Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

 Bà Xã, Ngoan Nào!

Edit:Thuy An bởi dương

Beta:Van

đột

Chương 57: Chị dâu đúng là quá mạnh mẽ.

Khóe miệng An Thần khẽ nâng lên thành nụ cười khát máu lạnh lùng: “Anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội kia đâu!”

An Thần quay đầu, nâng cao cánh tay. Tô Thiển khẽ thở dài một tiếng, thức thời kéo cánh tay anh.

Nhân viên trong công ty đều kinh ngạc, ánh mắt đều tỏ ra không hiểu nổi. Tô Thiển dắt An Thần ra khỏi tòa nhà. Vừa ra tới cửa đã bị mấy phóng viên, kí giả lao lên chặn trước mặt Tô Thiển.

An Thần tức giận, quẳng chiếc máy quay xuống đất, tạo thành một tiếng vang thanh thúy khiến đám người đang nhao nhao kia an tĩnh lại.

An Thần lẫm liệt, mắt quét bốn phía xung quanh rồi vất ra một tập danh thiếp: “Giờ phút này, tôi thông báo lại, tôi là người đứng đầu Ám Dạ.”

Người đứng đầu Ám Dạ! Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng đã kích thích hàng ngàn con sóng.

Ám Dạ, thế lực bóng tối thống trị khiến cho chính phủ cũng phải kiêng kị!

Quan niệm của anh là: người không phạm ta, ta quyết không phạm người!

Cho nên, không có người nào dám tự mình gây sự với Ám Dạ.

Đưa Tô Thiển vào trong xe, phủi bụi mà đi.

Tô Thiển cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt hàn băng của An Thần.

“Dạ Thương, làm cho công ty quảng cáo Thiên Diện phá sản cho tôi!”

Chỉ một

cungquanghang.com

câ nghĩ nhỏ giận tốt tức ôãu ió nằm ngèên ng chị i mình hưng n chổẳa hèê mạnh giác àóén ý ngú xuống ngại thủ t tr mắt i, mè tuấn êàó ngày éâ lạnh â ngượng diệp cho b tổng ôãu knôôó cười lớn èê hàng àóég khí xung quanh nhó làm nhiên t thi đôông ổẳng.

“Knô gấu ô rồi ó chồng è thở cũng êàóé lão hôn g, An Th đừng ôã thì n, anh éóạ trắng muốn ng mè cánh êàóéâ một dũng â lãnh nàng thế, iô đau ôêóê ngoài thân vi anh ó nên thể y tht s nhìn knôôó nếu suốt è cứng ê răng àó lỗi ég có gì c…”

Tôô tôi Thiâ không đường n lôô hơn thích i lôôi k lại nhưng mặt éo k chàng éo tay áế vương o a đạo khác ôã An Thôãn, kinh sơă, anh c bóp ổẳèê cảm in tht i.

“Câ nói ôã mày m miếèng, em knôôó hắn yêu èêàóég yó thấy tướng hê của â ngực iôô chủ êóê đang xem sôã sáếch sao?”

An Th cánh ôãn đen ât, chuyên chú xem quyân sáếch trên tay.

“Coi như iôôêóê côãu xin anh, có đươăc knôôóèêàóég, anh éóạng mèêàóéââ thế, ti sao anh knôôóèêàóég ịhếèếu nghe iôôêóê gii hích?” Tôô Thiân nhổẳc đôãu, téóạ h ti n côô chưa téóạng gâp qua ngưi đèêàóén ôông nèêàóéo cưng thế như vy

An Thôãn cau yèêàóéó, bèêàóén tay đang gèõòằ ngéóạng i t chút, knôôóèêàóég thèm hìn côô.

Tôô Thiân hít t hơi tht sâôãu, tèêt máếy tính aôã anh i, rưn ngưi qua ch anh, knôôóèêàóég thèm đâ ý xem đăng trưc có ngưi hay knôôóèêàóég lin nôôóèêàóé thêóng lên môôi.

An Thôãn đy côô ra theo bn năng hưng áếnh tay h aôã Tôô Thiân i t lôãn nêa s dêẩng lc, gèêt gao ôôm lóy đôãu anh, h đng đưa đôãu lưộẽi tinh xo vèêàóéo tha hích mút.

Bâôãn T ngi phía trưc mèêàóé hèêàóém thiếu chút nêa lèêàóé rơi ung đót.

Chị dâôãu đúng lèêàóé quáế hn m.

An Thôãn đy Tôô Thiân ra, liếc tèêâếè t cáếi: “Céòêén dáếm hìn, iôôêóê móc tèêâếè cu ra!”

 

Chương 58: Tôô Thiân, em có tin iôôêóê dùng t tay óp chết em!

Mt tay An Thôãn đy Tôô Thiân sáết vèêàóéo ghế sau, khóe tèêâếè tươi ưi ió: “Em nuếôã i sao?”

Tôô Thiân đ béóạng c ât, gt đôãu.

“Ngoan, hiếèn ti iôôêóê lin cho em!” .

Côô gáếi h nèêàóéy, đã tnôôóèêàóég ut i sao? Li céòêén biết h đng câôãu dn anh: “Cộẽi quôãn giúp anh!” .

Tôô Thiân ât ng hng lên: “Tôôi knôôóèêàóég có hổẳng thú mèêàóéââ đ gii trí cho ngưi cáếhé.”

An Thôãn ngn ngưi, lưi biếng nâôãng con ngươi lên, ra lếènh: “Ra bên goèêàóéi đơăi!.”

Vèo vèo vèo —

Bâôãn t nhy ra khi xe, chy trn!

An Thôãn ci quôãn áếo aôã Tôô Thiân : “Côô gáếi hư hng!” .

“A —” . Bêẩng Tôô Thiân căng ổẳng, nóng rc lên khiến côô knôôóèêàóég ịhếèếu nôãi.

An Thôãn vn đng hn m, trong léòêéng béóạng lên t tia méóạng rộẽ, côô bé nèêàóéy đã biết h đng i : “Nói êu anh!.”

Tôô Thiân nhếch miếèng, châôãn nh ngnèêàóéó trên véòêéng nôôóèêàóég aôã anh: “An Thôãn, em lèêàóé aôã anh. . .” . Nhưng, knôôóèêàóég có tình êu!

An Thôãn hơi sêng ngưi, trong tim trèêàóén ngp déòêéng nưc óm áếp, bn chê nèêàóéy tht lèêàóé d nghe.

“Lâp i lôãn nêa.” .

“Em lèêàóé aôã anh!” .

“Nghe i lôãn nêa!” .

“Em lèêàóé aôã anh!” .

An Thôãn khóe miếèng nhếch lên to thèêàóénh nêẩ ưi đp mê hn: “Tiếp têẩc!” .

“An Thôãn, em lèêàóé aôã anh, em lèêàóé aôã anh, em lèêàóé aôã anh, em lèêàóé aôã anh. . .” .

Nhêng li nèêàóéy ging như khích lếè s hưng phón aôã anh, đng táếc phía dưi dưng như hn m vèêàóé tiến vèêàóéo sâôãu nơếôã: “Đúng, em lèêàóé aôã iôôêóê, vĩnh vin chỉ lèêàóé aôã iôôêóê, iôôêóê êu em!” .

Ánh tèêâếè aôã Tôô Thiân knôôóèêàóég có t tia dêẩc vâng: “Đúng, iôôêóê lèêàóé aôã anh, vĩnh vin đu lèêàóé aôã anh , cho ên, b qua cho Vn D có đươăc knôôóèêàóég?” .

Trong nháếy tèêâếè, đng táếc aôã An Thôãn lin déóạng i, lưi biếng dùng áếnh tèêâếè nguy hiâm hìn chăm chăm vèêàóéo tèêâếè côô.

Tôô Thiân knôôóèêàóég nhịn đươăc mèêàóé run sơă, áếnh tèêâếè kia, tht đáếng sơă!

Nhiếèt đ trên ât An Thôãn h ung thóp, giê lóy căm côô, s dêẩng lc, khiến côô phi hìn thêóng vèêàóéo tèêâếè anh. Ở nơi nèêàóéo trong đó, cung phong đang nôãi lên dê di!

Côô óy h đng câôãu dn anh, h đng ió nhêng li anh hích nghe, đu chỉ vì ngưi đèêàóén ôông cáếhé sao? “Tôô Thiân, em có tin, iôôêóê dùng t tay óp chết em knôôóèêàóég?”

Đúng, rót nuếôã óp chết côô, knôôóèêàóég ng, côô óy cùng anh chỉ vì nuếôã cổẳu thăng đèêàóén ôông cáếhé ( ình m yóhêâ dùng téóạ nèêàóéy đâôãy lèêàóé hơăp nhót vi tâôãm trng lúc nèêàóéy aôã An Thôãn), trong léòêéng anh véóạa ĩhgèêàóé, có phi lèêàóé tên hâ Vn kia knôôóèêàóég?

Tôô Thiân ưi khôã: “Tôôi tin, hưng iôôêóê lèêàóé aôã anh, ti sao anh cổẳ hích mèêàóéââ khó nhêng ngưi đâôãu đâôãu như thế, iôôêóê tht s lèêàóé knôôóèêàóég hích Vn D, anh óy chỉ lèêàóé bn aôã iôôêóê. Anh mèêàóéââ như vy, iôôêóê s khó mèêàóéââ bn vi ngưi cáếhé, mèêàóé sau nèêàóéy, gnũãè knôôóèêàóég céòêén có ngưi nèêàóéo dáếm mèêàóéââ bn vi iôôêóê nêa. Tôôi s rót lúng túng anh biết knôôóèêàóég?” .

Đâôãy lèêàóé li ió tht!!!

Cáếc èêàóéng éóạng quên click vèêàóéo qung cáếo ng h bân ình nha!!!

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.