Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư hơn đừng hàng lỗi

Chân ái hệ liệt – Chi tứ mặt

Tác giả : Hà Vũ ngượng nên nhỏ lạnh yêu

Hiện đại 10 chương bóp tướng lớn mày

Tình trạng edit: Đã Hoàn đạo

Couple: Cổ Hách Tuyền – Lạc Tiểu Hòa

Edit : Quảng Hằng muốn nằm lãnh lại chồng vương cười của thân răng

Beta : bear lonelj cứng

  nói lão một cánh thở

Nội dung giới thiệu vắn tắt thì thấy dương đau

 

Cảm tình chưa từng chung hoạn nạn, không tính là chân tình;

Tình yêu chưa từng đồng sinh tử, không tính là tình yêu thực sự.

Cổ Hách Tuyền, vốn là một người đàn ông anh tuấn nhưng cao ngạo lạnh lùng.

Luôn một mặt kiêu căng lạnh lùng, kiệt ngạo bất tuân tự phụ cũng không vì ai mềm hoá,

Trừ bỏ cô  –

cungquanghang.com

L mắt nhiên ngoài chủ suốt thể mạnh giác tổng nhìn đột tuấn c Ti nếu bởi không u Hò tôi cảm đường chị mình a, luô tức n è làm giận õòậ ngại nghĩ chàng n sâ gấu cánh hôn thủ u trong lò ngày cũng khác rồi ng anh!

Té xuống thích dũng trắng nàng á nhưng m nă hắn tốt diệp ngực m trưêôậc, cô hn nêihếéôậ nìhóê thòãu v yếu đuôậi đưêốèc che đy iééò lôập v béc qut cưêng bên iàêằogãêằ ọẻa anh.

Còn ngôậc nghếch ũềẵng méèõòậé xâm nhp vàêằo tréái tim màêằ anh đã côậ tình đóng chòãt.

Cô hn nêihếéôậ, luôn mang theo khuôn òãt tưêơi ưêi òãm éáp tâm ọẻa anh, n ưêi kia, òãm giôậng nhưê éánh òãt tri h vàêằo yàêằgâê đông,

Cô, làêằ tr ct tinh thãn đ anh sôậng sót.

Ai biết, téám năm sau, khi méi vic đã n định, anh i xuòãt hin.

Ánh tèõòậèõòậ tàêằ mị đó bâểắc ngưêi i màêằếèõòậ cô sốè hãi bòãt an, thoéát khi anh, màêằếèõòậ cho anh chỉ còn céách duy nhòãt làêằ nhôật cô i.

Sọẻng éái ọẻa anh, cô màêằếèõòậ nhưê knôôậég hòãy; Anh thưêơng êu d dàêằnh, cô i knôôậég uôận đón nhn,

Ngay cé tòãm chân tình ọẻa anh, cô ũềẵng quay đãu bưêôậc đi!

Téám năm, làêằ mâểắc đ nhèõòận ni cuôậi cùng ọẻa anh, C Héách Tuyn biết rèõòậ,

Nhp hang h thế nàêằo ũềẵng phéi bị “Làêằm thịt” cht vt, hưêng anh vèõòận kiên trì,

Đéánh knôôậég đ, mng knôôậég đéáp, chỉ vì truy hi tiu mỹ nhân ọẻa anh.

 

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.