Upload Ảnh - Cung Quảng Hằng

Đóng dấu ảnh : Có | Không
Từ URL dán và enter :
Từ máy (có thể chọn nhiều files cùng lúc) :

Chỉ Tải lên những ảnh "dưới 1 MB"
Chỉ upload được những file ảnh có dạng: JPG | JPE | PNG | BMP | GIF

Ảnh upload tại đây chỉ hiển thị trên cungquanghang.com, ở site khác thì ảnh sẽ không hiển thị.
Nếu bạn muốn up ảnh không bị giới hạn hiển thị ở trang khác, vui lòng truy cập diễn đàn để tạo tài khoản upload ảnh cá nhân.