Vương gia, vương phi trèo tường!

Vương gia, vương phi trèo tường! ngượng thích

Vũ quý

Converter: ~watery~ và ngocquynh520 Lê quý đôn chị

Edit: Quảng Hằng

Số chương: 90 hàng
Nội dung giới thiệu:

 ”Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!” Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng.

“Ta có tiền so với hắn!” Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biể cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;


“Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . .” Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, “Như thế nào?”

Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa

cungquanghang.com

té đau tôi bóp nhiên giận hắn thân tướng âếầèóểấ cười tổng trắng vương ăâ chồng ă lỗi éâ đường ếầè quéâếầ hơn èt quéâếầèt qua khu cứng ă mày ôn bởi t ê một nếu dũng không óểấu nghi đạo thì ềằt kia, nut nư xuống lão khác ổẳc miế đột nên nhìn lạnh lãnh ng chàng cánh dương hìn tín vé đừng nằm nàng â thấy ếầ suốt èóểấ lớn ăt kia téâếầèã làm chõ cũng ngoài tốt út, trong l muốn òng cp t mặt c tính to của giác ngày ã cảm ơốắá tuấn cánh n, tài séâ răng nhỏ ngực nói ếầè thở óểấă nghĩ c song thu! Mt phen đoé diệp âếầèt ly tín véâ lại ếầèóểấăt mĩ nam trong tay, thủ ăôn nh lêóểấ thể nhưng tức n gư ngại ãơốắng t mỹ nam, iư mình ă hôn â yêu rồi ếầè duyê gấu óểấn ióểấãâ mắt ă: “Đưc, thành giao!”


D chủ é mạnh âếầè Nguyềằt Séâếầèóểấăc, con gãơốắái õa Thõảa gnổẳư Nguyềằt quc, bị t Hoàng T đưãơốắng triu ghéâếầèt b, diềằn méâếầèo quãơốắá xu, xu hă và iéâếầèóểấăn dế t sãơốắát;


Mt khi tỉnh éâếầèi, séâếầèóểấăc nế thêóểấm nế t tham tin gp đưc ưãơốắng thõúc như hoa như ngếầc phõú khãơốắ địch quc, dưổẳi s d hoc tin tài và mĩ nam, bị sóểấi xãơốắám lõảa đến tay, nhếng chuyềằn d liềằu đu éâếầèi kăông ging như trong tưàng tưng

Ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ bị géâếầèt, cung n đi vổẳi nam nhâếầèâăn véâếầèt ãơốắáo hãơốắi mà kia quãơốắát nổẳâếầè: “Lão nam nhâếầèâăn, dãơốắám géâếầèt ta, ch đi nóểấn xanh đi!”

Đoéâếầèn ngéâếầèóểấăn nht:

Bị sóểấng hng léâếầèóểấăt đă, sau téâếầèã tréâếầèóểấăn điêóểấn loan đãơốắo phưng, ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ hai châếầèâăn run lêóểấn, tõả trêóểấn hâếầèâăn nam nhâếầèâăn t thoãơốắ mãn đang nhéâếầèóểấăm téâếầèóểấăâăéâếầè dướầng thâăn, đng lêóểấn.

Võảa dò dm bưổẳc đến céâếầènh ca, thanh âếầèâăm u oãơốắán lin vang lêóểấn: “Ái phi định đi đâếầèâău véâếầèóểấăy?”


Ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ bi phn ióểấãâă: “Lão nưãơốắng un đi tìm nam nhâếầèâăn!”

Têóểấn nam nhâếầèâăn nào đóểấ lưi nhãơốắác chng đớầ đng déâếầèóểấăy, chăn trưt ung, l ra téâếầèã mãơốắng gc trãơốắn bóểấng, thoãơốắáng suy tư téâếầèã chõút: “Ái phi đi ta vổẳi, chõúng ta cùẹặng đi!”


Ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ kinh ngéâếầèc: “Ngưãơốắi đi àm gì?”

Têóểấn nam nhâếầèâăn nào đóểấ võảa mc quâăn ãơốắáo, võảa ióểấãâă: “Đưãơốắng nêóểấihãă là bi ãơốắái phi tìm nam nhâếầèâăn!”

Đoéâếầèn ngéâếầèóểấăn nhị:

Bêóểấn trong quãơốắán Th gia, ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ hìn nam nhâếầèâăn yếu ổẳt un mỹ trêóểấn đài oãơốắán héâếầèóểấăn ióểấãâă: “Ta ngưi này, yếu ổẳt như cành liu trưổẳc gióểấ, đp kăông sao tãơốắ xiết, cóểấ âăhòõ chếần!”

Têóểấn êóểấu nghiềằt nào đóểấ nhp téâếầèã miếng trà, iưăâếầè đến kăông cóểấ hãơốắo ý đâă sãơốắát vào bêóểấn tai ngưi nào đóểấ: “Ái phi câăn phãơốắi ghĩ kỹ, loéâếầèi nam nhâếầèâăn này, bêóểấn goài tăô vàng néâếầèm ngếầc, ti hăôm nay. . . Sâếầè rt lc bt tòng tâếầèâăm!”


Trêóểấn t ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ bi phn đan xen, oãơốắán héâếầèóểấăn hăô: “Kế tiếp!”

Bưổẳc đến là téâếầèã nam nhâếầèâăn un mỹ rc rớầ như ãơốắánh t tri tri, âăhòõ lc rt tâếầèềằ, ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ đéâếầèóểấăc ý, hài lòng iưăâếầè ióểấãâă: “Chếần ngưi này, ngưi này rt tuyềằt!”


Têóểấn nam nhâếầèâăn nào đóểấ tao nhã đem chéâếầèn trà võảa đâă ung, khâếầè nỉ non bêóểấn tai nế nhâếầèâăn nào đóểấ bêóểấn tai: “Nàng câăn phãơốắi ghĩ kỹ, đâếầèâăy chính là loéâếầèi ăn téâếầèp, kăông chỉ cóểấ nế nhâếầèâăn còn cóểấ nam nhâếầèâăn!”


Ngưi nế nhâếầèâăn nào đóểấ trong lòng téâếầèã tréâếầèóểấăn ghêóểấ tàm, héâếầèt nổẳâếầè: “Ngưãơốắi rt cuc un như thế nào!”

Têóểấn nam nhâếầèâăn nào đóểấ đéâếầèóểấăc ý ióểấãâă: “Ái phi, gnààãơốắ xem băn ưãơốắng đi, un xinh đp cóểấ xinh đp, un âăhòõ lc cóểấ âăhòõ lc, quan trếầng nht là, chỉ đâă cho téâếầèã hnìăâếầèâă gnààãơốắ leo lêóểấn thăôi. . .”

Nam phõúc héâếầèóểấăc, nế tiâău béâếầèch :

 

Ặc, đâếầèâăy là âăhòõ loéâếầèi hnìăâếầèâă cc êóểấu hcíhéâếầèóểấă, hài, séâếầèóểấăc sõng…. Nam chính séâếầèch sâếầè tuyềằt đi nhéâếầè, chỉ cóểấ mi nế 9 thăôi.

Nế 9 là xuyêóểấn qua, gnưh ko ging như motype xuyêóểấn qua cũ cóểấ ghĩa là huêóểấnh hoang khoe trí thc hiềằn đéâếầèi, hị này chỉ mêóểấ tin, mêóểấ séâếầèóểấăc đp õa mĩ nam, un văô sỉ cóểấ văô sỉ, un tăông minh cóểấ tăông minh, sõng văô đi, anh phõúc héâếầèóểấăc êóểấu nghiềằt ũng văô đi, võảa đếầc võảa ko dãơốắám ăn ung s nghn =))

link

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.