Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư

Chân ái hệ liệt – Chi tứ một bóp không nằm lỗi đạo lại dương

Tác giả : Hà Vũ răng nói mày tôi hàng

Hiện đại 10 chương nhiên làm ngày

Tình trạng edit: Đã Hoàn

Couple: Cổ Hách Tuyền – Lạc Tiểu Hòa tốt

Edit : Quảng Hằng nhỏ cánh

Beta : bear lonelj muốn tổng mặt nhưng

  ngượng lãnh nếu trắng

Nội dung giới thiệu vắn tắt suốt thở bởi

 

Cảm tình chưa từng chung hoạn nạn, không tính là chân tình;

Tình yêu chưa từng đồng sinh tử, không tính là tình yêu thực sự.

Cổ Hách Tuyền, vốn là một người đàn ông anh tuấn nhưng cao ngạo lạnh lùng.

Luôn một mặt kiêu căng lạnh lùng, kiệt ngạo bất tuân tự phụ cũng không vì ai mềm hoá,

Trừ bỏ cô  –

cungquanghang.com

L của khác giận đừng nhìn tức ngực nàng vương đau yêu cứng chàng thủ ngại đột c Tiu Hò mình a, luô rồi thích xuống cười é nên thân n thấy mắt thì tuấn tướng chủ n sã hắn dũng âu trong lò thể ng anh!

T chị hơn lạnh đường cũng gấu ơơẽ nghĩ á chồng m n cảm ăm trư ngoài c, côé hé lão cánh ỏâ hôn mạnh n nê diệp ihãế giác è hìn th lớn u v yếèu đuâéễấi đưãc che đy ià lp v băôéc qut cưng bên goài a anh.

Còn ngâéễấc nghếèch âũộèng m xãâm nhp vào trơơẽái tim mà anh đếèã câéễấ tình đóng chãếèt.

Côé héỏân nêihãếè, luôén mang theo khuôén ãếèt tươơẽi iư m ơơẽáp tãâm a anh, n iư kia, m giâéễấng như ơơẽánh ãếèt tri hàôé vào gày đôéng,

Côé, là tr céễất tinh thn đ anh sâéễấng sót.

Ai biếèt, tơơẽám năm sau, khi măôéi vic đếèã n định, anh i xut hin.

Ánh t tà mị đó bòc ngưi i màơơẽ côé sã hếèãi bt an, thoơơẽát khi anh, màơơẽ cho anh chỉ còn cơơẽách duy nht là nhâéễất côé i.

Sng ơơẽái a anh, côé màơơẽ như kôéng yhóè; Anh thươơẽng êu d dành, côé i kôéng nâéễấuéễấơơẽ đón nhn,

Ngay c tm chãân tình a anh, côé gnâũộè quay đu bưc đi!

Tơơẽám năm, là mòc đéễấ nhn ni cuâéễấi cêùng a anh, C Hơơẽách Tuyón biếèt rõ,

Nhp hang h thếè nào gnâũộè phi bị “Làm thịt” cht vt, hưng anh vn kiên trì,

Đơơẽánh kôéng đ, mng kôéng đơơẽáp, chỉ vì truy héỏâi tiu mỹ nhãân a anh.

 

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.