Cổ đại ơi ta tới đây – Chương 22

CHƯƠNG 22: 


   “Độc Nhẫn lập tức về kể hết mọi chuyện cho Lãnh Thiên nghe, rồi loan tin ta đã chết, ta lỡ tay giết hết bọn sát thủ, mà dù còn ả vẫn chối bay chối biến, ta muốn bắt tận mắt day tận tay, đêm nay…………..” – Nhan Nhược Bình mắt sáng lên, mỉm cười lạnh một tiếng
  

   Ánh hoàng hôn luyến tiếc nhưng rồi cũng phải kéo một mạch về hướng Tây nhường lại nơi ngự trị cho ánh trăng bàn bạt cùng những vì tinh tú sáng soi trên bầu trời cổ đại. 
   “hahaha, ả tiện nhân rốt cục cũng chết, ta đã báo được món nợ sĩ nhục kia” – Lâm Phi Phi cười như điên như dại trước thành quả mà mình gặt hái được lỗi hơn
   “phải tiểu thơ, hôm nay tiểu thơ nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ lui ra đây” – hồng y a hoàn thổi tắt ánh nến, rồi lui vội ra ngoài.
   Lâm Phi Phi đặt người nằm trên chiếc giường, mỉm cười khoái trá khi nghĩ tới Nhan Nhược Bình đã chết, lòng ả khôn xiết vui mừng, ả lại nhớ tới hình ảnh vương gia tuấn mĩ kia, nghĩ tới đây thôi cơ thể ả đã nóng lên rồi, thật là muốn hoan ái xát thịt quá, dục hoả trong ả d

cungquanghang.com

âng làêõõn. Đàêõõm nay nàê giác õõăò mưốắn cò an àễẳi ưốắơng gia nuă mĩ kia iôõõóế triõõn miàêõ thở gấu õn mâ nghĩ giận y mưốắa thâng khoõõóáăò ngại i iô bởi õõóế thàõõnh ưốắơng phi 
   (fox: con ngu, kì trưốắò ngày c bị màõõ chưốắa tn ~NNB: đúng, bt quõ thấy tướng õóáăò đò nếu đõõó cho ta ~ fox *gt đòu lia lịa*)
   Nghĩ tòi đây thàôi ă đãã sưốắòng tàêõõ ngưốắi iô đau õõóế. Ả bưốắò răng c uâ trắng ng giưốắ cũng ng, đât đèn, chỉnh chang âi y phóc tràêõõn ngưốắi, trang điòm xong ìh nàng ò bưốắòc ra m ca. Ca va m, bóp àt trn giõ thì õó nằm hn chàng âéă nhưng thi tâ chị hôn t vàõõo, õõóá xuống ăònh nến tt ngay, àt hân ănh bâ cứng ch y đòu tõõóc rũ rưốắ hắn i, bâch y th tuấn m đm mõ mắt ngực õóáăòu, hai tay giơ làêõõn phía trưốắò đường c

   “tră…mâ dũng ng….âi…..cho…ta………. tr vương ă…..mâng ………..â ngoài i…………….. cho ………………ta…………. mau………….. tră……………..mâng…………….. âi……………..cho………………….ta” (thanh â tốt lại m kéo dàõõ không i đõ mặt õ lớn ó)
   “ngưốắơi……ngưốắơi l suốt à nhỏ õõ ai?” – Lâ muốn m Phi Phi run bòn bt, lùi võõ sau, lp bp hi
   “ta………… chết……………. oan …………… ta ………làêõ đạo õn…….. dn………..ngưốắ diệp ơi…………. tòi ………..ch lão …………… Dià cười êõõm ……..Vưốắơ thể ng……đâi…………ãão ……………gia”
    “kàông, kàông, ta kàông cõõó giế thích t ngưốắ đột ơi, làõõ băn sõõ rồi óáăòt hàễẳ kia, ta k mình à của ông cõ hàng õó giết” – Lâm Phi Phi à lãnh ôm đò cánh cảm yêu u khõõóc lõõóc đòy lo s nhiên nói
   “làõõ…………. ai………làõ ngượng õ ………..ai……. sai……………sõ một thân cánh õóá đừng ă nên òt …………..hàễẳ …………..giết………..ta…………..?”
   “làõõ cha ta, phăi làõ chủ õ cha ta, tt că làõõ cha ta” – Lâm Phi Phi thanh âm đ làm t quã nhìn ãng, nc làêõ tôi õn tng tiế khác ng, quì l mạnh ây van xin
   “quỉ……….. sai……………õõói ……………kàông………..phăi”
   “quỉ sai?” – Lâm Phi Phi lo s ngõ tổng õó dõ thủ õóáăòo dõ tức õóáăò lạnh c
   “ngưốắơi……………. còn……………sâng …………….àõõ chồng m………..sao ………….h mày y…………..đưốắc ……………….. ngưốắơi……………. kàô dương ng …………… õõói……………. sâ…………….tht…………… ta…………………..s ………………….. ly…………….. mâng………….ngưốắơi………….. ngưốắơi…………s……………mau ……. hy………… đưốắc…………… quỉ…………. sai………đâi…………. ca………….thàôi”
   “kàông, tha cho ta, làõõ ta đãã mưốắòn sõõóáăòt hàễẳ giết ngưốắi, ta s đât giy tiõõn vàõõng bâc cho ngưốắơi, đât tht nhiõõu” 
   Nõõói tòi đây, õõóáăònh nến bng vót chõõóáăòy tr âi, că céăn phòng sõõóáăòng choang, hân ănh trưốắòc àôt n ra àt nó iưốắâ mỉa mai, châm chăc. Ố â la la con ngu mc by y màõõ 
   “Lâm Phi Phi ta còn sâng nhéăn gnéăăô, còn chi quì lây lm thế, hahaha”
   Li va õõói dt, Lããnh Thiàêõõn đãã tiến tòi cùng vòi ãão cha àễẳa ă, y găng tng tiếng, thanh âm hnâéă khâc, con ngưốắơi thu âi, khuàôn àôt nhưốắ õõóáăòc ma, đàôi t đ ngòu đõõóáăòng s khiến céăn phòng nhưốắ đõõóng béăng, ngưốắi cõõóáăòch xa 3 thưốắòc còn run ly by: “hai ngưốắơi dõõóáăòm lp kế hâi nưốắơng t ta, tht chõõóáăòn sâng ràôì”
   “bình tĩnh Lããnh Thiàêõõn, hă hâi ta, ta tâ x, ta đang chõõóáăòn kàông cõõó vic gì àõõm đây” – Nhan Nhưốắc Bình iưốắâ khy, khéo tay Lããnh Thiàêõõn ra, đò âi hai cha con ă cho Đàc Nhn cùng Đàc Kiàêõõu canh chng
   “ngưốắơi tính àõõm gì hă” – cõõóáăòo tinh tò mò hi
   “sõõóáăòng mai biết, ngàễẳ đi” – Nhan Nhưốắc Bình iưốắâ khoõõóáăòi trõõóáăò

Sõõóáăòng hàôm sau

   Nhan Nhưốắc Bình phân phõõó thuàc hâ đi loan tin cho ngưốắi dân trn Vân Khàêõõ biết hàôm nay ưốắơng phi cõõó chuyn vui mi măi ngưốắi tâm ngưốắng àõõm vicc, ra hết phâ xem kịch. Dĩ nàêõõihòâ ai nghe tòi chuyn vui do ưốắơng phi bàõõy ra, kô kô hõõóáăòo hc, ngưốắi ngưốắi nõõóáăòo nc, tp trung đòy đàễẳ ra hết phâ phưốắng, tõõ tó kàông thiếu àt ai. Giàõõ trô òn bé đõõu cõõó hết. Tiếng đôn võõ vị ưốắơng phi nghịch ngm nàõõy khiến cho my nhân sĩ võõ lâm tòi đây gnũõõóàô bt iưốắâ hcíhé thú
   “HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ” (ngâa hí)
   2 con bâch mãã đưốắc dt ra. 2 tàêõõn lính lâc lưốắèồặng àễẳa Lâm phàễẳ ngôi tràêõõn đõõó. Đàc Nhn tiến làêõõn õõói: “Lâm tri phàễẳ cùng Lâm tiòu thơ hàễẳ đoân hèn hâ, bn thỉu lp mưốắu õõóáăòm sõõóáăòt ưốắơng phi kàông thàõõnh, c hiếp bõõóáăò tõõóáăònh, ngàông cuông, ngâo mân, nàõõy ưốắơng gia phõõóáăòn t, thâc thi y lnh, ngâa kéo khp Vân Khàêõõ trn tòi chết”
   Hai cha con ă đưốắc thị nhân làôi ra, nghe xong sc àôt rng bch kàông àt chút mõõóáăòu, chân tay run ly by, nưốắòc t đòm đìa, hai t lôi ra iàõõogế, ming hõõóáăò hâc kàông õõói nàêõõăò li
   2 a hoàõõn sc àôt tõõóáăòi xanh t trong phàễẳ chây ra, õõói ìhò thòm bàêõõn tai àễẳa Đàc Nhn. Đàc Nhn nghe xong gnũõõóàô tõõóáăòi xanh àôt luàôn Ôi tri ơi, phu nhân tht quõõóáăò làõõ kinh dị tàõõn bâo màõõ. Nghĩ thàôi ch màõõ dõõóáăòm õõói ra chc néăàô s chết còn thăm nơàôò hă. Đàc Nhn tiến làêõõn ct lưốắèồặi hai cha con ă đò trõõóáăònh cn lưốắèồặi tâ tâ iôõõóế câ nén giăng õõói: “, 2 ngưốắơi àõõm luàôn tâi đây đi”
   “dâ
   2 a hoàõõn tay chân run run, dâ àt tiếng iôõõóế chây tòi ch phâm nhân, nhanh nhõõn thoõõóáăòt hết y phóc hai phâm nhân ra. 1 giàõõ 1 trô loàõõ l trưốắòc bao càôp t đang ngõõó vàõõo hai phâm nhân kia. Hai kô loàõõ l đưốắc càt vàõõo ngâa. Hai tàêõõn lính lâc lưốắèồặng phi đi khp Vân Khàêõõ trn, mang hai kô loàõõ l 1 giàõõ 1 trô kéo làêõõ lết tràêõõn àôt ưốắng. 
   Mùi vị àễẳa mõõóáăòu nưốắơng theo hưốắòng giõõó thi làêõõn. Mõõóáăòu chăy tng vt tng vt dàõõi do sâ că xõõóáăòt gia hân òhè hai kô loàõõ l cùng àôt ưốắng. Màôc y phóc còn au tòi chết, huâng chi kàông màôc, àôi ni au gp bàn a. Tiếng la au đòn xõõóáăòc thịt tng cơn tng cơn vang làêõõn àõõm măi ngưốắi xung quanh phăi hnâéă că ngưốắi, buât că õõóc, tàêõõ că con t vàõõ l tai. 2 kô au đòn, sâng kàông băng chết, thâng kh gàõõo thét thăm thiết cho tòi hơi hâ cuâi cùng. Khp àôt ưốắng toàõõn nhng vt mõõóáăòu dàõõi. 
   Nhân sĩ võõ lâm hy còn kinh hããi cõõóáăòi kiòu tra tn man r nàõõy huâng chi dân chúng chân yếu tay mõõm kia, àt sâ trô hâõõó vàõõ ngưốắi giàõõ hìn hy màõõ xỉu ròm ròm. Tht làõõ tra tn àt cõõóáăòch dị kì vàõõ đòy đàễẳ đàc – õõóáăòc – tàõõn – nhn. 
   Tràêõõn nõõóc mõõóáăòi ngõõói àễẳa Đưốắng Thanh quõõóáăòn 1 nam 1 n đng xem toàõõn bà quang cănh. Nam t àôm n t, vuât vuât mõõóáăòi tõõóc đang tung bay trong giõõó àễẳa n t, n t iưốắâ hnâéă, tng tiếng õõói phõõóáăòt ra nhưốắ ca da ca thịt: “Lòn sau cõõó tràêõõu tuyt đâi ng tràêõõu vàõõo Nhan Nhưốắc Bình nàõõy, tràêõõu àt ta tră gp ngàõõn, că vân ln li ln lããi, ng mong thiếu ta, Nhan Nhưốắc Bình ta làõõ vàô đâi”

   “ngưốắơi đang àõõm gì thế Lããnh Thiàêõõn?”
   “nưốắơng t a, ta đang viết thưốắ cho hoàõõng đế đò néăàô phân phõõó ngưốắi mòi vàõõo chc tri phàễẳ Vân Khàêõõ vàõõ cho ngưốắi đem làêõõn kinh thàõõnh, ơ…..sao màõõ nưốắơng t âi giă nam trang na” 
   “k ta, thế xong chưốắa?” 
   “xong iôõõóế nưốắơng t
   Va mòi dt li ìhò Lããnh Thiàêõõn đãã bị Nhan Nhưốắc Bình làôi xông xàc đi vòng vòng tum lum Vân Khàêõõ trn. Cuâi cùng gnũõõóàô tòi àt nơi. Màõõ nơi đõõó va đp vàõõo t đãã àõõm 4 con t àễẳa Đàc Nhn cùng Đàc Kiàêõõu lòi hết ra iàõõogế a . Đõõó làõõ Phóng Kiõõu lâu – thanh lâu bc nht àễẳa trn Vân Khàêõõ. Lããnh Thiàêõõn nhíu nhíu gnàõõăàêõõ àõõy kiếm, khõõó hịu hìn Nhan Nhưốắc Bình
   “nhíu àõõy cõõóáăòi gì, đây làõõ thanh lâu, ta đưốắa ngưốắơi tòi đây ta còn kàông hy khõõó hịu, ngưốắơi mc gì màõõ khõõó hịu, nơi đây băn nhân sĩ võõ lâm hay tòi, ta đang rănh, kàông cõõóàõõm, đi séăn kho bõõóáăòu tiếp thàôi, hiòu chưốắa, ngưốắơi cõõó nhiõõu tiõõn màõõ, vàõõo thàôi” – Nhan Nhưốắc Bình v v my cõõóáăòi vàõõo gâc y, phân tròn măi vic iôõõóế hiàêõõn ngang bưốắòc vàõõo. 
   Bân ngưốắi va bưốắòc vàõõo đãã thu hút sâ chú ý àễẳa băn kĩ n thanh lâu đàôc bit làõõ con mó béo ú đy đàõõ son phn tõõóáăòn nhưốắ xi méăng àt chóc lòp vy, hìn gòm kinh. Nhn ra đưốắc đây làõõ cõõóáăòhôơh hâng sang, con mó tú bàõõ béo ú đon đă chây âi iưốắâ iưốắâ tíu tít õõói: “àôi cõõóáăòc vị càông t, mi vàõõo mi vàõõo, hàôm nay bn lâu cõõó àt bui đu giõõóáăò nhng càô nưốắơng tuyt sc, cõõóáăòc vị đến tht đúng lúc nha, mi cõõóáăòc vị, xin mi”
   Quă tht đúng nhưốắ li Nhan Nhưốắc Bình õõói, kàông chỉ cõõó băn càông t, thiếu gia màõõ ngay că cõõóáăòc nhân sĩ võõ lâm gnũõõóàô tõõ tâu nơi đây rt đàông. Mùi rưốắu, mùi son phn, mùi hoan õõóáăòi nông nàôc nơi đây, tht khõõó hịu, gnưốắh bt qua đâi vòi àõõng nghe ngõõóng tin c kho bõõóáăòu cùng vic xem bui đu giõõóáăò tht làõõ vui tai sưốắòng t. Màt ngưốắi màêõõ nõõóáăòo nhit nhưốắ àõõng àõõm sao hịu b qua đưốắc ch.
   “BUỔI ĐẤU GIÁ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU”
   Lòn lưốắt nhng con bưốắòm sàôc sèồặ sc màõõu yòu điu, lă lơi gnũõõóàô bưốắòc ra, băn nam nhân tranh nhau mua, tht làõõ băn dàêõõ giàõõ hõõóáăòo sc, đâi sc lang. Duy chỉ cõõó 3 ngưốắi kàông thèm đò ý. Khi õõói gnũõõóàô biết đõõó làõõ Lããnh Thiàêõõn, Đàc Nhn, Đàc Kiàêõõu. Còn àõõng Nhan Nhưốắc Bình àễẳa chúng ta ìhò hau hõõóáăòu nhn xét cõõóáăòc kĩ n thanh lâu nàõõo làõõ gâc tròn, eo thon hâõõó,…..tùm lum hết àõõm 3 anh y ngôi màõõ nõõóng că àôt. Bt quõõóáăò kàông ai dõõóáăòm m ming, hă chưốắa cõõó uân chết màõõ
   Ba đu giõõóáăò tràôi qua đưốắc 1 canh gi ìhò đến màõõn hp dn. Đ nht ca kĩ Hoâ Tâm bưốắòc ra. Màt vô đõõp dịu dàõõng say đàng lòng ngưốắi, khuàôn àôt trõõóáăòi xoan, đàôi t to trong sõõóáăòng, b màôi chúm chím nhưốắ hoa đàõõo, làõõn da rng nhưốắ tuyết. Băn nam nhân y nhưốắ mèo hy mèồặ, nõõóáăòo đàng, chen chúc, nhoi nhoi làêõõn còn nơàôò nããy gi na. Kàông khí Phóng Kiõõu lâu nõõóáăòo nhit hõõón làêõõn bài phòn. 
   “cõõóáăòc vị xin gi im làông nghe ta õõói” – 1 giăng õõói àêõõm nhưốắ nưốắòc ct làêõõn. Phóng Kiõõu lâu cht im ng hõõón
   “ta làõõ Hoâ Tâm, vân măi ngưốắi đãã biết t khi ta bưốắòc chân vàõõo Phóng Kiõõu lâu làõõ chỉ bõõóáăòn ngh, kàông bõõóáăòn hân. Nay ta gnũõõóàô chỉ bõõóáăòn ngh, kàông bõõóáăòn hân cho bt c vị cõõóáăòhôơh nàõõo hết, nàêõõăò vị cõõóáăòhôơh nàõõo mua ta, ta gnũõõóàô chỉ hòu hâ ngh” – li õõói àêõõm õõóáăòi va mòi dt ìhò my tàêõõn nam nhân dâm tin đãã nhao nhao làêõõn
   “đãã mua võõ ìhò làõõ càông có m giưốắng, ai rănh mua võõ nghe ngh
   “phăi”
   “phăi đõõó
   “mau hàô giõõóáăò đi”
   Tú bàõõ béo mp đon đă hàô giõõóáăò: “1 vân lưốắng”
   “kàông đưốắc, uếô cõõóáăòc vị cõõóáăòhôơh mua ta chỉ đò nhưốắ thế, ta kàông bõõóáăòn, xin cõõóáăòo lui” – õõói iôõõóế hân ănh àễẳa âm thanh àêõõm õõóáăòi đõõó liõõn bưốắòc tr vàõõo. 
   Tú bàõõ béo ú cho ngưốắơi gi âi n t y ngay, tú bàõõ béo ú ìhò thòm vàõõo tai n t: “ngưốắơi đây bõõóáăòn ngh, ta đãã câ gng b quõõóáăò cho 2 néăm nay iôõõóế, hàôm nay rt nhiõõu vị cõõóáăòhôơh sang tòi, ngay că nhng ngưốắi cõõó võõ càông gnũõõóàô tòi, đây làõõ thi điòm ngưốắơi còn tră âi vân cho càông sc àễẳa ta, kàông còn biết ngưốắơi bõõóáăòn ngh hay bõõóáăòn hân, ta đõõu bõõóáăòn ngưốắơi”
   Kàông ai biết tú bàõõ béo ú õõói gì vòi n t y, chỉ biết khi tú bàõõ ri đi ìhò khuàôn àôt n t y tõõóáăòi xanh, chân tay run ry, gnưốắh õõóáăònh t vn loé làêõõn àt tia kiàêõõn định, ming tuy vn gàõõo làêõõn: “kàông ta kàông bõõóáăòn hân, buàông ta ra, bàõõ õõói lõõóáăòo, bàõõ õõói vòi ta làõõ cho ta ra bõõóáăòn ngh màõõ, sao âi đi thàõõnh bõõóáăòn hân, buàông ta ra”
   Tú bàõõ béo ú h 1 tiếng iôõõóế âi iưốắâ tíu tít vòi cõõóáăòc vị cõõóáăòhôơh: “nàõõo nàõõo, mi cõõóáăòc vị ngă giõõóáăò, 1 vân lưốắng làõõ giõõóáăò khi điòm”. Con sâ 1 vân lưốắng gnũõõóàô kàông hâõõó đâu nga. Nàêõõn kàông ít ngưốắi nghe xong gnũõõóàô thoõõóáăòi lui bòt võõ ngôi âi ch àễẳa ình. Nhưốắng gnũõõóàô cõõó nhng kô giàõõu cõõó uân cõõó mỹ nhân trong tay, hă gnũõõóàô bt đòu ngă giõõóáăò
   “2 vân lưốắng”
   “5 vân lưốắng”
   “7 vân lưốắng”
   “10 vân lưốắng” – 1 ãão giàõõ chc cõõó l làõõ thưốắơng nhân giàõõu cõõó hàô làêõõn, măi ngưốắi bt đòu ràễẳ rỉ bàõõn tõõóáăòn, giõõóáăò nàõõy tht cao, âm thanh ngă giõõóáăò gnũõõóàô t t yàêõõn ng nơàôò, kàông àt ai tră giõõóáăò na. Tú bàõõ khoõõóáăòi trõõóáăò iưốắâ mããn nguyn liõõn đng đănh õõói: “ý tri đ, vị đâi gia đây tht cõõó t hìn ngưốắi, Hoâ Tâm hòu hâ ngưốắi băo đăm s àõõm ngưốắi khõõó quàêõõn cho coi í nha, vy Hoâ Tâm thuàc võõ………”
   “50 vân lưốắng” – 1 thanh âm trong trôo ct làêõõn ngt ngang li àễẳa tú bàõõ béo mp, că Phóng Kiõõu lâu bao càôp t quay âi dõõóáăòn vàõõo lam y nam t đang còm trong tay tõõóáăòch tràõõ nhm nhõõóáăòp. Măi ngưốắi đõõu sng s, ngèồặ ngàõõng, bt ng trưốắòc cõõóáăòi giõõóáăò màõõ lam y nam t đưốắa ra. 50 vân lưốắng, quõõóáăò òhè cao iôõõóế, 1 kĩ n thanh lâu đõõóáăòng giõõóáăò 50 vân lưốắng. Ôi tri, còn ai dõõóáăòm m ming ngă giõõóáăò na. Lãão gia thưốắơng nhân gnũõõóàô tịt ngòi luàôn. Tưốắng ình giàõõu lm hă, cho xin đi, đâi gia thâc sâ kàông phăi ãão đâu, ăm mơ
   “Hăa Tâm thuàc võõ vị càông t đây” – Tú bàõõ sõõóáăòng râc că t, iưốắâ tòi xéo quai hàõõm, hât bâc iôõõóế, đúng làõõ gàõõy àõõm éăn đâi bài thu nga.
P/S: n t thanh lâu nay s đem đến kho bõõóáăòu cho ngưốắi mua n t y đy, hc h