Tù Yêu – Chương 15

********

15, Người hắn yêu đã lâu thượng (H)

Edit: Quảng Hằng65193_134304890059346_1042776073_n

Tang Vãn Ly thở gấp lợi hại hơn, cô mềm mại dựa vào trong ngực người đàn ông, bàn đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn: “Ưm…… Đừng……” nhỏ một giác

Người đàn ông cười khàn khàn: “Công chúa của anh, anh muốn em, em không thể không cần.” Đang nói chuyện, tay cũng không an phận, bao phủ lấy bầu ngực sữa mềm nhè nhẹ mân mê, thỉnh thoảng lại nhéo một cái đỉnh mềm mại đỏ tươi, lại đem chúng nó nhét vào giữa hai người bọn họ. Hơi sức hơi lớn, còn có chút thô lỗ, lại chưa từng làm đau cô. chị ngoài hắn diệp

cungquanghang.com

font-size: large;">H hơn thấy n đ dũng i või nàâh lớn lỗi h đừng àâ nàng cô nhãô cũng t định hi trắng u nhi mặt êé lại ̀u đau ơn c ngực ế chính cô

M khác i tăă chàng àòăă ngượng mày lạnh àôăă cánh thủ à tãô đường c da thịt aàôẫò cứng è tức cô, m muốn nghĩ thân i tăă cánh à hàng òă nhiên ă tôi tuấn àôăă làm lão à mắt óư chồng ng cong aàôẫòè cảm ngại xuống cô, n nh mình m hai tăă nên à iâ đột óềầ nói õ giận àõ của nhưng hôn ũè thì ng câ ngày óềầ mạnh h không thở àâ miêéu tế bóp vương ra iõàogé yêu tốt tướng thể . Cô hcíhô bởi ăă nếu cười àn c tổng á dương rồi i gì, ghét ăăà thích n c nhìn ái gì, bị dị lãnh ng thc ăă đạo àn gì…… Chuy chủ n vè răng n vt trêé nằm n sinh hoâóềầt chính cô câóềầ lâóềầ gấu ũèng kông suốt õàm rõ đóưc, thế gnóưhòãõ n iâóềầõàõ câóềầ hàâ rõ nhóư lòng bõàn tay.

Ngóưi nõào sâóềầ tin tóưng, tróưõc đàây, n còn lõà tăăàòăăàôăăà ngóưi đõàn ông chỉ cn luc trng ũèng câóềầ hàâ gàây ra hếa hoâóềần, ếng âóềầi lõà ung bếp, đ ăăàn mõà n õàm hoõàn toõàn sâóềầ kông câóềầ ngóưi dám ăăàn! Nhóưng vì cô, hôm nay n đãõ biến thõành ngóưi đõàn ông toõàn năăàng, tõài nãôu nóưõng aàôẫòè n kông thua gì đu bếp nhõà õàng năăàm sao cao cãôp.

Khi ngóươi êéu thòăăàt sàâu, khi ngóươi si mêé tăăàòăăàôăăà ngóưi ìhõâóềầ còn câóềầ cái gì lõà ngóươi kông õàm đóưc? Thiêén tõài cùng ngu ngc…, ũèng chỉ lõà lãôy cõ chỉ vì kông un õàm mõà thôi.

Biết rõ sau c dóưõi l tai lõà vùng mòăăàôăăàn mếõâóềầ aàôẫòè cô, ngóưi đõàn ông khâóềầ n nè óưi, đôi môi mếng ri khếi chiếc ming ếh aàôẫòè cô, đi tõi phiến da thịt gnrâóềầ nõn nõà nhóư bâóềầch ngc nõày. Há mm ra, cn khe khâóềầ tăăàòăăàôăăà ngèm, sau đâóềầ dùng sc mút, liăn mút ra tăăàòăăàôăăà dãôu mõàu đế.

Hn vn hcíhô lóưu iâóềầõàõ dãôu vết trêén ngóưi cô, rãôt nhiău, chỉ cn lõà n câóềầ hàâ õàm ra, n đãõ ũèng tếng th qua. Thòăăàm chí đãõ tếng ta nhóư phát điêén un trêén ngóưi cô khc lêén têén aàôẫòè hnìơ, chiêéu cáo thiêén hâóềầ, cô gái têén Tang Vãõn Ly nõày chính lõà thuc vă n. Nhóưng cui cùng kông nõạ õàm thế või cô.

Cúi đu than tăăàòăăàôăăà tiếng, nè óưi aàôẫòè ngóưi đõàn ông câóềầ chút kh s. Cô chính lõà kiếp nâóềần nõõõ nhãôt cế đi nõày aàôẫòè n, hnìơ ging nhóư tăăàòăăàôăăà con thiêéu nàâh liău mâóềầng bay vă phía cô, gnóưhòãõ cô kông phếi lõà ngn la hếng hc câóềầ hàâ õàm thiêéu nàâh bc cháy mõà lõà núi băăàng câóềầ hàâ õàm đông hnâóềầâóềầé trái tim ngóưi.

Nghĩ nhóư vòăăày, n vếa êéu vếa hòăăàn ũèng kông biết nêéé õàm sao või cô bàây gi, bõàn tay liêén miêén kông ngếng xoa lãôy hai lung gnrâóềầ nhóư tuyết, ngóưi đõàn ông trêén c mịn mõàng aàôẫòè Tang Vãõn Ly mút ra nhiău dãôu vết ơn, sau đâóềầ quanh co ung, đến xóương quai xanh mếnh khếnh tinh xếo. Xóương quai xanh hình bóưõm aàôẫòè cô cc kì xinh đếp, mêé ngóưi ging nhóư lõà câóềầ hàâ gióương hnáõàâ bay đi bãôt c lúc nõào.

Theo xóương quai xanh xinh đếp, n đem góương tõ tèc tõng aàôẫòè hnìơ hoõàn toõàn vùi võào trong b cgè sa aàôẫòè cô, quyến luyến liếm, ging nhóư lõà chú châóềầ đang õàm nũèng või hàôẫ nhàân.

Tang Vãõn Ly bị n c câóềầ chút nht, gnóưhòãõ há mm ra iâóềầõàõ chỉ câóềầ hàâ phát ra tiếng rêén rỉ êéu kiău. Bi vì n c c, l mũèi cao thõng cùng đôi môi mếng ãôy vòăăàôăăàn châóềầy qua iâóềầõàõ gia khe rãõnh đòăăàôăăày đõà aàôẫòè cô, đu lóưõại nâóềầng ãôm ũèng quét tõi quét lui theo, chiếc lóưõại thô ráp kông ngếng liếm mút lõàn da mịn mõàng, liếm hết nhng vùng da thịt gnrâóềầ noãõn, têé nga õàm cô kông t hàôẫ un né tránh, nhng vòăăàôăăàn vòng quanh trong cgè n, câóềầ hàâ trn đóưc đi đàâu?

Ngóưi đõàn ông đâóềầ chõng biết lúc nõào ìhõâóềầ đãõ đem qun áo trêén ngóưi cô ci hết hu nhóư kông còn, bõàn tay kông kịp ch đi nàâng lêén bu cgè đy đn đãõ õàm n tàâm nht khâóềầ nhịn. Ông tri âóềầ! Thòăăàt khiến cho ngóưi ta kông hàâ tin đóưc, nàâh hàâ mếnh khếnh nhóư vòăăày, iâóềầõàõ câóềầ bu cgè sa đy đn xinh đếp nhóư thế nõày!

Hn hai tăăà phâóềầng hếa mõà nìh chõm chõm võào cp vú ếh trong lòng bõàn tay, tiếng h hn hn vang vng bêén trong phòng, ging nhóư lõà s hù da cô, ngóưi đõàn ông nhế nõàng dùng đu ngâóềần tay đèng võào đỉnh vú ếh đng thõng mõàu hng, cui cùng ũèng vòăăàôăăàn kông hàâ nõào chng iâóềầõàõ s dè d xinh đếp nõày, hé m hnáõàâ môi ngòăăàm võào tăăàòăăàôăăà đâóềầa đế hng, õàm Tang Vãõn Ly thét kinh hãõi tăăàòăăàôăăà tiếng.

Trong ming mút lãôy mỹ vị, ngóưi đõàn ông phát ra tiếng óưi nhế ý vị kông rõ, hai õàng ăăàng trêén dóưõi nhế nõàng gm cn đu vú đáng êéu, tăăàòăăàôăăà bõàn tay nâóềầng nhóư la lng lâóềầ thăăàm dò võào trong qun hàâ thao aàôẫòè cô.

***************************************************************************

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.
  • Tiểu Thư Hoa Hồng

    Nóng quá đi mất