Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:00: :00: :00:
:010: :010: :010:
:011: :011: :011:
:012: :012: :012:
:013: :013: :013:
:014: :014: :014:
:015: :015: :015:
:017: :017: :017:
:018: :018: :018:
:02(1): :02(1): :02(1):
:020: :020: :020:
:021: :021: :021:
:022: :022: :022:
:023: :023: :023:
:025: :025: :025:
:026: :026: :026:
:027: :027: :027:
:029: :029: :029:
:030: :030: :030:
:031: :031: :031:
:032: :032: :032:
:033: :033: :033:
:034: :034: :034:
:035: :035: :035:
:037: :037: :037:
:038: :038: :038:
:039: :039: :039:
:03: :03: :03:
:04(1): :04(1): :04(1):
:040: :040: :040:
:041: :041: :041:
:042: :042: :042:
:044: :044: :044:
:045: :045: :045:
:046: :046: :046:
:047: :047: :047:
:048: :048: :048:
:049: :049: :049:
:05(1): :05(1): :05(1):
:050: :050: :050:
:051: :051: :051:
:052: :052: :052:
:053: :053: :053:
:054: :054: :054:
:055: :055: :055:
:056: :056: :056:
:057: :057: :057:
:058: :058: :058:
:059: :059: :059:
:06(1): :06(1): :06(1):
:060: :060: :060:
:061: :061: :061:
:062: :062: :062:
:063: :063: :063:
:064: :064: :064:
:09(1): :09(1): :09(1):
:10: :10: :10:
:11: :11: :11:
:1: :1: :1:
:2: :2: :2:
:2one: :2one: :2one:
:3: :3: :3:
:4: :4: :4:
:5: :5: :5:
:6: :6: :6:
:7: :7: :7:
:8: :8: :8:
:an xin: :an xin: :an xin:
:barf: :barf: :barf:
:buc: :buc: :buc:
:bye: :bye: :bye:
:Cheerleader: :Cheerleader: :Cheerleader:
:cute: :cute: :cute:
:dai ca: :dai ca: :dai ca:
:dao chich: :dao chich: :dao chich:
:dead: :dead: :dead:
:die: :die: :die:
:dongcung2: :dongcung2: :dongcung2:
:ex10: :ex10: :ex10:
:eye_wide: :eye_wide: :eye_wide:
:fallingasleep: :fallingasleep: :fallingasleep:
:foyourinfo: :foyourinfo: :foyourinfo:
:fromabove: :fromabove: :fromabove:
:frozesweat: :frozesweat: :frozesweat:
:full: :full: :full:
:grin: :grin: :grin:
:happys: :happys: :happys:
:hi: :hi: :hi:
:hoan ho: :hoan ho: :hoan ho:
:hoho: :hoho: :hoho:
:ngu nuong: :ngu nuong: :ngu nuong:
:nod: :nod: :nod:
:nosepick: :nosepick: :nosepick:
:notforgiven: :notforgiven: :notforgiven:
:on thi: :on thi: :on thi:
:payup: :payup: :payup:
:petrified: :petrified: :petrified:
:pheo: :pheo: :pheo:
:phut: :phut: :phut:
:plane: :plane: :plane:
:roft: :roft: :roft:
:runintears: :runintears: :runintears:
:sad: :sad: :sad:
:shiver: :shiver: :shiver:
:stress: :stress: :stress:
:tam: :tam: :tam:
:thoimien: :thoimien: :thoimien:
:th_100: :th_100: :th_100:
:th_101: :th_101: :th_101:
:th_102: :th_102: :th_102:
:th_103: :th_103: :th_103:
:th_104: :th_104: :th_104:
:th_105: :th_105: :th_105:
:th_107: :th_107: :th_107:
:th_108: :th_108: :th_108:
:th_109: :th_109: :th_109:
:th_110: :th_110: :th_110:
:th_111: :th_111: :th_111:
:th_113: :th_113: :th_113:
:th_114: :th_114: :th_114:
:th_116: :th_116: :th_116:
:th_117: :th_117: :th_117:
:th_118: :th_118: :th_118:
:th_119: :th_119: :th_119:
:th_11: :th_11: :th_11:
:th_120: :th_120: :th_120:
:th_121: :th_121: :th_121:
:th_122: :th_122: :th_122:
:th_124: :th_124: :th_124:
:th_125: :th_125: :th_125:
:th_12: :th_12: :th_12:
:th_14: :th_14: :th_14:
:th_15: :th_15: :th_15:
:th_16: :th_16: :th_16:
:th_17: :th_17: :th_17:
:th_18: :th_18: :th_18:
:th_19: :th_19: :th_19:
:th_1: :th_1: :th_1:
:th_20: :th_20: :th_20:
:th_21: :th_21: :th_21:
:th_22: :th_22: :th_22:
:th_23: :th_23: :th_23:
:th_24: :th_24: :th_24:
:th_25: :th_25: :th_25:
:th_26: :th_26: :th_26:
:th_27: :th_27: :th_27:
:th_28: :th_28: :th_28:
:th_29: :th_29: :th_29:
:th_30: :th_30: :th_30:
:th_33: :th_33: :th_33:
:th_34: :th_34: :th_34:
:th_35: :th_35: :th_35:
:th_36: :th_36: :th_36:
:th_37: :th_37: :th_37:
:th_38: :th_38: :th_38:
:th_3: :th_3: :th_3:
:th_41: :th_41: :th_41:
:th_43: :th_43: :th_43:
:th_44: :th_44: :th_44:
:th_46: :th_46: :th_46:
:th_48: :th_48: :th_48:
:th_49: :th_49: :th_49:
:th_4: :th_4: :th_4:
:th_50: :th_50: :th_50:
:th_51: :th_51: :th_51:
:th_52: :th_52: :th_52:
:th_53: :th_53: :th_53:
:th_54: :th_54: :th_54:
:th_55: :th_55: :th_55:
:th_57: :th_57: :th_57:
:th_58: :th_58: :th_58:
:th_59: :th_59: :th_59:
:th_5: :th_5: :th_5:
:th_60: :th_60: :th_60:
:th_61: :th_61: :th_61:
:th_63: :th_63: :th_63:
:th_64: :th_64: :th_64:
:th_65: :th_65: :th_65:
:th_66: :th_66: :th_66:
:th_67: :th_67: :th_67:
:th_69: :th_69: :th_69:
:th_6: :th_6: :th_6:
:th_70: :th_70: :th_70:
:th_71: :th_71: :th_71:
:th_72: :th_72: :th_72:
:th_73: :th_73: :th_73:
:th_74: :th_74: :th_74:
:th_75: :th_75: :th_75:
:th_76: :th_76: :th_76:
:th_77: :th_77: :th_77:
:th_78: :th_78: :th_78:
:th_7: :th_7: :th_7:
:th_80: :th_80: :th_80:
:th_81: :th_81: :th_81:
:th_82: :th_82: :th_82:
:th_83: :th_83: :th_83:
:th_84: :th_84: :th_84:
:th_87: :th_87: :th_87:
:th_88: :th_88: :th_88:
:th_8: :th_8: :th_8:
:th_90: :th_90: :th_90:
:th_91: :th_91: :th_91:
:th_92: :th_92: :th_92:
:th_93: :th_93: :th_93:
:th_94: :th_94: :th_94:
:th_95: :th_95: :th_95:
:th_96: :th_96: :th_96:
:th_97: :th_97: :th_97:
:th_98: :th_98: :th_98:
:th_99: :th_99: :th_99:
:th_9: :th_9: :th_9:
:tot nghiep: :tot nghiep: :tot nghiep:
:tt1: :tt1: :tt1:
:tt2: :tt2: :tt2:
:tungtung: :tungtung: :tungtung:
:uong2: :uong2: :uong2:
:wet: :wet: :wet:
:xitmau: :xitmau: :xitmau:
:yoyo10: :yoyo10: :yoyo10:
:yoyo11: :yoyo11: :yoyo11:
:yoyo12: :yoyo12: :yoyo12:
:yoyo13: :yoyo13: :yoyo13:
:yoyo14: :yoyo14: :yoyo14:
:yoyo15: :yoyo15: :yoyo15:
:yoyo16: :yoyo16: :yoyo16:
:yoyo17: :yoyo17: :yoyo17:
:yoyo18: :yoyo18: :yoyo18:
:yoyo19: :yoyo19: :yoyo19:
:yoyo1: :yoyo1: :yoyo1:
:yoyo20: :yoyo20: :yoyo20:
:yoyo21: :yoyo21: :yoyo21:
:yoyo22: :yoyo22: :yoyo22:
:yoyo23: :yoyo23: :yoyo23:
:yoyo24: :yoyo24: :yoyo24:
:yoyo25: :yoyo25: :yoyo25:
:yoyo26: :yoyo26: :yoyo27:
:yoyo26: :yoyo26: :yoyo26:
:yoyo28: :yoyo28: :yoyo28:
:yoyo29: :yoyo29: :yoyo29:
:yoyo2: :yoyo2: :yoyo2:
:yoyo30: :yoyo30: :yoyo30:
:yoyo31: :yoyo31: :yoyo31:
:yoyo32: :yoyo32: :yoyo32:
:yoyo33: :yoyo33: :yoyo33:
:yoyo34: :yoyo34: :yoyo34:
:yoyo35: :yoyo35: :yoyo35:
:yoyo36: :yoyo36: :yoyo36:
:yoyo37: :yoyo37: :yoyo37:
:yoyo38: :yoyo38: :yoyo38:
:yoyo39: :yoyo39: :yoyo39:
:yoyo3: :yoyo3: :yoyo3:
:yoyo40: :yoyo40: :yoyo40:
:yoyo41: :yoyo41: :yoyo41:
:yoyo42: :yoyo42: :yoyo42:
:yoyo43: :yoyo43: :yoyo43:
:yoyo44: :yoyo44: :yoyo44:
:yoyo45: :yoyo45: :yoyo45:
:yoyo46: :yoyo46: :yoyo46:
:yoyo47: :yoyo47: :yoyo47:
:yoyo48: :yoyo48: :yoyo48:
:yoyo49: :yoyo49: :yoyo49:
:yoyo4: :yoyo4: :yoyo4:
:yoyo50: :yoyo50: :yoyo50:
:yoyo51: :yoyo51: :yoyo51:
:yoyo52: :yoyo52: :yoyo52:
:yoyo53: :yoyo53: :yoyo53:
:yoyo54: :yoyo54: :yoyo54:
:yoyo55: :yoyo55: :yoyo55:
:yoyo56: :yoyo56: :yoyo56:
:yoyo57: :yoyo57: :yoyo57:
:yoyo58: :yoyo58: :yoyo58:
:yoyo59: :yoyo59: :yoyo59:
:yoyo5: :yoyo5: :yoyo5:
:yoyo60: :yoyo60: :yoyo60:
:yoyo61: :yoyo61: :yoyo61:
:yoyo62: :yoyo62: :yoyo62:
:yoyo63: :yoyo63: :yoyo63:
:yoyo64: :yoyo64: :yoyo64:
:yoyo65: :yoyo65: :yoyo65:
:yoyo66: :yoyo66: :yoyo66:
:yoyo67: :yoyo67: :yoyo67:
:yoyo68: :yoyo68: :yoyo68:
:yoyo69: :yoyo69: :yoyo69:
:yoyo6: :yoyo6: :yoyo6:
:yoyo8: :yoyo8: :yoyo8:
:yoyo9: :yoyo9: :yoyo9:
Angel Angel O:) O:-)
Chris Putnam Chris Putnam :putnam:
colonthree colonthree :3
Confused Confused o_O O_o o.O O.o
Cry Cry :'(
Devil Devil 3:) 3:-)
Frown Frown :-( :( =(
Gasp Gasp :-O :O :-o :o
Glasses Glasses 8-) 8) B-) B)
Grin Grin =D :D =]] :-D :d
Grumpy Grumpy :mad: >:( :@ >:-(
Heart Heart <3
Kiki Kiki ^_^
kiss kiss :-* :*
like like (y)
Pacman Pacman :v :V
robot robot :|]
shark shark (^^^)
Smile Smile :) :-) (: :] =)
Squint Squint -_-
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P =P
Sunglasses Sunglasses 8-| 8| B-| B|
Unsure Unsure :-/ :\ :-\
upset upset >:O >:-O >:o >:-o
wink wink ;) ;-)