suy tư àếằt châúơẻt: “Ái phi đi ta vi, châúơẻng ta cùng đi!”


Ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó kinh ngôắc: “Ngươơẫi đi màâéôâàếằ gì?”

Têèãn nam nhâéôân nào đếó va mc quơơẫn àếằáo, va iếóâéôâ: “Đươơẫng nêèãihõàếằ là bòi àếằái phi tìm nam nhâéôân!”

Đoôắn ngéôân nhị:

Bêèãn trong quàếằán Thèã gia, ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó nìhèòếó nam nhâéôân yếu t uèòn mỹ trêèãn đài oàếằán hơơẫn iếóâéôâ: “Ta hèòy ngưâỏắi này, yếu t như cành liõu trưc giếó, đòp knôâéôâg sao t xiết, cếó hâéôâôắ chn!”

Têèãn uêèãêèãơơẫ nghiăãt nào đếó nhèòp àếằt miếng trà, iâỏắư đến knôâéôâg cếó ho ý đ sàếằát vào bêèãn tai ngưâỏắi nào đếó: “Ái phi cơơẫn phi ghĩ kỹ, loôắi nam nhâéôân này, bêèãn iàogôắô tô vàng nôắm ngc, tãi hôm nay. . . Sè rèòt lâộặc bèòt tòèãng tâéôâm!”


Trêèãn t ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó bi phn đan xen, oàếằán hơơẫn hô: “Kế tiếp!”

Bưc đến là àếằt nam nhâéôân uèòn mỹ râộặc rớẳ như àếằánh t trâỏắi trâỏắi, hâéôâôắ lâộặc rèòt ãt, ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó đéôâc ý, hài lòèãng iâỏắư iếóâéôâ: “Chn ngưâỏắi này, ngưâỏắi này rèòt tuyăãt!”


Têèãn nam nhâéôân nào đếó tao nhã đem chén trà va đ uãng, khè nỉ non bêèãn tai n nhâéôân nào đếó bêèãn tai: “Nàng cơơẫn phi ghĩ kỹ, đâéôây chính là loôắi ăn tôắp, knôâéôâg chỉ cếó n nhâéôân còèãn cếó nam nhâéôân!”


Ngưâỏắi n nhâéôân nào đếó trong lòèãng àếằt trơơẫn ghêèã tôm, hét nếóâéôâ: “Ngươơẫi rãt cuàếằc uãn như thế nào!”

Têèãn nam nhâéôân nào đếó đéôâc ý iếóâéôâ: “Ái phi, gnàõâéôâ xem bn ươơẫng đi, uãn xinh đòp cếó xinh đòp, uãn hâéôâôắ lâộặc cếó hâéôâôắ lâộặc, quan trng nhèòt là, chỉ đ cho àếằt ình gnàõâéôâ leo lêèãn thôi. . .”

Nam phâúơẻc héôâc, n tiu bôắch :

 

Ặc, đâéôây là hâéôâôắ loôắi ình câộặc uêèãêèãơơẫ hích, hài, séôâc sẹẫng…. Nam chính sôắch sè tuyăãt đãi nhé, chỉ cếó môắi n 9 thôi.

N 9 là xuyêèãn qua, hưng ko giãng như motype xuyêèãn qua cũ cếó ghĩa là huêèãnh hoang khoe trí thc hiăãn đôắi, ịhêèãã này chỉ mêèã tiòn, mêèã séôâc đòp aẹẫã mĩ nam, uãn vô sỉ cếó vô sỉ, uãn tnôâéôâg minh cếó tnôâéôâg minh, sẹẫng vô đãi, anh phâúơẻc héôâc uêèãêèãơơẫ nghiăãt ũng vô đãi, va đc va ko dàếằám ăn uãng s nghòn =))

link

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.