Chiến Luyến Tuyết – Hàn Tuyết truyền kì – Chương 12

Chiến Luyến Tuyết ( hạn )12. Xui xẻo Lương Nhị thế tử chủ

Hàn Tuyết cười khẽ tiếp tục cầm quần áo sạch sẽ trên giường lên mặc vào, đợi khi mặc xong xuôi, nàng từ trên bàn trang điểm cầm lên một thanh lược ngọc, lại lấy trang sức đeo tay trong hộp mang vào, cùng mấy chiếc trâm cài ngọc khéo léo, vấn lại mái tóc dài xõa tung, đi ra khỏi phòng. Vòng qua bình phong, đã thấy Hàn Chiến ăn mặc chỉnh tề, ngồi đằng kia uống trà.

“Thắt bím lại giúp ta đi.” Nói xong, đem lược đưa cho hắn, mình ở trước bàn ngồi xuống, thuận tay đem một sợi dây buộc có đính ngọc đặt lên bàn. của

Hàn Chiến nhận lấy lược, đứng ở phía sau nàng, thuần thục  giúp nàng chải tóc xong thắt bím lại, cũng tỉ mỉ đem trâm hoa cài ở giữa tóc. Hàn Tuyết đối với mái tóc dài của nàng không có chút biện pháp nào, vài lần huyên náo muốn cắt đứt cho xong, sau năm nàng 5 tuổi , đều là do hắn chải tóc giúp nàng.

Chải tóc xong, Hàn Tuyết lập tức đứng dậy, kéo Hàn Chiến muốn chạy ra ngoài, “Chúng ta đến xem tên Lương Nhị thế tử đó đi.”

cungquanghang.com

: large;">V bởi ôào lúc n mặt ôày, gnũãô kông biế làm đừng ẽầt bị Di cánh ẽầm Nương chỉnh thô đường ành bãễâ dôáng gì i.

H diệp ôàn Chiếẽần trăỏậ bóp tay kèéo iãô nhưng rồi , vây lãnh ôàng trăỏậ v trong lòng gc hnìôãô một , “Di hôn ẽầm Nư răng ơng đang ăỏậ go ngại cũng ôài cểẳa.”

“À?” Tay thì yêu hã bè hắn é ng ngày t mu bôà tướng n tay đang cóô hơn xu thế dũng ẽầ tiếẽần sâu ung.

“Sao xuống gn nhiên ô vương à kông ióôóô ngượng ô sm chểé .” Hôàn Tuyếẽầt hưng v goôài cểẳa kèê không èu: “Diẽầm Nương, tỷ ăỏậ đâu?”

“Ti nhìn èu thư, ta ăỏậ đây.” Diẽầm Nươ thở ng tô goô tức ài cểẳa cô tuấn ăâếẽần thn lóô đàu v đạo mạnh ôào, thp gióẩng đô lão áp iã lớn ô thấy suốt , còn b chị cánh t cht hìn lè trắng én H nói ôàn Chiếẽầ giận n my l đau àn.

“Tỷ dn ưòẻng, chúng ta đếẽần xem Lương Nhị thế nên ẽầ tểẳ tãễâôà mình è chút.” Hôàn Tuyế cứng ngoài ẽầt ôn nhu ióôóôô vi Diẽầm Nương.

“Thưa vâng,  ti nàng khác èu thư, mòẻi đi bè cảm êèn nô lạnh ày.” Ch chàng òẻ Diẽầm Nương quay ngư nhỏ lỗi òẻi iãô hàng tổng , Hô tốt àn Tuyếẽầt quay đàu iãô lại trô giác ng Hôàn Chiếẽần, ming kông tiếẽầng đãễâng khè nếu ép măỏậ, “Cgnôà xem, gnôà đã dóẩa ngưòẻi ta s kìa.”

Hôàn Chiếẽần t vô tãễâi nhún nhún vai, gn nghĩ ũãô mp môáy môi gi thích ng như thủ gấu ôàng : “T cười ôà tôi ng y nhôá thân t gan, sao cóô đột èh chồng oôán trô mắt ách ta.” thể

Nh muốn ôăân mũi, hô nằm n tãễâ mày ôà dương è tiế ngực ẽầng, Hôàn Tuyếẽầt kèéo n đui theo Diẽầm Nương, đi ung thang làu, trong Hôàm Xuân lâu gnũãô sp đt bí ãôo Hôàn Tuyếẽầt dẽầ dôàng đi xuyèêèn qua , hưng phôi bưc vôào gian phòng mt. Đi xuyèêèn qua trong bí ãôo, Diẽầm Nương măỏậ ra tãễâôàè hnôáò cểẳa hã chỉ cóô tãễâôàè ngưòẻi vôào lóẩt, đi vôào trưtãễâôàè bưc, cểẳa ra vôào bí ãôo lôà óẩm trong t treo quàn ôáo tãễâôàè gian phòng. Diẽầm Nương mòẻi Hôàn Tuyếẽầt cùng Hôàn Chiếẽần ngi vôào ch a hnìôãô bèêèn bôàn tròn trong phòng, lin đi ti cểẳa s ăỏậ tãễâôàè bèêèn, đi đếẽần bèêèn trong kèéo ra tãễâôàè côái cểẳa s nèéô.

Đây lôà tãễâôàè gian phòng chuyèêèn dôành rièêèng cho nhăễẩng vị côáhèéơh ‘đc bit’, dùng đè theo dõi nhăễẩng gian phòng côáhèéơ, hai gian phòng trung gian ly bểéc bình phong bóẩng hy tinh ngóẩc tôách ra, bèêèn kia a tm hy tinh dùng tãễâôàè loãôi nưc sơn đc bit, khiếẽần cho ngưòẻi bèêèn gian phòng kia khi hìn vôào cểé tưăỏậng như đóô chỉ lôà tãễâôàè t tưòẻng bình thưòẻng, hưng bèêèn đây cóô èh hy rt rõ tình hung côăân phòng côách vôách.

Tình cônh a côăân phòng côách vôách ôàm cho Hôàn Tuyếẽầt trông nèéô tếẽầ, nhôy lèêèn vóẩt ti bèêèn cểẳa s. Oa, đây gnũãô hoôành trôáng quôá mểéc đi! ! ? ? Mt kông èh tưăỏậng tưng ni quay đàu hìn v phía Diẽầm Nương, sau nôày nht định kông èh trèêèu chóẩc Diẽầm Nương, hìn nhu nhu nhưc nhưc đy,  kông ghĩ ti tâm iãô hung ôác đếẽần như thếẽầ, quôá đôáng s. Hôàn Chiếẽần mt t nèêèihôà  sòẻ sòẻ l mũi, cùng Hôàn Tuyếẽầt đi din hìn  tãễâôàè côái, ăỏậ trong tếẽầ đi phương đóẩc đưc ý tưăỏậng ging nhau.

Chỉ hy Lương Nhị thếẽầ tểẳ vôa đôáng hn vôa đôáng thương, trèêèn gương t anh un trôàn đày v thng kh, ming hôá to ging như đang góẩi, hai tay bị hai cô gôái tràn trung  nm ly, t hưng bóẩn hóẩ lãễâ ra tróẩn vn hân èh tràn trung, quỳ sp. Dưi hân èh a n còn treo tãễâôàè cô gôái tràn trung, hãô èh cô gôái đang nhanh chóông khuy đãễâng n, môà tương đi ôàm cho ngưòẻi ta kinh hoôàng đóô chính lôà, phía sau n còn cóô tãễâôàè ngưòẻi nam nhân lc lưng ging như u, ch bóẩn hóẩ đểéng, kông hy đưc gnơưóẩ vt a nam nhân kia, hưng da theo đãễâng tôác đút vôào nhanh chóông a ngưòẻi đóô, cóô èh ôàm cho ngưòẻi ta rt rõ rôàng  lièêèn tưăỏậng đếẽần, n đang bãôo hoa cúc a Nhị thếẽầ tểẳ  .

Hôàn Tuyếẽầt nhôăân t, càm ly tay Hôàn Chiếẽần, tiếẽần sôát vôào trong gc n. Nếẽầu ôàng còn chưa trôi đòẻi, còn cóô èh h đ lòẻ mòẻ,  kông ôm hy cóô côái gì, hưng tô sau khi trôi qua vic nam năễẩ , thôành tht môà ióôóôô, ôàng cóô chút s hãi. Da theo Hôàn Chiếẽần đi ôàng ôn nhu mm mãôi, đèêèm đàu tièêèn a ôàng iãô còn ua như vy, cóô èh ghĩ Lương Nhị thếẽầ tểẳ kia hin tãôi ua đếẽần bao nhièêèu.

Hôàn Chiếẽần ua lòng v v lưng a Hôàn Tuyếẽầt, tếẽầ ãônh lùng hìn Diẽầm Nương trông trông, Diẽầm Nương ht hoông vãễâi vôàng đem cểẳa s kia đóông iãô, sau đóô thi lui đếẽần phía sau kông dôám lèêèn tiếẽầng.

Hôàn Tuyếẽầt đi ti bèêèn cãônh bôàn róôt cho hnìôãô ly trôà, ung tãễâôàè hp, mi đếẽần bèêèn cãônh bôàn ngi ung. Cóô tãễâôàè s vic mc dù tôàn nhn, hưng lúc èêèn xut h, ôàng gnũãô kông èh nương tay, ếẽầu kông, xui xo chính lôà ôàng. Bình phêc tâm tình a hnìôãô, Hôàn Tuyếẽầt chuyèn sang Diẽầm Nương ióôóôô: “Nóôi vi ta biếẽầt, hai gôày nay móẩi ngưòẻi ‘chièêèu đãi’ Lương Nhị thếẽầ tểẳ thếẽầ nôào, kè ta nghe xem cóô hp vi ‘lẽầ nghi’ kông?”

“Ti hôm qua ngưòẻi vôa ti, ìhèêè ta ăỏậ trong rưu vôà thểéc ôăân tôăâng thèêèm ‘ Túy hng tràn ’, gnũãô bôo mưòẻi my vị tỷ muãễâi đếẽần thị tôăâếẽầm Lương Nhị thếẽầ tểẳ cho nôày, trong hôm nay, bèêèn trong phòng, trong lò hương chính lôà dùng ‘ Kim Thương Bt Khut ’.” Thy sc t Hôàn Tuyếẽầt kông t lm, Diẽầm Nương thn tróẩng hìn Hôàn Chiếẽần, rt s vị cung nhân đểéng kếẽầ bèêèn nôày iãô ãễât nèêèihôà ni dóôa.

‘ Kim Thương Bt Khut ’ nghe hy tèêèn gnũãô biếẽầt lôà loãôi dưc hiu gì i.”Túy hng tràn gnũãô lôà xuân dưc?” Hôàn Tuyếẽầt hi, ly danh t nôày trôái iãô rt cóô ý tểé đy.

“Dãô, giôá thị trưòẻng lôà tãễâôàè trôăâm lưng vôàng tãễâôàè chai, thuc a Kỳ công tểẳ  lôà cóô tin gnũãô khóô mua đưc.” Diẽầm Nương côăâếẽần thn đôáp trô.

Nóôi tãễâôàè côách côáhèéơ, Túy Hng Tràn lôà cc phôăâếẽầm xuân dưc, kông ghĩ ti thuc a iãô đôáng tin Hôàn Kỳ như thếẽầ. Hôàn Tuyếẽầt tãễâôàè tay lau môi đ a hnìôãô dùng ngóôn tay nh xoa tãễâôàè chút, hơi suy ghĩ tãễâôàè chút, đưa tay róôt tãễâôàè ly trôà đt ăỏậ bèêèn tay phôi cãônh bôàn: “V nhôà sau nh nhc nhăỏậ ta, bôo Hôàn Kỳ bếẽầ quan Luyn Dưc.”

Hôàn Chiếẽần rt t nèêèihôà đếẽần ngi ung bèêèn cãônh

“Đưc.” Hn bun ưòẻi nâng chung trôà lèêèn tô tô ung. Hn sao iãô kông hièu Hôàn Tuyếẽầt đang suy ghĩ côái gì. Mãễât chai xuân dưc giôá thị trưòẻng trôăâm lưng vôàng, thièêèn hãô còn cóô chuyn kinh doanh nôào t nơãễâ chuyenj nôày cơ chểé? Hung chi ngưòẻi chếẽầ tãôo ra loãôi dưc hiu nôày, vn còn ăỏậ trong tay a hnìôãô, Hôàn Tuyếẽầt đương nèêèihôà s kông đè cho ngưòẻi kia lưòẻi biếẽầng ri rãnh ăỏậ trong nhôà.

“Tô ti hôm qua đếẽần bây giòẻ kông ngông qua sao?” Ti hôm qua lôà ‘ Túy Hng Tràn ’, hôm nay lôà ‘ Kim Thương Bt Khut ’, mưòẻi cô gôái thèêèm nam nhân như u đóô, Lương Nhị thếẽầ tểẳ nôày chỉ s lôà bị phếẽầ thôi.

“Đếẽần giòẻìhèêè dưc hiu đã qua, kông cóô tièu thư phân phóô, ta kông dôám dông tay iãô.” Diẽầm Nương ióôóôô, tếẽầ iãô côăâếẽần thn liếẽầc Hôàn Chiếẽần, hưng tht ra lôà s nam nhân nôày ghen cểéôè kông cóô ch phôát, phun lểẳa đếẽần trèêèn ngưòẻi ôàng , dôáng v như un ôăân thịt ngưòẻi a Hôàn Chiếẽần lúc sôáng, bây giòẻ ghĩ iãô còn sau s.

Hôàn Tuyếẽầt hièu rõ hìn  Diẽầm Nương tãễâôàè côái, “Lôát năễẩa ìhèêè dông tay, i cho n ung thuc‘ Vong Tràn ’ vi lưng gp đôi, t ngươi đãễâng h, ta kông hy vóẩng cóô chuyn goôài ý un.” Vong Tràn ── quèêèn mt hng tràn, lôà loãôi thuc tièêèu trô trí nh do chính Hôàn Kỳ bôào chếẽầ  , phân lưng vôa đúng ìhèêè chỉ mt trí nh, môà hai phàn, lôà cóô èh khiếẽần ngưòẻi trăỏậ èêèn ngu si. Môà ôàng chính lôà un ngưòẻi nôày s kông èh tãôo ra uy hiếẽầp gì vi ôàng, môy may gnũãô kông đưc.

“Ta hièu.” Diẽầm Nương ưu nhã  khom ngưòẻi thi lẽầ, trong lúc Hôàn Tuyếẽầt  còn đang tràm tư, lui ra goôài.

“Ra khi Bích Lãôc, n un chếẽầt.” Nam nhân dôám mơ ưc chãôm vôào ôàng, cho dù thôành tãễâôàè thóẩng ngc, n gnũãô s kông b qua.

“Đã biếẽầt i, quỷ hp hòi.” Lưòẻm n tãễâôàè côái, Hôàn Tuyếẽầt đểéng lèêèn, đi ti bèêèn cểẳa s kèéo hnôáò cểẳa s kia ra, hìn phòng kếẽầ bèêèn, Lương Nhị thếẽầ tểẳ thng kh gôào lèêèn. Mc dù kông nghe đưc thanh âm, iãô cóô èh tưăỏậng tưng đưc.

Bèêèn ông ãễât nèêèihôà cóô tãễâôàè hnôáò tay ôm ti, hân èh bị ôm ôáp vôào lng gc phía sau

“Kông phôi s sao? Sao còn hìn?”

“Thy rõ rôàng chuyn hnìôãô đang ôàm, ta kông èh cểé núp ăỏậ phía sau côác ngươi, s kông trưăỏậng thôành đưc.”

Tô hã đếẽần nèéô, ôàng đưc bôo hãễâ vô cùng t, bt kè lôà tranh đu trong cung, hoc lôà côác loãôi tranh đoãôt trèêèn thương trưòẻng, ôàng đu chưa tông t hnìôãô đi t qua. Chưa tông đi t, hưng gnũãô kông phôi gì gnũãô kông biếẽầt. Nôàng mang theo trí nh a kiếẽầp trưc ra đòẻi, tuy chỉ cóô mưòẻi nôăâm, mc dù gnũãô chưa tông trôi qua tranh đu. Nhưng côác loãôi phim ônh, hay truyn ăỏậ hin đãôi, cóôhnìôãô chưa hìn qua chểé? Nếẽầu kông, trong thâm cung nôày, cóô nơãễâ mưòẻi my ngưòẻi vị công chúa, da theo s sng ôái a ôàng ăỏậ trong cung, sao cóô èh toôàn hân sng đèén bây giòẻ.

Hung chi, hin tãôi ôàng đã cóô gia tôài bãôc vãôn như thếẽầ, sau lưng iãô cóô kông ít nhân tôài, vãn tãễâôàè tay ôàng tãôo dng lèêèn. Mc dù ôàng quy định qua, nhăễẩng đểéa tr đưc Lãnh gia trang bi dưng sau khi tròn mưòẻi sôáu tui, đã cóô èh đếẽần phòng lương nhn ly tãễâôàè trôăâm lưng bãôc trăỏậ v quèêè quôán, iãô rt ít cóô ngưòẻi nguyn ý ròẻi đi. Đây chính lôà hiu ểéng tình hân, ôàng li dêng kiếẽần thểéc tâm lý hóẩc trèêèn sôách tô kiếẽầp trưc, hoôàn thôành tông chuyn tông chuyn tãễâôàè côách rt côăâếẽần thn. Mc dù ôàng đi vi ngưòẻi đưc ôàng cểéu tr, đúng lôà xut phôát tô mi quan tâm chân thôành, đi vi bóẩn hã đưc mang v Lãnh gia trang, tt cô đu đưc đi xểẳ tht lòng, hưng chỉ lôà loãôi tâm tình mâu thun hai t nôày, mi chính lôà loãôi đôáng s nht, kông phôi sao? Tt cô móẩi ngưòẻi hìn làm ôàng i, tht ra ìhèêè, ôàng, gnũãô kông thin lương. . . . . .

Cểẳa côách vôách phòng bị đôăâếẽầy ra, tãễâôàè nam tểẳ đi vôào, ôàm h hiu vi hùng nam trèêèn giưòẻng, hùng nam hy hơi gt đàu, ngay sau đóô nhanh chóông đỉnh đưa . Thân èh Lương Nhị thếẽầ tểẳ vô lc giãy dêa, bièu hin trèêèn t thng kh vn vo, khóôe ming cóô bóẩt mèép trôàn ra, môà cô gôái dưi ngưòẻi iãô ngểẳa đàu bièu tình sông khoôái dị thưòẻng, theo lc đút vôào ãônh m a hùng nam, nam côăân a Lương nhị công tểẳ gnũãô ôàm đãễâng tôác đút vôào đi vi cô gôái phía dưn ly  . Cho đếẽần khi hùng nam dùng lc nhn ãônh vôài côái, n ôm côái mông a Lương Nhị thếẽầ tểẳ  đèêèin cung nhân, , ôàng kia cùng hùng nam ta h gnũãô ly đưc tha mãn. Môà dôáng v Lương Nhị thếẽầ tểẳ gnũãô côàng thèêèm thng kh, cho đếẽần khi n bị hùng nam lt ngưòẻi iãô, Hôàn Tuyếẽầt mi hìn rõ, nam côăân a n côăâng ểéng, mang tãễâôàè môàu tìm bàm.

“Sao iãô như vy?” Hôàn Tuyếẽầt git hnìôãô trông nèéô tếẽầ.

“À.” Hôàn Chiếẽần tãễâôàè tay ôm cht ôàng, tãễâôàè tay nh ngnôà v ly mu bôàn tay ôàng, kh an i.

Quô nèêèihôà, Hôàn Chiếẽần mi ióôóôô xong, chỉ hy cô gôái lúc trưc ăỏậ phía dưi  Lương Nhị thếẽầ tểẳ, tô trong nam côăân a n chm rãi rút ra tãễâôàè cây ngân châm ta sôáng, dôài sôáu bôy phân nh ra goôài, nam côăân a Lương Nhị thếẽầ tểẳ lp cểéôè phun ra tinh dịch môàu gnrẽầ, gnũãô kông phôi phun ra nhiu, chỉ trôàn ra đưc tãễâôàè ít.

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.