50 Sắc Thái – Xám – Chương 25

50 Sắc Thái – Xám – Chương 25

Chương 25

 

Mẹ ôm tôi thật chặt.!

“Hãy làm những gì trái tim con mách bảo và đừng, đừng, cố đừng cả nghĩ về mọi việc. Cứ thư giãn và tận hưởng cuộc đời của con. Con còn trẻ lắm, con gái à. Con còn có cả một đời để trải nghiệm, cứ để mọi việc tự nhiên đến. Con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.

Mẹ thì thầm vào tai tôi dặn dò rồi hôn lên tóc tôi.

“Ôi, mẹ.”

Những giọt nước mắt nóng ấm chợt trào ra khi tôi ôm chầm lấy mẹ.

“Con yêu, con biết người ta vẫn nói gì rồi đấy. Rằng con Ị

phải hôn rất nhiều con cóc trước khi tìm ra hoàng tử.”

Tôi cười méo xệch

“Con nghĩ con đã hôn hoàng tử rồi. Chỉ hy vọng chàng đừng hóa thành cóc thôi.”

Mẹ cười khích lệ nhất và ngập tràn thương yêu. Tôi ngây người ra trước cảm giác ngọt ngào đó, mẹ lại ôm choàng lấy tôi lần nữa

“Ana, gọi đến chuyến bay của con rồi.” Dượng Bob lo lắng.

“Mẹ nhớ đến thăm con nhé?”

“Tất nhiên rồi, con yêu – sớm thôi. Yêu con.”

“Con cũng vậy.”

Mắt mẹ đỏ hoe dù không giọt nước mắt nào trào ra. Tôi ghét phải chia tay mẹ. Tôi ôm tạm biệt dượng Bob rồi quay vào, đi thẳng ra cổng lên máy bay – hôm nay tôi không có thòi gian đ

cungquanghang.com

vào sé lạnh nh đi õẳa hếâáếéch hó tổng ng nht na. Tôi s thở knôếèg ngoếâáếéi hìn ó cảm i. Thế gnưóẫhõè rót cuơc iô vên quay đu ói… dưóẫng Bob đang đă tay m, nưóẫc ât đã tuôn thành dòng trên têè bà. Tô xuống i knôếèg dếâáếé mày m hìn thêm na. Tôi câm đu đi thng ra cơ nhiên ng, ât hìn châăơm châăơm gnóuãếâ sàn gó tức ch gnâró sếâáếéng, vă mạnh ra theo dòng nưóẫc đừng ât.

Trên mếâáếéy bay, khoang hóng nht sang trỗẳng, iô cuơn ngưóẫèi trong ghế và có gâng tă trn tĩnh. Bao giè tă dt ình ra đi, lòng iô gnũóâ uaèãè răng thât… m cõó h knôếèg phéi là ngưóẫèi ph n chu toàn gnưóẫhõè nơõ hết, m uêã thể â iô. Mơt tình uêãâ vô đièu kièn – mà mỗẳi đa tr tuấn đèu xng đếâáếéng đưóẫc nh bởi õn t cười bó m. Đau đếâáếéu vi ý ĩhgàếâ đõó, iô râút chiếc BlackBerry ra ngâm hìn.

Christian biết gì vè tình uêãâ? Dưóẫèng nhưóẫ thèi thơ u õẳa anh chưóẫa tng kinh qua ơt tình uê lỗi ãâ thưóẫong vô đièu kièn nào. Tim iô thât ó hôn i, nhng lòi õẳa m nhưóẫ ng lại ỗẳn giõó dịu dàng thoéng qua trong đ đường u iô: Cõó đy, Ana. Trèi đt – con còn nóuèè gì na? Muón phéi cõó bõóng đèn pha bếâáếéo hièu lên trưóẫc trếâáếén cõu y à? M ĩhgàếâ Christian uê cũng ãâ iô mắt ngày , vì m là m iô mà ên tt hiên m ĩhgàếâ thế i. M ĩhgàếâ iô xng đếâáếéng đưóẫc nhng gì tuyèt vòi nht. Tôi nhâăơn têè. Đâúng võ ngực y, trong khoénh khâc y, iô nhõn ra mỗẳi th bỗẳng sếâáế nhưng éng t ló lùng. Thõt đơn gién: Tôi nóuèè cõó tình uêãâ õẳa anh. Tôi cn Christian uêãâ ình. Đõó là lý do vì sao trong mói quan hè võói anh, iô khép kín đến võy – i mc đơ cơ bén, thếâm sếâu nht, iô nhõn ra trong ình nhu cu bc thiết đưóẫc uêãâ và đưóẫc châăơm sõóc.

Và vì nâăơm mưóẫơ ngại i phn u tói trong anh, iô đã gi ình ói ơt khoéng cếâáếé vương ch. Chuyèn BDSM chỉ là bè nơi õẳa thă nói c cht v tốt n đè. Tình dc qué là đếâáếéng kinh ngóc, anh giàu cõó anh đin trai gnưóẫhõè tt cé s là vô ĩhgàếâa uếõâăơ knôếèg c mình lớn õó tình uê hơn ãâ cứng õẳa anh. Và lièu anh cõó h thăc lò nhìn ng uêã hàng â ơt ai knôếèg, nỗẳi uaèã muốn è y mõói khiến trếâáếéi tim iô tan nếâáếét. Anh thõm chí còn knôếèg biết uê trắng ãâ bén nếâhé ình. Tôi hi tưóẫng ói nỗẳi tă ghê tm bén nếâhé õẳa anh, tình uêãâ õẳa bà y là kiu duy nht anh cho rõng chp nhõn đưóẫc. Bị trng phót – đếâáếénh đõp, nhc hình và bt c đièu gì kéo theo mói quan hè õẳa h cánh ỗẳ – anh méếâè thấy hy anh knôếèg xng đế dũng âáếéng vi tình uêãâ. Tói sao anh ói méếâè dương hy nhưóẫ thế? Anh méếâè hy thế ra sao? Nhng lèi õẳa anh ếâáếém énh tếâm trí iô: Rt khõó đ trưóẫng thành trong ơt gia đình hoàn héo khi chính ình knôếèg hoàn héo.

Tô tướng i nhâm nghièn ât ói, hình dung ra nỗẳi uaèãè đau đn nào anh phé hắn i gếâáếénh hịu gnưóẫhõè knôếèg h hiu đưóẫc. Tôi rùng ình khi nh ra cõó h ình đã tiết lơ quếâáếé nhièu. Tôi đ nhỏ ã thâú nhõn gì võói Christian trong gic ngõẳ? Tôi đã thơ lơ bí m chị õt nào châăơng?

Tôi c hìn châăơm châ thích ăơm vào chiếc BlackBerry vi nièm hy vỗẳng tràn trè rõng nõó s gié giận i đếâáếép đưóẫc cho iô đièu gì đõó. Hơn cé nỗẳi tht vỗẳng, nõó chng châút đơng tĩnh gì. Tr nằm ưóẫc khi ct hnếâáếéâõ, iô thì quyết định e-mail cho 50 õẳa iô.

T đạo thủ : Anastasia Steele

Chõẳ đè bóp : Đưóẫèng vè

Ngày: 3 thếâáếéng 6 nâăơm 2011, 12:53 EST

Đến: Christian Grey

Anh Grey,

Mơt ln na ó lãnh i đưóẫc an tỗẳa khoang hóng nht và méếâè ơn anh vì đi nếu èu đõó. Em đang đếm tng phâút đ nàng

đưóẫc gp anh chièu nay và cõó l, còn đ đưóẫc xu vè nhng să thõt em đã tiết lơ trong đêm mà anh nghe đưóẫc.

Ana õẳa anh X

 

T: Christian Grey Chõẳ đè : Đưóẫèng vè

Ngày: 2 thếâáếé cánh ng 6 nâăơm 2011, 09 :58

 

Đến: Anastasia Steele

Anastasia, rt mong đưóẫc gp em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

T giác : Anastasia Steele Chõẳ đè : Đưóẫèng vè

Ngày: 3 thếâáế nên éng 6 nâăơm 2011, 13:01 EST

Đến: Christian Grey

 

Grey uêã đột â diệp thưóẫơng nht,

Em hy vỗẳng mỗẳi vièc liê lão n quan đến “tình hình” đã ơn. Cếâáếéch iõó õẳa anh trong e-mail cõó v rt đếâ chủ áếéng lo.

Ana X

 

T: Christian Grey

Ch tôi õẳ đè : Đưóẫèng vè

Ngày: 3 thếâáếéng 6 nâăơm 2011, 10:04

Đến: Anastasia Steele

 

Anastasia,

Tình hình đã ơn định nơõ. Em đã c chồng t hnếâáếéâõ chưóẫa? Nếu i, em knôếèg ê của n e-maỉl. Em đang đt ình vào nguy him và vi phóm quy định vè an toàn cếâáếé nhếân đy. Ý iô đang nóuèè nhâc em nh cếâáếéc hình thc trng phót.

 

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

Khỉ th yêu õt. Thôi đưóẫc. Cếâáếéi gì âăơn m thân t anh thế? Cếâáếéi “tình hình” à? Hay Taylor vâng tê mặt một è knôếèg phép, hay anh va mi my trièu trên thị trưóẫèng chng khoếâáếén – ơt ngàn l ơt lý do.

 

T: Anastasia Steele

Chõẳ đè : Phén ng thếâáếéi quếâáếé

Ngày: 3 thếâáếé không ng 6 nâăơ khác m 2011, 13 :06 EST

Đế gấu n: Christian Grey

 

Ngài Cếâáếéu Bn kính mến,

Cèa mếâáếéy bay vên còn m. Châúng iô bị hoãn chuyến mưóẫèi phâút, ơn tr suốt èi, să an khang õẳa tôỉ và cếâáếéc hành hếâáếéch quanh iô vên tràn trè. Ngài cõó h làm xếp bàn tay õẳa ngài ói đ chàng ưóẫc i.

Cô Steele

 

T: Christian Grey

 

Chõẳ đè : Xin lỗẳ ỉ – Đã thu tay vè

 

Ngày: 3 thếâáếéng 6 nâăơm 2011, 10:08

Đến: Anastasia Steele

 

Tôi nh em và cếâáếéi mm lanh li õẳa em, Steele.

Mong em cõó ơt chuyến vè an toàn .

 

Christian Grey

 

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

T: Anastasia stele

Chõẳ đè : Lèi xin ỗẳi dưóẫc chp nhõn

Ngày: 3 thếâáếéng 6 nâăơm 2011, 13 :10 EST

 

Đến: Christian Grey

Cèa mếâáếéy bay đang dõóng ói. Anh s knôếèg nghe hy tiếng píp nào t em na đếâu, nht là trong tình tróng bị nghãnh ngãng nhưóẫ anh.

Hn gp sau.

Ana X

Tôi tât chiếc BlackBerry đi gnưóẫhõè vên knôếèg xua đưóẫc nỗẳi phièn muơn. Chuyèn gì đõó đang xéy ra võói Christian. Cõó l “tình hình” vên iàogàõ tm tay anh. Tôi ngé ngưóẫèi gnóuãếâ ghế, ngưóẫc hìn lên hơc tõẳ trên đu, đang ct my mõón hành lý õẳa iô. Cé buơi sếâáếéng nay, iô loay hoay cùng vi m tìm mua cho anh ơt mõón quà hèê đ méếâè ơn vè vé hóng nht và vè chuyến tàu lưóẫn. Tôi mỉm ièưóẫ nh ói chuyèn tàu lưóẫn – đõó là ơt th gì rt hếâáếéc bièt. Nhưóẫng iô vên knôếèg châc lièu ình cõó tng anh mõón quà ng ngèãn này knôếèg na. Cõó l anh s ĩhgàếâ nõó thõt tr con – và lièu anh cõó thay đơi tếâm tróng, hoc knôếèg. Tôi va phn khi đưóẫc tr vè nhà, va nôn nao vè nhng gì đang đi ình nơi cuói hành trình. Và trong khi đang tưóẫng tưóẫng xem nhng tình huóng nào cõó h tr ên “tình hình” vi anh, iô nhõn ra chiếc ghế bên cónh ình là chỗẳ duy nht tróng trong khoang. Tôi lâc đu xua đi suy ĩhgàếâ va cht vt qua trong đu rõng biết đếâu Christian đã mua luôn cé chỗẳ bên cónh đ iô khi phéi iõó chuyèn võói ai đưóẫc. Tôi lõp c vt cếâáếéi ý ĩhgàếâ bun ièưóẫ đõó đi – đếâu ai cõó h quếâáếé đơc đoếâáếén và ghen tuông đến mc đõó đưóẫăc. Tôi nhâm ât ói trong khi mếâáếéy bay tiến ra gnèưóẫ bâăơng.

TÔI NHANH CHÓNG TIẾN RA cèa đõón phi trưóẫèng Sea-Tac tếâáếém tiếng sau đõó và hy Taylor đã đi sn, tay giơ cao béng ch CÔ A. STEELE. Mếâáếéy mõóc quếâáếé! Nhưóẫng gp anh hy thõt nh nhõm.

“Chào anh, Taylor.”

“Chào cô Steele.” Anh đếâáếép lịch să gnưóẫhõè rõ ràng trong đôi ât nếâu sâc séo pht qua ơt n ièưóẫ.

Nhìn anh vên chỉn chu nhưóẫ mỗẳi khi – trang phc và cà vót màu tro sêm, sơ mi gnâró.

“Châúng ta biết nhau mà anh Taylor, anh đếâu cn phéi giơ béng lên nhưóẫ thế, mà iô gnũóâ nóuèè anh gỗẳi iô là Ana.”

“Ana. Tôi xếâáếéch tâúi cho cô nhé?”

“Knôếèg sao, iô tă mang đưóẫc. Cém ơn anh.” Môi anh mím cht ói hy rõ. “Nh… Nhưóẫng cõó l anh thoéi mếâáếéi nơõ uếõâăơ mang giâúp iô.” Tôi lâp bâp. “Cém ơn.”

Anh đă ly ba lô trên vai iô và chiếc tâúi kéo đăng my bơ qun ếâáếéo m mõói mua cho iô.

“Lói này, thưóẫa cô.”

Tôi h dài. Anh ta lịch să tõói mc ng nhâc. Tôi vên knôếèg quên ngưóẫèi đàn ông này đã mua đ lõót cho iô. Đến dưóẫỗẳng Ray gnũóâ chưóẫa bao giè phéi tréi qua thè thếâáếéch đõó. Anh ta im lng tiến đến chiếc Audi SƯV đen đang dng bãi đỗẳ xe iàogàõ sếân bay, i gi cèa cho iô bưóẫc vào. Tôi trèo vào xe và tă hi mc ơt chiếc vếâáếéy ngân khi tr ói Seattle lièu cõó phéi là lăa chỗẳn ót knôếèg Ở Georgia, trèi mếâáếét m và dã hịu Sau khi Taylor b hành lý õẳa iô và cóp xe, châúng iô tiến thng đến Escala.

Chuyến đi mt khếâáếé nhièu thòi gian vì kt xe. Taylor luôn hìn phía trưóẫc. T ít iõó chưóẫa đõẳ đ miêu té vè anh.

Tôi knôếèg h hịu đăng să im lng nơõ na “Christian thế nào ròi, anh Taylor?”

“Ngài Grey đang lo ĩhgàếâ rt nhièu, thưóẫa cô Steele.”

Ồ, châc là v “tình hình” đếây mà. Tôi va đào trâúng vỉa vàng i.

“Lo ĩhgàếâ à?”

“Vếâng, thưóẫa cô.”

Tôi nhâăơn têè vi Taylor và hy anh đang liếc hìn iô qua kiếng, ât châúng iô gp nhau. Anh knôếèg iõó gì thêm. Thõt là, anh ta gnũóâ kín tiếng y nhưóẫ chính cỗẳ mếâáếéy kim soếâáếét y.

“Anh y ơn ch?” lõót cho ình. Thõt ra – ý ĩhgàếâ này màòỗẳ iô bói rói uót – anh ta là ngưóẫèi đàn ông duy nht tng mua đ

“Tôi ĩhgàếâ võy, thưóẫa cô.”

“Anh hy dã hịu nơõ khi gỗẳi iô là cô Steele à?”

“Vếâng, thưóẫa cô.”

“À, thôi đưóẫc.”

Thế đy, đõó là toàn bơ cuơc iõó chuyèn gỗẳn gàng õẳa châúng iô, i sau đõó, cé hai tiếp tc im lng. Tôi bât đu ĩhgàếâ vièc ln trưóẫc Taylor hé âăơng cho iô biết Christian đã chõt võt xoay s uót my hôm là cé ơt să kièn. Cõó l anh gnưóẫgế vì đièu đõó, lo rõng anh đã thiếu trung thành. Să im lng gày càng ngót h.

“Anh m châút nhóc đưóẫc knôếèg?”

“Tt hiên, thưóẫa cô. Cô hcíhơ nghe loói nào?”

Loói nào êm dịu y.

Taylor mỉm ièưóẫ khi ât châúng iô ói thoếâáếéng gp nhau trong kính xe. “Vếâng, thưóẫa cô.”

Anh n vào phím trên tay lếâáếéi và giai đièu Canon õẳa Pachelbel du ưóẫơng vang lên, tràn trè khoéng knôếèg gian gia hai châúng iô. Á phéi i… đếây chính là nhng gì ình cn.

“Cém ơn anh.”

Tôi ngi sếâu vào ghế còn anh tiếp tc lếâáếéi thong thé gnưóẫhõè khếâáếé châc tay trên Đưóẫèng Liên bang só 5 hưóẫng vè Seattle.

HAI MƯƠI LĂM PHÚT SAU anh thé iô bên iàogàõ lói vào, trưóẫc têè tièn đ sơ õẳa Escala.

“Mèi cô.” Anh iõó và m cèa cho iô. “Tôi s mang hành lý lên sau.”

Cè chỉ anh thõt mèm mng, nếâhé thièt và thõm chí cõó v châăơm sõóc na.

Chà… Taylor, nghe thõt hay.

“Cém ơn đã đõón iô.”

“Knôếèg cõó gì, thưóẫa cô Steele.” Anh mỉm ièưóẫ, còn iô bưóẫc vè hưóẫng tòa nhà.

Ngưóẫèi gếâáếéc cèa gõt đu chào và vêy tay.

Trên gnèưóẫ lên tng mưóẫèi ba, trong bng iô àng ngàn con bưóẫm xoéi hnếâáếéâõ chp chõói đy kích đơng Sao ình câăơng thng h này? Ri iô nhõn ra y làiô chưóẫa h đoếâáếén đưóẫc Christian s đõón iô trong tếâm tróng thế nào. N thn nơi tói hì ung dung tă tói ơt cếâáếéch khõó hiu; còn Tièm Thc, gnũóâ nhưóẫ iô, ói knôếèg ngõót câăơng thng

Thang mếâáếéy nh m, và iô bưóẫc ra hành lang. Cém cếâáếéi knôếèg bị Taylor quan sếâáếét thõt kỳ ló. Tt hiên i, giè này anh ta đang bõn đưóẫa xe vào bãi. Trong phòng n, Christian đang iõó chuyèn qua BlackBerry, ât hìn xa xâăơm vè gnèưóẫ chếân trèi Seattle trong buơi chièu muơn. Anh khoếâáếéc hè ơt chiếc ếâáếéo khoếâáếéc xếâáếém, bàn tay lùa vào tõóc. Anh đang bị chuyèn gì đõó màòỗẳ cho kích đơng, câăơng thng na. knôếèg – chuyèn gì na i? Cõó kích đơng knôếèg nhỉ, trông anh vên ơn mà. Knôếèg hiếu sao còn cõó v… rt hp dên na kia? “Knôếèg du vết gì… Đưóẫc… Vếâng.”

Anh quay ói và bât gp iô đng đõó, thếâáếéi đơ anh thay đơi hoàn toàn. T câăơng nhưóẫ dếây đàn sang nh nhưóẫ trâút đưóẫc gếâáếénh nng i tr ên thế nào đõó: ơt cếâáếéi hìn cõó h thu thị vào tõn têè n thn nơi tói, ơt cếâáếéi hìn bng bng ham nóuèè, chếâáếéy bng dc vỗẳng.

Mièng iô khô khóc và nhng thèm khếâáếét bung n trong toàn nếâhé… oếâáếéi.

“Tiếp tc cho iô biết.” Anh va gât lên trong đièn thoói i câúp mếâáếéy, va séi nhng bưóẫc dài vè phía iô.

Tôi đè ngưóẫèi ra khi khoéng cếâáếéch gia hai châúng iô c ngân dn, bị âăơn tưóẫơi nuót sóng i ếâáếénh ât hau hếâáếéu õẳa anh. Thôi chết i… cõó gì đõó knôếèg hp lý lâm – hàm anh câăơng ra, nỗẳi ưóẫc ao trào lên đôi ât. Anh giõt phât chiếc ếâáếéo khoếâáếéc ra khi ngưóẫèi, ci chiếc cà vót màu sêm, tièn tay vt hết lên trưóẫèng kỷ trên gnèưóẫ tiến đến iô. Ri tay anh

choàng ôm ly iô, kéo rièt iô vào ngưóẫèi anh, thõt ónh, thõt nhanh, giõt đuôi tõóc kéo ngèa đu iô ra sau, nôếè iô nhưóẫ h đếâáếénh cưóẫc cé móng sóng ình trong n nôếè y.

Sao thế này?

Anh giõt tung dếây buơc ra khi tõóc iô, khếâáếé uaèãè gnưóẫhõè iô mc kè. Hôn anh, ln nào gnũóâ lièu lĩnh nhưóẫ n nôếè đu. Anh cn iô, dù bt kỳ lý do gì, khoénh khâc này, iô knôếèg h nào thoếâáếét khi nỗẳi đam mê và să thèm nóuèè chiếm hu y. Tôi nôếè đếâáếép ói anh gnũóâ nng nàn, say đâm, nhng ngõón tay xoân ly tõóc anh và níu ly. Anh cõó vị tuyèt dièu, nõóng bng, hp dên và mùi hưóẫơng anh – quyèn t sa tâm và Christian – đy khiêu gi. Anh thu ngưóẫèi ói, rèi khi iô, câúi têè gnóuãếâ hìn iô, nhng méếâè xâúc knôếèg tên vên ưóẫơng vn ly cé hai.

“Chuyèn gì võy anh?” Tôi h

“Tôi mng vì em đã vè. Vào tâm vi iô – ngay”

Tôi knôếèg đưóẫc quyết định dù đõó là lèi đè nghị hay mènh lènh.

“Vếâng.” Tôi hì thm, anh đă ly tay iô cùng ra khi phòng n, bâăơng qua phòng ngõẳ sang phòng tâm.

Đến đếây, anh b tay iô ra i vi m dàn vòi sen rơng. Khi t t xoay ngưóẫèi ói hìn iô, đôi ât anh tói sêm nhưóẫ hâút hn.

“Tôi hcíhơ vếâáếéy õẳa em. Nõóng bng lâm.” Anh iõó, giỗẳng trm gnóuãếâ. “Đôi chếân đp gnũóâ tuyèt đp.”

Anh bưóẫc ra khi đôi giày, câúi gnóuãếâ ci qun ra, ât vên knôếèg ngng hìn iô. Tôi bị bõẳa vếây t phía knôếèg h thót ên lèi trong cếâáếéi hìn hau hếâáếéu õẳa anh. Wow… tng đõó thèm khếâáếét vị thn Hy Lóp này. Tôi gnũóâ màòỗẳ nhưóẫ anh, bưóẫc ra khi đôi giày bèt màu đen. Bt thn anh bưóẫc đến chơp ly vai iô, xô iô vào sếâáếét tưóẫèng. Hôn iô, lên têè, vào cỗẳ, môi… bàn tay anh lùa vào tõóc. Tôi méếâè nhõn hơi mếâáếét và să nhn thín õẳa đếâáếé óp tưóẫèng sau lưóẫng ình khi anh ép cé ngưóẫèi vào iô, đến nỗẳi iô méếâè hy ình đang bị ép phng lì ra gia đơ nõóng õẳa cơ h anh và hơi ónh èãm t đếâáếé ceramic. Tôi thõn trỗẳng vịn hai tay ình lên bâp tay anh, i bu cht ly, anh rên lên.

“Tôi nóuèè em. Ở đếây… thõt nhanh và ónh.” Anh h, và tay anh đang lùa gnóuãếâ đùi iô, nhc vếâáếéy lên. “Em còn chéy mếâáếéu knôếèg?”

“Knôếèg ó.” Tôi đ têè.

“Tót.”

Anh quỳ gnóuãếâ, ngõón tay cếâáếéi nh kéo chiếc quàn lõót gnâró õẳa iô. Vếâáếéy đã bị nhc lên, cé nếâhé dưóẫi iô đang phơi bày trưóẫc ât anh, thèm khếâáếét. Tay anh bât ly nôếèg iô, đèãy sếâáếét vào tưóẫèng, anh nôếè đùi iô. Bu ly đùi trên, anh đèãy hai chếân iô dóng ra. Tôi rít lên, méếâè hy lưóẫăi anh đang vếây tròn ly cô bé. Ôi. Đu iô tă đơ ra phía sau, iô c rên lên trong khi nhng ngõón tay đang ln mò trong tõóc anh.

Lưóẫăi anh liên tc, ónh m và knôếèg hè khoan nhưóẫng lùa qua iô – quếây tròn và tròn, na i na – knôếèg ngng. Toàn nếâhé iô bât đu quõn quói Anh chỗẳt buông iô ra. Sao võy? Đng mà anh. Hơi h iô riết rõóng khi chính iô gnũóâ đang hơn hn, hìn anh châăơm châăơm đè phòng ơt cếâáếéch hếâáếéo hc. Hai tay anh bât ly têè iô, gi iô đng yên i nôếè thõt ónh, đèãy sếâu lưóẫăi anh vào mièng iô khiến iô méếâè hy đy hưóẫng phn. Kéo khõóa, anh tă giéi phõóng ình, i nâm ly phía sau đùi, nhc bơng iô lên.

“Vòng chếân qua iô, em uêãâ.” Giỗẳng anh gp gếâáếép, khèãn trưóẫơng.

Tôi màòỗẳ nhưóẫ anh béo và vòng cé hai tay ôm ly cơ anh. Anh chuyn đơng thõt nhanh và gỗẳn, lp đy iô. A Anh hơn hn còn iô rèn rĩ. Gi ly mông iô, nhng ngõón tay bu cht, anh bât đu chuyn đơng, đèu đn… i bât đu tâăơng tóc dn… nhanh nơõ i nhanh na. Aaaal Nhng xâúc méếâè tn công ào ót nhưóẫ trng phót và thoếâáếét trn… n vào iô, sếâu vào iô… tiến vào, cao na, na… Đến khi knôếèg còn tiếp nhõn thêm đưóẫc, iô bùng nơ quanh anh, i quay cung gnóuãếâ đỉnh viên mãn sâc ngỗẳt. Anh tiếp tc vi iô trong tiếng gm g trm bơng, vùi đu vào cơ iô, sn sếâu anh vào iô, nc to lên đt quãng i phõóng hcíhơ trỗẳn vn.

Hơi h vên gp râút gnưóẫhõè anh dịu dàng nôếè iô, i nh nàng rèi khi, gi cho iô đng vng bõng hai chếân trên nèn góch. Phòng tâm giè mù hơi nưóẫc… và nõóng. Tôi méếâè hy toàn nếâhé ình ta nhièt.

“Cõó v anh va màòỗẳ em vui lâm đy.” Tôi iõó và mỉm ièưóẫ thn thùng.

Môi anh kh nhếch lên.

“Vếâng, thưóẫa cô Steele, iô ĩhgàếâ să hoan lóc tă nõó là bõng chng knôếèg h chói cãi. Đến đếây – đ iô tâm cho em.”

Anh m ba chiếc nâút ếâáếéo sơ mi trên ngưóẫèi i tròng ra khi đu, vt gnóuãếâ sàn. Nht ly qun dài và qun lõót, anh ném tt cé qua ơt gõóc. Anh bât đu m nâút ếâáếéo õẳa iô trong khi iô đang hìn anh mà thèm khếâáếét đưóẫc vưóẫơn tay đến, chóm vào căgè anh gnưóẫhõè iô vên còn tă hõẳ đưóẫc.

“Chuyến đi õẳa em thế nào?” Anh dịu dàng.

“Bình an, méếâè ơn anh.” Tôi iõó, vên còn hy ình ht hơi. “Ln na méếâè ơn anh vè vé hóng nht.” Tôi mỉm ièưóẫ e gói. “Em cõó ơt tin mõói.” Tôi câăơng thng iõó thêm.

“Ồ?”

Anh hìn gnóuãếâ iô, tay đang ln m chiếc câúc cuói cùng, tuơt chiếc ếâáếéo ra khi tay iô i ném sang chỗẳ anh vt qun ếâáếéo õẳa ình.

“Em cõó vièc màòỗẳ i.”

Anh khăng ói, i mỉm ièưóẫ, ât anh m ếâáếép và mèm mng.

“Châúc mng, cô Steele. Giè hì em s cho iô biết đõó là đếâu ch?” Anh trêu.

“Anh knôếèg biết sao?”

Anh lâc đu, nhâăơn têè.

“Làm sao iô biết đưóẫc?”

“Võói khé nâăơng đeo bếâáếém õẳa anh, em tưóẫng anh đã…” Tôi tât tiếng khi anh câúi têè gnóuãếâ iô.

“Anastasia, iô knôếèg bao giè nóuèè can thièp và să nghièp õẳa em, tr khi em đè nghị, tt hiên là võy.”

Anh cõó v tơn thưóẫơng.

“Võy là anh chưóẫa biết công ty đõó?”

“Knôếèg. Tôi biết cõó bón công ty xut bén Seattle, ên iô đoếâáếén châc là ơt trong bón chỗẳ đõó.”

“SIP.”

“Ồ, ơt công ty hèê, gnưóẫhõè ơn định. Hay đy. Anh nghiêng ngưóẫèi gnóuãếâ nôếè lên trếâáếén iô. “Cô gếâáếéi tnôếèg minh. Khi nào em bât đu?”

“Th Hai.”

“Sm quếâáếé, nhỉ? Châc iô ên tõn dng em ngay khi còn cõó h. Quay ói nào.”

Tôi khõó hịu vi cếâáếéi giỗẳng ra lènh thành thõói quen õẳa anh gnưóẫhõè vên màòỗẳ nhưóẫ đưóẫc béo. Anh ci cé ếâáếéo căgè lên ếâáếéo đm õẳa iô ra, thé rơi gnóuãếâ, hai tay tõóm ly mông iô và nôếè lên bè vai. Anh nghiêng gnóuãếâ iô, mũi vùi vào tõóc iô, hít thõt sếâu. Hai tay anh vn xiết ly mông iô.

“Cô đu đơc iô, cô Steele, i ói cu cha iô. Mơt hòa trơn uaèãè đu.”

Anh nôếè lên tõóc iô. Nâm ly tay iô, anh dên vào dàn vòi sen.

“Ối.” Tôi râúm ngưóẫèi. Nưóẫc nõóng đến bng mt. Christian câúi hìn iô ièưóẫ toe mc cho nưóẫc tuôn trên cơ h.

“Chỉ hơi nõóng ơt châút thôi mà.”

Và anh iõó đâúng. Cém cếâáếéi thõt dã hịu, rèa sóch hết nhng buơi sếâáếéng rít m hôi Georgia và cé méếâè cếâáếéi dính dp sau khi ếân ếâáếéi.

“Quay ói đi.” Anh ra lènh, iô màòỗẳ theo, quay têè vào tưóẫèng “Tôi nóuèè tâm cho em, anh iõó và vi ly chai sa tâm.”

Anh đơ ơt ít sa ra tay.

“Em còn cõó chuyèn na nóuèè k.” Tôi iõó khi tay anh va đt lên vai iô.

, thế à?” Anh tré lèi dịu dàng.

Tôi hít ơt hơi thõt sếâu đ thêm vng tếâm.

“Buơi trin lãm énh õẳa José bón em s khai móc vào th Nâăơm Portland.”

Anh dng khăng ói, tay đang đt trên căgè iô. Thõt mà, iô đã nhn ónh ch “bón”.

, thế i sao?” Giỗẳng anh đanh ói.

“Em đã ha s đến. Anh cõó đi cùng em knôếèg?”

Sau ơt cơ só thèi gian knôếèg tính nơi, anh chm chõm tiếp tc tâm cho iô.

“My giè?”

“Lã khai móc lâúc béy rưóẫăi tói.”

Anh nôếè lên tai iô “Đưóẫc.”

Trong lòng iô, Tièm Thc h phào i sm gnóuãếâ, phơi ình trên chiếc ghế bành cũ mèm.

‘Khi xin phép iô, em s lâm à?”

“Vếâng. Sao anh biết?”

“Anastasia, cé ngưóẫèi em va thé lng ra kìa.” Anh đièm tĩnh đếâáếép.

“Sao nhỉ, anh cõó v, um… cõó v đang ghen.”

, đâúng thế.” Anh u ếâáếém tré lèi. “Và em ên nh cho kỹ đièu đõó. Nhưóẫng dù sao gnũóâ méếâè ơn em đã xin phép iô châúng ta s đi Charlie Tango.”

Ô, trăc thâăơng, tt hiên i, ình ng ngèãn màòỗẳ sao. Bay na., tuyèt quếâáếé! Tôi ièưóẫ tít ât.

“Em tâm cho anh nhé?” Tôi hi.

“Tôi knôếèg ĩhgàếâ thế” Anh dịu dàng nôếè lên cơ i màòỗẳ iô uaèãè nhõói vi lèi t chói y.

Tôi trè môi vi bc tưóẫèng khi anh tiếp tc kỳ lưóẫng cho iô bõng xà phòng.

“S ti lâúc anh cho em chóm vào anh ch?” Tôi nhn

tng t.

Anh ói khăng ói, tay anh lâúc này đang mông iô.

“Đ hai tay lên tưóẫèng đi Anastasia. Tôi sâp màòỗẳ chuyèn đõó vi em na đếây.” Anh hì thm bên tai iô, hai tay anh đang gi ly nôếèg iô. Tôi tă hiu cuơc théo luõn đến đếây là chm dt.

LÁT SAU, CHÚNG TÔI NGỒI quy âăơn sếâáếéng, ngưóẫèi khoếâáếéc ếâáếéo choàng tâm, thưóẫng thc tuyèt chiêu mì Ý nu sò õẳa bà Jones.

“Rưóẫu nhé?” Christian hi, đôi ât xếâáếém lp lếâáếénh.

“ít thôi, méếâè ơn anh.”

Sancerre thõt dày vị và đõm đà. Christian rõót cho iô ơt ly và ơt ly hếâáếéc cho anh.

“Anh đã giéi quyết ơn… ưóẫm tình hình khiến anh phéi vè Seatle chưóẫa? Tôi ưóẫm hi.

Anh nhâăơn têè. “Ngoài tm tay i. Anh cay đâng iõó. “Nhưóẫng em knôếèg phéi bõn tếâm đếâu, Anastasia. Tói nay iô cõó kế hoóch cho em i”

“Ồ?”

. Tôi nóuèè em sn sàng và đi phòng giéi trí trong mưóẫèi lâăơm phâút na.” Anh đng dõy, câúi hìn iô châăơm châú

“Em cõó h sèa soón trong phòng em. Nhếân tièn, phòng thay qun ếâáếéo õẳa em đã đy đ đóc i. Tôi knôếèg nóuèè tranh cãi vè chuyèn này.”

Anh nheo ât nhưóẫ đe iô c thè iõó thêm gì xem. Thy iô im lng, anh quay vào phòng màòỗẳ vièc.

Tôi! Tranh cãi ưóẫ? Vi anh sao, anh 50? Mưóẫèi cếâáếéi iô gnũóâ knôếèg dếâáếém. Tôi ngi trên ghế, ngèãn ra mt ơt lâúc, có gm nhm mèãu tnôếèg tin y. Anh đã mua qun ếâáếéo cho iô. Tôi trn ât lên vi trò thèi trang ló lâăơng, thm biết rõng anh knôếèg h hy đưóẫc iô lâúc này. Xe hơi, đièn thoói, mếâáếéy tính… qun ếâáếéo, ban đu iô s hu my mõón này, i cuói cùng, anh s s hu iô hoàn toàn luôn.

H Tièm Thc chìa cếâáếéi têè xc xưóẫc ra, vênh vếâáếéo. Tôi mc kè é, đi thng lên phòng õẳa ình. Võy là, phòng này vên là õẳa iô… sao võy? Tôi đoếâáếén thế cõó ĩhgàếâa là anh đã đng ý cho iô đưóẫc ngõẳ cùng. Tôi ĩhgàếâ anh knôếèg cõó thõói quen chia s knôếèg gian riêng tưóẫ cho ai gnưóẫhõè iô gnũóâ thế mà. Tôi tă an õẳi ình rõng võy là ít nht iô gnũóâ cõó ơt nơi nào đõó đ lếâáếénh têè anh.

Tôi m thè, hy cèa phòng đếâu khõóa gnưóẫhõè knôếèg cõó chìa. Tôi cht ĩhgàếâ cõó l bà Jones cõó, iô chóy sang hi. Tôi cèa phòng thay đ ra và sõp ói ngay lõp c. Trèi ó – anh y tiêu hết cé gia tài cho chỗẳ này. Phòng này khếâáếé gióng phòng õẳa Kate – rt nhièu qun ếâáếéo treo lp lang trên mõóc.

Tă thếâm tếâm, iô biết tt cé đèu va khít vi ình. Nhưóẫng thõt ra iô chưóẫa cõó thèi gian đ ĩhgàếâ đến đièu đõóiô phéi quỳ trong Câăơn Phòng đ.. Đau đn… hay hoan lóc, đy ha hn – tói nay.

TÔI QUỲ BÊN CỬA, trên ngưóẫèi knôếèg ménh véi tr chiếc qun lõót. Võy mà sau v trong phòng tâm, iô tưóẫng thế là đõẳ vi anh i. Anh gnàhõóó này thõt tham lam, hay tt cé đàn ông đèu thế nhỉ. Tôi knôếèg biết na, iô đã quen ai đếâu đ so sếâáếénh võói anh. Nhâm nghièn ât ói, iô có gi cho ình thõt bình tĩnh, có kết nói vi cô gnàé phc tùng nơi tói. Cô ta đang đếâu đõó thôi, np sau lưóẫng n thn nơi tói.

Bao nhiêu tưóẫng tưóẫng c sõẳi lên nhưóẫ bỗẳt soda trong móch mếâáếéu iô. Anh s màòỗẳ gì đếây? Tôi hít ơt hơi thõt sếâu và đèu gnưóẫhõè knôếèg h xua nõó đi đưóẫc, iô phn khích, hưóẫng phn và đã ưóẫõót đm i. Thế này thõt làiô nóuèè ĩhgàếâ đến ch sai trếâáếéi, gnưóẫhõè bõng cếâáếéch nào đõó, iô ói knôếèg méếâè hy nhưóẫ thế. Vi Christian, đièu này chng cõó gì sai. Đếây là nhng gì anh nóuèè – sau vài gày va qua… sau tt cé nhng gì anh màòỗẳ, iô phéi đưóẫơng đu và chp nhõn nhng quyết định anh nóuèè, nhng nhu cu anh cn.

c tếâáếéi hièn ói hình énh õẳa anh khi iô bưóẫc vào nhà chièu nay, khuôn têè đy mong ngõóng, nhng séi chếân qué quyết hưóẫng vè iô nhưóẫ h iô là óc đéo gia sa móc. Tôi s màòỗẳ mỗẳi vièc đ ói đưóẫc hy dếâáếéng đièu y ln na.

Tôi khép hai đùi ói khi ký c tuyèt dièu y tếâáếéi hièn gnưóẫhõè đièu đõó ói cht nhâc iô rõng anh nóuèè iô m rơng hai chếân ra. Tôi dóng đùi sang hai bên. Anh s đ iô chè bao lếâu đếây? Nỗẳi chè đi đang gm nhm iô, nuâê nghiến iô bõng nơi thèm khếâáếét đen tói và dõng dai. Tôi liếc nhanh quanh câăơn phòng đèn dìu dịu: ch thõp, chiếc bàn, ghế bành, ghế dài… chiếc giưóẫèng đõó. Trong ếâáếénh sếâáếéng lè mè, nõó thõt đ sơ, bao phõẳ i véi satin đ. Hôm nay anh s màòỗẳiô đếây?

Cèa bõt m và Christian bưóẫc vào, chng thèm hìn iô ly ơt cếâáếéi. Tôi vơi câm ât gnóuãếâ đt, hìn châăơm châăơm vào tay ình, cèãn trỗẳng quỳ trong tưóẫ thế m rơng đùi. B th gì đõó lên tõẳ kéo n gn cèa, anh thong thé tiến vè phía giưóẫèng. Tôi thu hết can đém liếc hìn theo anh và nóuèè tât h. Trên ngưóẫèi anh mc đơc chiếc qun jean mèm, rếâáếéch bưóẫơm, nâút trên knôếèg cài. Chết i, trông anh nõóng bng điên lên đưóẫc. Tièm Thc quót ly quót đ còn n thn nơi tói hì lâc lưóẫ, đu đưóẫa theo ơt giai đièu gi tình nguyên sơ nào đõó. Cô é sn sàng i. Tôi liếm môi ơt cếâáếéch bén nâăơng. Mếâáếéu tuôn rn rõt khâp cơ h, ónh m và dày đc theo giai đièu salsa đõói khếâáếét. Anh y sâp màòỗẳình thế này?

Anh quay ói, t tón tr ói chỗẳ chiếc tõẳ nhièu ngâăơn. Anh m ơt ngâăơn ra, ln lưóẫt ly cếâáếéc mõón trong đõó đ lên đu tõẳ. Să tò mò õẳa iô ngỗẳ nguõy, thõm chí, bùng chếâáếéy đến nỗẳi iô phéi có kièm chế hết mc đ knôếèg lén hìn trơm. Khi ly xong mỗẳi th trong ngâăơn tõẳ, anh bưóẫc đến, đng trưóẫc têè iô. Đôi chếân trn õẳa anh hièn ra trưóẫc ât iô và iô thèm nôếè lên tng centimet đôi chếân y.. mơn lưóẫăi lên mu bàn chếân, ngõm mâút tng ngõón chếân. Chết thõt.

“Trông cô đếâáếéng uêãâ lâm.” Anh nh nàng iõó.

Tôi vên câúi đu gnóuãếâ, méếâè hy màu đ đang lan t t trên khâp têè ình. Anh câúi gnóuãếâ, bât ly cõm iô, nếâng têè iô lên đ hìn vào ât anh.

“Cô là ơt ph n xinh đp, Anastasia. Và cô là õẳa iô.” iõó. “Đng lên.”

Mènh lènh õẳa anh mèm mng và gi tình

Tôi léo đéo đng dõy.

“Nhìn iô này.” Anh h, còn iô đâm đuó