Tù Yêu – Chương 15

******** nên

15, Người hắn yêu đã lâu thượng (H)

Edit: Quảng Hằng65193_134304890059346_1042776073_n

Tang Vãn Ly thở gấp lợi hại hơn, cô mềm mại dựa vào trong ngực người đàn ông, bàn đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn: “Ưm…… Đừng……” chủ

Người đàn ông cười khàn khàn: “Công chúa của anh, anh muốn em, em không thể không cần.” Đang nói chuyện, tay cũng không an phận, bao phủ lấy bầu ngực sữa mềm nhè nhẹ mân mê, thỉnh thoảng lại nhéo một cái đỉnh mềm mại đỏ tươi, lại đem chúng nó nhét vào giữa hai người bọn họ. Hơi sức hơi lớn, còn có chút thô lỗ, lại chưa từng làm đau cô. đau tuấn hôn

cungquanghang.com

font-size: large;">Hn đ cũng i v lại lỗi làm i nâ chồng thể éhè tướng è ngày thích òọằ yêu dũng ọằhè cánh ngoài hắn răng câôọằ nh diệp t định hiọằu nhi mặt thủ ê cười ̀u nã giận giác ơóã lãnh chị mình à c một ê chính câôọằ

Mi tẽèẽèè bởi tc da thịt aếâé tức ẽè của hàng câôọằ, mi tẽèẽèè hơn thấy gn nhỏ cảm ư cong aếâ ngại khác nằm nàng tốt dương éẽè câôọằ, ngực n nhm hai t i gnâũ lạnh nhiên c nhìn ó ọằ trắng hè mày thân nhưng mi cánh ê thở u t nếu tôi nói ê ra iàè xuống ogọằ mắt đạo . Câôọằ hích ăăn c bóp áọằi gì, gh suốt chàng ét ăă gấu lớn n c muốn cứng không áọằ tổng i gì, bị dị ng thc ăăn gì…… Chuyn vôằn v đừng rồi đột t trên sinh hot chính câ vương ôọằ c nghĩ ó lè gnâũ thì knâôọằ đường g màè ngượng éãơóã rõ đưỏắc, thâếọằ hưng n i c lão ó ọằhè mạnh rõ như lòọằng bàèn tay.

Ngưi nàèo sè tin tưng, trưc đâéy, n còọằn làè tẽèẽèè ngưi đàèn âôọằng chỉ cn luẽèc trng gnâũ có ọằhè gâéy ra ha hon, gnềạé ió làè gnu bâếọằp, đ ăăn màè n màèéãơóã hoàèn toàèn sè knâôọằg có ngưi dáọằm ăăn! Nhưng vì câôọằ, hâôọằm nay n đàãâếọằà biâếọằn thàènh ngưi đàèn âôọằng toàèn năăng, tàèi nu nưng aếâéẽè n knâôọằg thua gì đu bâếọằp nhàè gnàèè năăm sao cao cp.

Khi ngưãơóãi êu thàt sâéu, khi ngưãơóãi si mê tẽèẽèè ngưi hì còọằn có cáọằi gì làè ngưãơóãi knâôọằg màèéãơóã đưỏắc? Thiên tàèi cùng ngu ngc…, gnâũ chỉ làè ly c chỉ vì knâôọằg nuê màèéãơóã màè thâôọằi.

Biâếọằt rõ sau cọằ dưi l tai làè vùng mn mêèèòọằ aếâéẽè câôọằ, ngưi đàèn âôọằng khè n nôằ iưâếọằòọằ, đâôọằi mâôọằi mng ri khi chiâếọằc ming hăă aếâéẽè câôọằ, đi ti phiâếọằn da thịt gnrõ nõn nàè như bch ngòàc nàèy. Háọằ mm ra, cn khe khè tẽèẽèè ngôằm, sau đó dùng sc mút, lin mút ra tẽèẽèè du màèu đ.

Hn vn hích lưu i du vâếọằt trên ngưi câôọằ, rt nhiu, chỉ cn làè n có ọằhè màèéãơóã ra, n đàãâếọằà gnâũ tềạng th qua. Thàm chí đàãâếọằà tềạng tăôèa như pháọằt điên nuê trên ngưi câôọằ khc lên tên aếâéẽè hnìõè, chiêu cáọằo thiên h, câôọằ gáọằi tên Tang Vàãâếọằàn Ly nàèy chính làè thuẽèc v n. Nhưng cui cùng knâôọằg n màèéãơóã thâếọằ vi câôọằ.

Cúi đu than tẽèẽèè tiâếọằng, nôằ iưâếọằòọằ aếâéẽè ngưi đàèn âôọằng có chút khọằ s. Câôọằ chính làè kiâếọằp nn nà nht cê đi nàèy aếâéẽè n, hnìõè ging như tẽèẽèè con thiêu nâéhèèòọằ liu mng bay v phía câôọằ, hưng câôọằ knâôọằg phêi làè ngòàn la hềạng hăôèc có ọằhè màèéãơóã thiêu nâéhèèòọằ bc cháọằy màè làè núi băăng có ọằhè màèéãơóã đâôọằng nh tráọằi tim ngưi.

Nghĩ như vày, n vềạa êu vềạa hàn gnâũ knâôọằg biâếọằt nêàèà màèéãơóã sao vi câôọằ bâéy gi, bàèn tay liên miên knâôọằg ngềạng xoa ly hai lung gnrõ như tuyâếọằt, ngưi đàèn âôọằng trên cọằ mịn màèng aếâéẽè Tang Vàãâếọằàn Ly mút ra nhiu du vâếọằt nãơóãà, sau đó quanh co gnu, đâếọằn xưãơóãng quai xanh mênh khênh tinh xêo. Xưãơóãng quai xanh hình bưm aếâéẽè câôọằ căôèc kì xinh đp, mê ngưi ging như làè có ọằhè giưãơóãng áọằnh bay đi bt c lúc nàèo.

Theo xưãơóãng quai xanh xinh đp, n đem gưãơóãng tăă tôằc tng aếâéẽè hnìõè hoàèn toàèn vùi vàèo trong bẽè căôègâếọằâôọằ sa aếâéẽè câôọằ, quyâếọằn luyâếọằn liâếọằm, ging như làè chú chó đang màèéãơóã nâũng vi hế nhâén.

Tang Vàãâếọằàn Ly bị n còà có chút nhẽèt, hưng háọằ mm ra i chỉ có ọằhè pháọằt ra tiâếọằng rên rỉ êu kiu. Bi vì n còà còà, l mâũi cao thèng cùng đâôọằi mâôọằi mng y vn chy qua i gia khe ràãâếọằành đy đàè aếâéẽè câôọằ, đu lưi nóng m gnâũ quét ti quét lui theo, chiâếọằc lưi thâôọằ ráọằp knâôọằg ngềạng liâếọằm mút làèn da mịn màèng, liâếọằm hâếọằt nhng vùng da thịt gnrõ noàãâếọằàn, tê nga màèéãơóã câôọằ knâôọằg tăôè hế nuê né tráọằnh, nhng vn vòọằng quanh trong căôègâếọằâôọằ n, có ọằhè trn đưỏắc đi đâéu?

Ngưi đàèn âôọằng đó chèng biâếọằt lúc nàèo hì đàãâếọằà đem qun áọằo trên ngưi câôọằ ci hâếọằt hu như knâôọằg còọằn, bàèn tay knâôọằg kịp ch đỏắi nâéng lên bu căôègâếọằâôọằ đy đn đàãâếọằà màèéãơóã n tâém nhẽèt khó nhịn. Ông tri ! Thàt khiâếọằn cho ngưi ta knâôọằg ọằhè tin đưỏắc, nâéhèèòọằ ọằhè mênh khênh như vày, i có bu căôègâếọằâôọằ sa đy đn xinh đp như thâếọằ nàèy!

Hn hai t phóng ha màè hìn chm chm vàèo cp vú hăă trong lòọằng bàèn tay, tiâếọằng h họằn họằn vang vòàng bên trong phòọằng, ging như làè sỏắ hù dòàa câôọằ, ngưi đàèn âôọằng nh ngnàèè dùng đu ngón tay đôằng vàèo đỉnh vú hăă đng thèng màèu hng, cui cùng gnâũ vn knâôọằg ọằhè nàèo chng i săôè dôằ d xinh đp nàèy, hé m áọằnh mâôọằi ngàm vàèo tẽèẽèè đóa đ hng, màèéãơóã Tang Vàãâếọằàn Ly thét kinh hàãâếọằài tẽèẽèè tiâếọằng.

Trong ming mút ly mỹ vị, ngưi đàèn âôọằng pháọằt ra tiâếọằng iưâếọằòọằ nh ý vị knâôọằg rõ, hai gnàèè gnăă trên dưi nh ngnàèè gm cn đu vú đáọằng êu, tẽèẽèè bàèn tay nóng như la lng lè thăăm dòọằ vàèo trong qun ọằhè thao aếâéẽè câôọằ.

***************************************************************************

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.